Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Submit/replace.


NEK9, a novel effector of IL-6/STAT3, regulates metastasis of gastric cancer by targeting ARHGEF2 phosphorylation
Guofang Lu, Siyuan Tian, Yi Sun, Jiaqiang Dong, Na Wang, Jiaoxia Zeng, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Ying Han, Bin Feng, Yulong Shang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53169; accepted
[Author manuscript]

The histone deacetylase inhibitor PCI-24781 impairs calcium influx and inhibits proliferation and metastasis in breast cancer
Tianshu Yang, Pei Wang, Xin Yin, Jingyao Zhang, Miaomiao Huo, Jie Gao, Gen Li, Xu Teng, Hefen Yu, Wei Huang, and Yan Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48314; accepted
[Author manuscript]

Intravital imaging of interactions between iNKT and kupffer cells to clear free lipids during steatohepatitis
Haitao Wang, Longjun Li, Yinling Li, Yue Li, Yeqin Sha, Shuang Wen, Qiang You, Lixin Liu, Meiqing Shi, Hong Zhou
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51369; accepted
[Author manuscript]

Histone demethylase JMJD3 protects against renal fibrosis by suppressing TGFβ and Notch signaling and preserving PTEN expression
Chao Yu, Chongxiang Xiong, Jinhua Tang, Xiying Hou, Na Liu, George Bayliss, and Shougang Zhuang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48679; accepted
[Author manuscript]

Integrated photodynamic Raman theranostic system for cancer diagnosis, treatment, and post-treatment molecular monitoring
Conor C. Horgan, Mads S. Bergholt, Anika Nagelkerke, May Zaw Thin, Isaac J. Pence, Ulrike Kauscher, Tammy L. Kalber, Daniel J. Stuckey, Molly M. Stevens
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53031; accepted
[Author manuscript]

A BCP1 peptide-anchored biomimetic phage-platelet hybrid nanoparticle system for prolonged blood circulation and optimized anti-bacteria activity
Peipei Jin, Liansheng Wang, Rui Sha, Liu Liu, Pengfei Wei, Jieying Qian, Nestor Ishimwe, Wenbin Zhang, Jing Qian, Yunjiao Zhang Longping Wen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49781; in press
[Author manuscript]

CCL16 maintains stem cell-like properties in breast cancer by activating CCR2/GSK3β/β-catenin/OCT4 axis
Wenzhi Shen, Xiaoyuan Zhang, Jiaping Tang, Zhixin Zhang, Renle Du, Dehong Luo, Xiaoran Liu, Yong Xia, Yanping Li, Shanshan Wang, Siyuan Yan, Wancai Yang, Rong Xiang, Na Luo, Yunping Luo, Jianjun Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51000; accepted
[Author manuscript]

Structurally Symmetric Near-Infrared Fluorophore IRDye78-Protein Complex Enables Multimodal Cancer Imaging
Jiang Yang, Chunhua Zhao, Jacky Lim, Lina Zhao, Ryan Le Tourneau, Qize Zhang, Damien Dobson, Suhasini Joshi, Jiadong Pang, Xiaodong Zhang, Suchetan Pal, Chrysafis Andreou, Hanwen Zhang, Moritz F. Kircher and Hans Schmitthenner
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.54928; accepted
[Author manuscript]

Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer’s Disease by Enhancing Autophagy
Meng-Lu Chen, Chun-Gu Hong, Tao Yue, Hong-Ming Li, Ran Duan, Wen-Bao Hu, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Chun-Yuan Chen, Xiong-Ke Hu, Ben Wu, Hao-Ming Liu, Yi-Juan Tan, Jiang-Hua Liu, Zhong-Wei Luo, Yan Zhang, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Hao Yin, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Si-Yuan Tang, Hui Xie, Zheng-Zhao Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47408; accepted
[Author manuscript]

m6A regulator-based methylation modification patterns characterized by distinct tumor microenvironment immune profiles in colon cancer
Wei Chong, Liang Shang, Jin Liu, Zhen Fang, Fengying Du, Hao Wu, Yang Liu, Zhe Wang, Yang Chen, Shengtao Jia, Liming Chen, Leping Li, Hao Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.52717; in press
[Author manuscript]

