Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


SLC14A1 prevents oncometabolite accumulation and recruits HDAC1 to transrepress oncometabolite genes in urothelial carcinoma
Ti-Chun Chan, Wen-Jeng Wu, Wei-Ming Li, Meng-Shin Shiao, Yow-Ling Shiue, Chien-Feng Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51655; in press
[Author manuscript]

Concurrent visual and acoustic tracking of passive and active delivery of nanobubbles to tumours
Carly Pellow; Eric C. Abenojar; Agata A. Exner; Gang Zheng; David E. Goertz
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51316; in press
[Author manuscript]

Immunomodulation with systemic administration of human-induced pluripotent stem cell-derived mesenchymal stem cells to enhance the therapeutic efficacy of cell-based therapy for treatment of myocardial infarction
Si-Jia Sun; Wing-Hon Lai; Yu Jiang; Zhe Zhen; Rui Wei; Qizhou Lian; Song-Yan Liao; Hung-Fat Tse
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46119; accepted
[Author manuscript]

Tofacitinib restores the balance of γδTreg/γδT17 cells in rheumatoid arthritis by inhibiting the NLRP3 inflammasome
Xinyu Yang, Ning Zhan, Yang Jin, Hanzhi Ling, Chipeng Xiao, Zhen Xie, Hao Zhong, Xinxin Yu, Runhua Tang, Jinglan Ma, Jubo Guan, Guoyu Yin, Gan Wu, Liangjing Lu, Jianguang Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47860; accepted
[Author manuscript]

ROS production and mitochondrial dysfunction driven by PU.1 regulated NOX4-p22phox activation in Aβ-induced retinal pigment epithelial cell injury
Junran Sun, Jieqiong Chen, Tong Li, Peirong Huang, Jie Li, Mengxi Shen, Min Gao, Yang Sun, Jian Liang, Xiaomeng Li, Yimin Wang, Yushu Xiao, Xiang Shi, Yifan Hu, Jingyang Feng, Huixun Jia, Te Liu and Xiaodong Sun
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48064; in press
[Author manuscript]

Rationally designed dual-plasmonic gold nanorod@cuprous selenide hybrid heterostructures by regioselective overgrowth for in vivo photothermal tumor ablation in the second near-infrared biowindow
Beibei Shan, Haitao Wang, Linhu Li, Guangzhi Zhou, Yu Wen, Mingyang Chen, and Ming Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51287; in press
[Author manuscript]

Extracellular vesicles derived from Krüppel-Like Factor 2-overexpressing endothelial cells attenuate myocardial ischemia-reperfusion injury by preventing Ly6Chigh monocyte recruitment
Shuaihua Qiao, Wenfeng Zhang, Yong Yin, Zhonghai Wei, Fu Chen, Jinxuan Zhao, Xuan Sun, Dan Mu, Jun Xie, Biao Xu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45459; in press
[Author manuscript]

Hemoglobin-mediated biomimetic synthesis of paramagnetic O2-evolving theranostic nanoprobes for MR imaging-guided enhanced photodynamic therapy of tumor
Xiudong Shi, Weitao Yang, Qiong Ma, Yang Lu, Yan Xu, Kexin Bian, Fengjun Liu, Chunzi Shi, Han Wang, Yuxin Shi, and Bingbo Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46228; in press
[Author manuscript]

Integrative analysis of long extracellular RNAs reveals a detection panel of noncoding RNAs for liver cancer
Yumin Zhu, Siqi Wang, Xiaochen Xi, Minfeng Zhang, Xiaofan Liu, Weina Tang, Peng Cai, Shaozhen Xing, Pengfei Bao, Yunfan Jin, Weihao Zhao, Yinghui Chen, Huanan Zhao, Xiaodong Jia, Shanshan Lu, Yinying Lu, Lei Chen, Jianhua Yin, Zhi John Lu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48206; accepted
[Author manuscript]

Early response evaluation using primary tumor and nodal imaging features to predict progression-free survival of locally advanced non-small cell lung cancer
Nasha Zhang, Rachel Liang, Michael F. Gensheimer, Meiying Guo, Hui Zhu, Jinming Yu, Maximilian Diehn, Bill W Loo Jr, Ruijiang Li, Jia Wu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50565; in press
[Author manuscript]

CXCR4 PET imaging of mantle cell lymphoma using [68Ga]Pentixafor: comparison with [18F]FDG-PET
Marius E. Mayerhoefer, Markus Raderer, Wolfgang Lamm, Verena Pichler, Sarah Pfaff, Michael Weber, Barbara Kiesewetter, Markus Hacker, Lukas Kazianka, Philipp B. Staber, Hans-Juergen Wester, and Alexander Haug
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48620; accepted
[Author manuscript]

Glycogen synthase kinase-3β: a promising candidate in the fight against fibrosis
Hanxue Zheng, Zhi Yang, Zhenlong Xin, Yang Yang, Yuan Yu, Jihong Cui, Hongbo Liu, Fulin Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47717; in press
[Author manuscript]

Targeting BCL10 by small peptides for the treatment of B cell lymphoma
Chenxia Sun, Wei Bao, Xiaochen Sun, Miaoxia He, Haolan Yu, Wenfen Yan, Fuping Wen, Liang Zhang, Chenghua Yang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47533; in press
[Author manuscript]

CXCR4 induced cell autophagy and maintained EBV latent infection in EBVaGC
Weiwen Wang; Yan Zhang; Wen Liu; Xiangyan Zhang; Hua Xiao; Menghe Zhao; Bing Luo
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.44251; in press
[Author manuscript]

Inactivation of tumor suppressor gene Clusterin leads to hyperactivation of TAK1-NF-κB signaling axis in lung cancer cells and denotes a therapeutic opportunity
Zhipeng Chen, Zhenzhen Fan, Xiaowei Dou, Qian Zhou, Guandi Zeng, Lu Liu, Wensheng Chen, Ruirui Lan, Wanting Liu, Guoqing Ru, Lei Yu, Qing-Yu He Liang Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.44829; in press
[Author manuscript]

Selective autophagy of intracellular organelles: recent research advances
Wen Li, Pengcheng He, Yuge Huang, Yi-Fang Li, Jiahong Lu, Min Li, Hiroshi Kurihara, Zhuo Luo, Tian Meng, Mashun Onishi, Changle Ma, Lei Jiang, Yongquan Hu, Qing Gong, Dongxing Zhu, Yiming Xu, Rong Liu, Lei Liu, Cong Yi, Yushan Zhu, Ningfang Ma, Koji Okamoto, Zhiping Xie, Jinbao Liu, Rong-Rong He, Du Feng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49860; accepted
[Author manuscript]

Restoring the epigenetically silenced PCK2 suppresses renal cell carcinoma progression and increases the sensitivity to sunitinib by promoting endoplasmic reticulum stress
Zhiyong Xiong, Changfei Yuan, Jian shi, Wei Xiong, Yu Huang, Wen Xiao, Hongmei Yang, Ke Chen and Xiaoping Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48469; in press
[Author manuscript]

Intracellular Calcium Current Disorder and Phenotypes in OBSCN Mutant hiPSC-based Cardiomyocytes from Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
Peipei Chen, Ying Xiao, Yuanpin Wang, Zhifa Zheng, Lianfeng Chen, Xufei Yang, Jingyi Li, Wei Wu, Shuyang Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45172; in press
[Author manuscript]

Delayed microglial depletion after spinal cord injury reduces chronic inflammation and neurodegeneration in the brain and improves neurological recovery in male mice
Yun Li, Rodney M. Ritzel, Niaz Khan, Tuoxin Cao, Junyun He, Zhuofan Lei, Jessica J. Matyas, Boris Sabirzhanov, Simon Liu, Hui Li, Bogdan A. Stoica, David J. Loane, Alan I. Faden, and Junfang Wu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49199; in press
[Author manuscript]