Mesenchymal stem cell-mediated immunomodulation of recruited mononuclear phagocytes during acute lung injury: a high-dimensional analysis study
Jingqi Liu, Pan Li, Jiaqi Zhu, Xuan Lu, Rong Su, Feiyan Lin, Jiahang Zhou, Bing Feng, Xiaowei Shi, Qiaoling Pan, Jiong Yu, Jianqing Gao, Lanjuan Li, Hongcui Cao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.52514; in press
[Author manuscript]

KDM6B-mediated histone demethylation of LDHA promotes lung metastasis of osteosarcoma
Yuhang Jiang, Fengfeng Li, Bowen Gao, Mengjun Ma, Meng Chen, Yanfeng Wu, Weidong Zhang, Yangbai Sun, Sanhong Liu and Huiyong Shen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53347; accepted
[Author manuscript]

Eradication of solid tumors by chemodynamic theranostics with H2O2-catalyzed hydroxyl radical burst
Nana Wang, Qin Zeng, Ruijing Zhang, Da Xing, Tao Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49277; in press
[Author manuscript]

Beyond glucose: alternative sources of energy in glioblastoma
John L. Caniglia, Anvesh Jalasutram, Swapna Asuthkar, Joseph Sahagun, Simon Park, Aditya Ravindra, Andrew J. Tsung, Maheedhara R. Guda, Kiran K. Velpula
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53506; accepted
[Author manuscript]

Remodeling of the cancer stemness by the collagen/fibronectin through the AKT and CDC42 signaling pathway crosstalk in glioma
Chuanhong Zhong, Bei Tao, Fangli Tang, Xiaobo Yang, Tangming Peng, Jian You, Kaiguo Xia, Xiangguo Xia, Ligang Chen, Lilei Peng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50613; in press
[Author manuscript]

Activation of EP4 receptor limits transition of acute to chronic heart failure in lipoxygenase deficient mice
Vasundhara Kain, Kevin A. Ingle, Namakkal S. Rajasekaran, Ganesh V. Halade
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51183; accepted
[Author manuscript]

An electroporation strategy to synthesize the membrane-coated nanoparticles for enhanced anti-inflammation therapy in bone infection
Miusi Shi, Kailun Shen, Bin Yang, Peng Zhang, Kangle Lv, Haoning Qi, Yunxiao Wang, Mei Li, Quan Yuan, Yufeng Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48407; in press
[Author manuscript]

Activation of N-methyl-D-aspartate receptor regulates insulin sensitivity and lipid metabolism
Xiao-Ting Huang, Jun-Xiao Yang, Zun Wang, Chen-Yu Zhang, Zi-Qiang Luo, Wei Liu, Si-Yuan Tang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51666; accepted
[Author manuscript]

Novel role of circRSU1 in the progression of osteoarthritis by adjusting oxidative stress
Yute Yang, Panyang Shen, Teng Yao, Jun Ma, Zizheng Chen, Jinjin Zhu, Zhe Gong, Shuying Shen, Xiangqian Fang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53307; in press
[Author manuscript]

PCBP2 siRNA nanocomplex normalizes desmoplastic stroma and improves the antitumor activity of chemotherapy in pancreatic cancer
Yuanke Li, Zhen Zhao, Chien-Yu Lin, Yanli Liu, Kevin F. Staveley-OCarroll, Guangfu Li, Kun Cheng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53102; in press
[Author manuscript]

Inhibitory effect of PPARγ on NLRP3 inflammasome activation
Ching-Chun Yang, Chih-Hsing Wu, Ta-Chun Lin, Yi-Ning Cheng, Chin-Sung Chang, Kuo-Ting Lee, Pei-Jane Tsai, Yau-Sheng Tsai
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46873; in press
[Author manuscript]

Cancer photo-immunotherapy: from bench to bedside
Miao Wang, Jie Rao, Meng Wang, Xiaosong Li, Kaili Liu, Mark F. Naylor, Robert E. Nordquist, Wei R. Chen, Feifan Zhou
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53056; in press
[Author manuscript]

CYP1A2 suppresses hepatocellular carcinoma through antagonizing HGF/MET signaling
Jianqing Yu, Xianfeng Xia, Yujuan Dong, Zhongqin Gong, Gang Li, George Gong Chen, Paul Bo San Lai
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49368; accepted
[Author manuscript]

Platelet-derived microvesicles induce calcium oscillations and promote VSMC migration via TRPV4
Shan-Shan Li, Shuang Gao, Yi Chen, Han Bao, Zi-Tong Li, Qing-Ping Yao, Ji-Ting Liu, Yingxiao Wang and Ying-Xin Qi
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47182; in press
[Author manuscript]

Endocytic pathway inhibition attenuates extracellular vesicle-induced reduction of chemosensitivity to bortezomib in multiple myeloma cells
Chenggong Tu, Zhimin Du, Hui Zhang, Yueyuan Feng, Yujun Qi, Yongjiang Zheng, Jinbao Liu, Jinheng Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47996; in press
[Author manuscript]

Targeted delivery of extracellular vesicles in heart injury
Peier Chen, Ling Wang, Xianglin Fan, Xiaodong Ning, Bin Yu, Caiwen Ou, Minsheng Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51571; in press
[Author manuscript]

The immune contexture of primary central nervous system diffuse large B cell lymphoma associates with patient survival and specific cell signaling
Melissa Alame, Emmanuel Cornillot, Valère Cacheux, Valérie Rigau, Valérie Costes-Martineau, Vanessa Lacheretz-Szablewski, Jacques Colinge
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.54343; accepted
[Author manuscript]

PDE inhibition in distinct cell types to reclaim the balance of synaptic plasticity
Ben Rombaut, Sofie Kessels, Melissa Schepers, Assia Tiane, Dean Paes, Yevgeniya Solomina, Elisabeth Piccart, Daniel van den Hove, Bert Brône, Jos Prickaerts, and Tim Vanmierlo
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50701; accepted
[Author manuscript]

Fully end-to-end deep-learning-based diagnosis of pancreatic tumors
Xiazhen Yu, Ying Xue, Xinpei Zhu, Qinghai Li, Tingbo Liang, Wei Gong, Ke Si
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.52508; in press
[Author manuscript]

AIE-Active two-photon fluorescent nanoprobe with NIR-II light excitability for highly efficient deep brain vasculature imaging
Soham Samanta, Meina Huang, Shaoqiang Li, Zhigang Yang, Ying He, Zhenyu Gu, Jianguo Zhang, Dan Zhang, Liwei Liu and Junle Qu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53780; accepted
[Author manuscript]

In vivo detection of teriflunomide during neuroinflammation using fluorine MR spectroscopy
Christian Prinz, Ludger Starke, Jason M. Millward, Ariane Fillmer, Paula Ramos Delgado, Helmar Waiczies, Andreas Pohlmann, Michael Rothe, Marc Nazaré, Friedemann Paul, Thoralf Niendorf, Sonia Waiczies
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47130; accepted
[Author manuscript]

Exosome-based Ldlr-gene therapy for familial hypercholesterolemia in mouse model
Zhelong Li, Ping Zhao, Yajun Zhang, Jia Wang, Chen Wang, Yunnan Liu, Guodong Yang, Lijun Yuan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49874; accepted
[Author manuscript]

Increased photodynamic therapy sensitization in tumors using a nitric oxide-based nanoplatform with ATP-production blocking capability
Qinyanqiu Xiang, Bin Qiao, Yuanli Luo, Jin Cao, Kui Fan, Xinghua Hu, Lan Hao, Yang Cao, Qunxia Zhang and Zhigang Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.52997; in press
[Author manuscript]

Clinical analysis and pluripotent stem cells-based model reveal possible impacts of ACE2 and lung progenitor cells on infants vulnerable to COVID-19
Zhao Zhang, Liyan Guo, Xiaoxia Lu, Che Zhang, Li Huang, Xianfeng Wang, Fuyu Duan, Peikai Chen, Huiying Liang, Liang Zeng, Chui Yan Ma, Jianbo Shao, Hui Li, Le Li, Li Liu, Cheng Li, Jinqiu Zhang, Ka Yi Kwan, Wei Liu, Yi Xu, Xiaoqiong Gu, Hua Jiang, Hui Du, Ting Zhang, Yanheng Wu, Guangyun Yu, Junhui Chen, Ruibang Luo, Can Liao, Hung-fat Tse, Zhiwei Chen, Huanhuan Joyce Chen, Huimin Xia, Qizhou Lian
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53136; in press
[Author manuscript]

Manganese porphyrin-based metal-organic framework for synergistic sonodynamic therapy and ferroptosis in hypoxic tumors
Qingbo Xu, Guiting Zhan, Zelong Zhang, Tuying Yong, Xiangliang Yang, Lu Gan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45511; in press
[Author manuscript]

Hypermethylation of GNA14 and its tumor-suppressor role in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Guangyuan Song, Xingxin Zhu, Zefeng Xuan, Long Zhao, Haijiang Dong, Jian ChenZequn Li, Wenfeng Song, Cheng Jin, Mengqiao Zhou, Haiyang Xie, Shusen Zheng, Penghong Song
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48739; in press
[Author manuscript]

A general Fc engineering platform for the next generation of antibody therapeutics
Da Chen, Yingjie Zhao, Mingyu Li, Hang Shang, Na Li, Fan Li, Wei Wang, Yuan Wang, Ruina Jin, Shiyu Liu, Xun Li, Shan Gao, Yujie Tian, Ruonan Li, Huanhuan Li, Yongyan Zhang, Mingjuan Du, Youjia Cao, Yan Zhang, Xin Li, Yi Huang, Liaoyuan A. Hu, Fubin Li, Hongkai Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51299; in press
[Author manuscript]

Multi-omics study of silicosis reveals the potential therapeutic targets PGD2 and TXA2
Junling Pang, Xianmei Qi, Ya Luo, Xiaona Li, Ting Shu, Baicun Li, Meiyue Song, Ying Liu, Dong Wei, Jingyu Chen, Jing Wang, Chen Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47627; in press
[Author manuscript]

Spleen plays a major role in DLL4-driven acute T-cell lymphoblastic leukemia
Huizhong Xiong, Maicol Mancini, Michael Gobert, Shiqian Shen, Glaucia C. Furtado, Sergio A. Lira, Christopher N. Parkhurst, Veronique Garambois, Muriel Brengues, Carlos E. Tadokoro, Thomas Trimarchi, Gonzalo Gómez-López, Amartya Singh, Hossein Khiabanian, Sonia Minuzzo, Stefano Indraccolo, Camille Lobry, Iannis Aifantis, Daniel Herranz, Juan J. Lafaille, Antonio Maraver
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48067; in press
[Author manuscript]

Dual-Mode Endogenous and Exogenous Sensitization of Tumor Radiotherapy through Antifouling Dendrimer-Entrapped Gold Nanoparticles
Chao Yang, Yue Gao, Yu Fan, Liu Cao, Jin Li, Yulong Ge, Wenzhi Tu, Yong Liu, Xueyan Cao, and Xiangyang Shi
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.54930; in press
[Author manuscript]

YAP in pancreatic cancer: oncogenic role and therapeutic strategy
Wenhao Mao, Jia Mai, Hui Peng, Junhu Wan and Ting Sun
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53438; in press
[Author manuscript]

Imaging atherosclerotic plaques by targeting Galectin-3 and activated infiltrating macrophages using (89Zr)-DFO-Galectin3-F(ab')2 mAb
Zohreh Varasteh, Francesco De Rose, Sarajo Mohanta, Yuanfang Li, Xi Zhang, Benedikt Miritsch, Giorgia Scafetta, Hendrik B. Sager, Sarah Glasl, Dimitris Gorpas, Andreas J.R. Habenicht, Vasilis Ntziachristos, Wolfgang A. Weber, Armando Bartolazzi, Markus Schwaiger, Calogero D'Alessandria
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50247; in press
[Author manuscript]

Transplantation of autologous extracellular vesicles for cancer-specific targeting
Alessandro Villa, Mariangela Garofalo, Daniela Crescenti, Nicoletta Rizzi, Electra Brunialti, Andrea Vingiani, Paolo Belotti, Carlo Sposito, Silvia Franzè, Francesco Cilurzo, Giancarlo Pruneri, Camilla Recordati, Chiara Giudice, Alessia Giordano, Monica Tortoreto, Damiano Stefanello, Giacomo Manenti, Nadia Zaffaroni, Vincenzo Mazzaferro, Paolo Ciana
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51344; accepted
[Author manuscript]

Neutrophil recruitment and leukocyte response following focused ultrasound and microbubble mediated blood-brain barrier treatments
Charissa Poon, Carly Pellow, Kullervo Hynynen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.52710; in press
[Author manuscript]

Mitochondrial ROS promote mitochondrial dysfunction and inflammation in ischemic acute kidney injury by disrupting TFAM-mediated mtDNA maintenance
Meng Zhao, Yizhuo Wang, Ling Li, Shuyun Liu, Chengshi Wang, Yujia Yuan, Guang Yang, Younan Chen, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, Jingping Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50905; in press
[Author manuscript]

Proteomic analysis reveals ginsenoside Rb1 attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury through inhibiting ROS production from mitochondrial complex I
Lujing Jiang, Xiaojian Yin, Ya-Hui Chen, Yan Chen, Wei Jiang, Hao Zheng, Feng-Qing Huang, Baolin Liu, Wei Zhou, Lian-Wen Qi, Jia Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43895; in press
[Author manuscript]

THE 2020 RACE TOWARDS SARS-COV-2 SPECIFIC VACCINES
Tomasz M. Karpiński, Marcin Ożarowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Hubert Wolski, Donald Wlodkowic
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.53691; in press
[Author manuscript]

Reducing PD-L1 expression with a self-assembled nanodrug: an alternative to PD-L1 antibody for enhanced chemo-immunotherapy
Shuxian Cai, Ziyi Chen, Yingjie Wang, Min Wang, Junye Wu, Yuhong Tong, Lanlan Chen, Chunhua Lu and Huanghao Yang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45777; in press
[Author manuscript]

Functional roles of antisense enhancer RNA for promoting prostate cancer progression
Chun-wu Pan, Simeng Wen, Lei Chen, Yulei Wei, Yuanjie Niu, Yu Zhao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51931; in press
[Author manuscript]

Anti-allergic drug azelastine suppresses colon tumorigenesis by directly targeting ARF1 to inhibit IQGAP1-ERK-Drp1-mediated mitochondrial fission
Hui-Fang Hu, Wen Wen Xu, Yang-Jia Li, Yan He, Wei-Xia Zhang, Long Liao, Qi-Hua Zhang, Lei Han, Xing-Feng Yin, Xiao-Xu Zhao, Yun-Long Pan, Bin Li, Qing-Yu He
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48698; in press
[Author manuscript]

Metastatic colorectal cancer cells maintain TGFβ program and use TGFBI to fuel angiogenesis
Barbara Chiavarina, Brunella Costanza, Roberto Ronca, Arnaud Blomme, Sara Rezzola, Paola Chiodelli, Ambre Giguelay, Guillame Belthier, Gilles Doumont, Gaetan Van Simaeys, Simon Lacroix, Takehiko Yokobori, Bilguun Erkhem-Ochir, Patrick Balaguer, Vincent Cavailles, Eric Fabbrizio, Emmanuel Di Valentin, Stephanie Gofflot, Olivier Detry, Guy Jerusalem, Serge Goldman, Philippe Delvenne, Akeila Bellahcène, Julie Pannequin, Vincent Castronovo, Andrei Turtoi
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51507; in press
[Author manuscript]

Cisplatin prevents breast cancer metastasis through blocking early EMT and retards cancer growth together with paclitaxel
Haitao Wang, Sen Guo, Seung-Jin Kim, Fangyuan Shao, Joshua Wing Kei Ho, Kuan Un Wong, Zhengqiang Miao, Dapeng Hao, Ming Zhao, Jun Xu, Jianming Zeng, Koon Ho Wong, Lijun Di, Ada Hang-Heng Wong, Xiaoling Xu, Chu-Xia Deng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46460; in press
[Author manuscript]

Development of the phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine-based, insulin-like growth factor receptor/Src/AXL-targeting small molecule kinase inhibitor
Ho Jin Lee, Phuong Chi Pham, Honglan Pei, Bumhee Lim, Seung Yeob Hyun, Byungyeob Baek, Byungjin Kim, Yunha Kim, Min-Hwan Kim, Nae-Won Kang, Hye-Young Min, Dae-Duk Kim, Jeeyeon Lee, Ho-Young Lee
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48865; in press
[Author manuscript]

STK39 is a novel kinase contributing to the progression of hepatocellular carcinoma by the PLK1/ERK signaling pathway
Chengfei Zhang, Xiaoming Wang, Dan Fang, Ping Xu, Xiao Mo, Chao Hu, Alaa Abdelatty, Mei Wang, Haojun Xu, Qi Sun, Guoren Zhou, Junjun She, Jinglin Xia, Hongping Xia-
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48112; accepted
[Author manuscript]

Upregulation of amplified in breast cancer 1 contributes to pancreatic ductal adenocarcinoma progression and vulnerability to blockage of hedgehog activation
Licen Li, Jiaolin Bao, Haitao Wang, Josh Haipeng Lei, Cheng Peng, Jianming Zeng, Wenhui Hao, Xu Zhang, Xiaoling Xu, Chundong Yu, Chu-Xia Deng and Qiang Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47390; in press
[Author manuscript]

The Retina as a Window of Brain Change in Ischemic Neurodegeneration: Evidence from CircRNA Signature
Qin Jiang, Dong-Yuan Su, Zhen-Zhen Wang, Chang Liu, Ya-Nan Sun, Hong Cheng, Xiu-Miao Li, Ming Xiao, Biao Yan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51550; in press
[Author manuscript]

EZH2 activates CHK1 signaling to promote ovarian cancer chemoresistance by maintaining the properties of cancer stem cells
Yiping Wen, Yaya Hou, Xiaoqing Yi, Si Sun, Jing Guo, Xiaoqi He, Tao Li, Jing Cai, and Zehua Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48101; in press
[Author manuscript]

Sunitinib-induced cardiac hypertrophy and the endothelin axis
Joevin Sourdon, Caterina Facchin, Anaïs Certain, Thomas Viel, Blaise Robin, Franck Lager, Carmen Marchiol, Daniel Balvay, Thulaciga Yoganathan, Judith Favier, Pierre-Louis Tharaux, Neeraj Dhaun, Gilles Renault, Bertrand Tavitian
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49837; accepted
[Author manuscript]

Extracellular vesicles derived from hypoxic glioma stem-like cell confers temozolomide resistance in glioblastoma through delivery of miR-30b-3p
Jianxing Yin, Xin Ge, Zhumei Shi, Chen Yu, Chenfei Lu, Yutian Wei, Ailiang, Zeng, Xiefeng Wang, Wei Yan, Junxia Zhang, Yongping You
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47057; in press
[Author manuscript]

Endothelial Klf2-Foxp1-TGFβ signal mediates the inhibitory effects of simvastatin on maladaptive cardiac remodeling
Honda Li; Yanfang Wang; Jiwen Liu; Xiaoli Chen; Yunhao Duan; Xiaoyu Wang; Yajing Shen; Yashu Kuang; Tao Zhuang; Brain Tomlinson; Paul Chan; Zuoren Yu; Yu Cheng; Lin Zhang; Zhongmin Liu; Yuzhen Zhang; Zhenlin Zhao; Qi Zhang; Jie Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48153; in press
[Author manuscript]

The twin cytokines Interleukin-34 and CSF-1: masterful conductors of macrophage homeostasis
Javier Muñoz-Garcia, Denis Cochonneau, Stéphane Télétchéa, Emilie Moranton, Didier Lanoe, Régis Brion, Frédéric Lézot, Marie-Françoise Heymann, Dominique Heymann
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50683; in press
[Author manuscript]

IL20RA signaling enhances stemness and promotes the formation of an immunosuppressive microenvironment in breast cancer
Wenjuan Gao, Huiping Wen, Luyu Liang, Xiaoli Dong, Renle Du, Wei Zhou, Xuehui Zhang, Chunze Zhang, Rong Xiang, Na Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45280; accepted
[Author manuscript]

Estrogen-induced circRNA, circPGR, functions as a ceRNA to promote estrogen receptor-positive breast cancer cell growth by regulating cell cycle-related genes
Lei Wang, Jia Yi, Ling-yun Lu, Yue-ying Zhang, Lan Wang, Guo-sheng Hu, Yi-chen Liu, Jian-chen Ding, Hai-feng Shen, Fang-qing Zhao, Hai-hua Huang, Wen Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45302; in press
[Author manuscript]

Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors
Veronika Smidova, Petr Michalek, Zita Goliasova, Tomas Eckschlager, Petr Hodek, Vojtech Adam, Zbynek Heger
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48662; in press
[Author manuscript]

Genome-wide study of salivary miRNAs identifies miR-423-5p as promising diagnostic and prognostic biomarker in oral squamous cell carcinoma
Chiara Romani, Elisa Salviato, Alberto Paderno, Laura Zanotti, Antonella Ravaggi, Alberto Deganello, Giulia Berretti, Tommaso Gualtieri, Sergio Marchini, Maurizio DIncalci, Davide Mattavelli, Cesare Piazza, Paolo Bossi, Chiara Romualdi, Piero Nicolai, Eliana Bignotti
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45157; accepted
[Author manuscript]

Immunomodulation with systemic administration of human-induced pluripotent stem cell-derived mesenchymal stem cells to enhance the therapeutic efficacy of cell-based therapy for treatment of myocardial infarction
Si-Jia Sun; Wing-Hon Lai; Yu Jiang; Zhe Zhen; Rui Wei; Qizhou Lian; Song-Yan Liao; Hung-Fat Tse
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46119; in press
[Author manuscript]

Imaging temozolomide-induced changes in the myeloid glioma microenvironment
Claudia Foray, Silvia Valtorta, Cristina Barca, Alexandra Winkeler, Wolfgang Roll, Michael Müther, Stefan Wagner, Miranda L. Gardner, Svenn Hermann, Michael Schäfers, Oliver M. Grauer, Rosa Maria Moresco, Bastian Zinnhardt, and Andreas H. Jacobs
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47269; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.