TSTA3 facilitates esophageal squamous cell carcinoma progression through regulating fucosylation of LAMP2 and ERBB2
Ling Zhang, Yingzhen Gao, Xiaojuan Zhang, Min Guo, Jie Yang, Heyang Cui, Pengzhou Kong, Xia Niu, Yanghui Bi, Jing Xu, Ting Yan, Yanchun Ma, Jian Yang, Yu Qian, Fang Wang, Hongyi Li, Feng Liu, Xiaolong Cheng, and Yongping Cui
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48225; in press
[Author manuscript]

Panax notoginseng saponins modulate the gut microbiota to promote thermogenesis and beige adipocyte reconstruction via leptin-mediated AMPKα/STAT3 signaling in diet-induced obesity
Yu Xu, Ning Wang, Hor-Yue Tan, Sha Li, Cheng Zhang, Zhangjin Zhang, Yibin Feng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47746; in press
[Author manuscript]

Transcriptomic Analysis Reveals a Tumor Subtype-mRNA Classifier for Invasive Non-functioning Pituitary Adenoma Diagnostics
Xinjie Bao, Gengchao Wang, Shan Yu, Jian Sun, Hualu Zhao, Yanni Ma, Fang Wang, Xiaoshuang Wang, Renzhi Wang, Jia Yu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47525; accepted
[Author manuscript]

Analysis of mesenchymal stem cell proteomes in situ in the ischemic heart
Dunzheng Han, Junjie Yang, Eric Zhang, Yanwen Liu, Chan Boriboun, Aijun Qiao, Yang Yu, Jiacheng Sun, Shiyue Xu, Liu Yang, Wenying Yan, Bihui Luo, Dongfeng Lu, Chunxiang Zhang, Chunfa Jie, James Mobley, Jianyi Zhang, Gangjian Qin
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47893; in press
[Author manuscript]

Cytosolic Ca2+ transients during pulsed focused ultrasound generate reactive oxygen species and cause DNA damage in tumor cells
Robert B. Rosenblatt, Joseph A. Frank, Scott R. Burks
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48353; accepted
[Author manuscript]

Small molecules-based treatment approaches for intervertebral disc degeneration: Current options and future directions
Amir Kamali, Reihane Ziadlou, Gernot Lang, Judith Pfannkuche, Shangbin Cui, Zhen Li, R. Geoff Richards, Mauro Alini, Sibylle Grad
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48987; accepted
[Author manuscript]

Bioinspired biliverdin/silk fibroin hydrogel for antiglioma photothermal therapy and wound healing
Qing Yao, Qing-Hua Lan, Xinyu Jiang, Chu-Chu Du, Yuan-Yuan Zhai, Xiaohan Shen, He-Lin Xu, Jian Xiao, Longfa Kou, Ying-Zheng Zhao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47682; in press
[Author manuscript]

Human oral microbiome dysbiosis as a novel non-invasive biomarker in detection of colorectal cancer
Sheng Zhang, Cheng Kong, Yongzhi Yang, Sanjun Cai, Xinxiang Li, Guoxiang Cai, Yanlei Ma
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49515; in press
[Author manuscript]

Histone H3K27 methyltransferase EZH2 and demethylase JMJD3 regulate hepatic stellate cells activation and liver fibrosis
Yan Jiang, Chan Xiang, Fan Zhong, Yang Zhang, Liyan Wang, Yuanyuan Zhao, Jiucun Wang, Chen Ding, Li Jin, Fuchu He, Haijian Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46360; accepted
[Author manuscript]

From biomarkers to therapeutic targets: the promise of PD-L1 in thyroid autoimmunity and cancer
Grégoire DAndréa, Sandra Lassalle, Nicolas Guevara, Baharia Mograbi, Paul Hofman
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50333; accepted
[Author manuscript]

Perspectives on how mucosal immune responses, infections, and gut microbiome shape IgA nephropathy, and future therapies
Jia-Wei He, Xu-Jie Zhou, Ji-Cheng Lv, Hong Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49778; in press
[Author manuscript]

BET inhibitor suppresses melanoma progression via the noncanonical NF-κB/SPP1 pathway
Guangtong Deng, Furong Zeng, Juan Su, Shuang Zhao, Rui Hu, Wu Zhu, Shuo Hu, Xiang Chen, Mingzhu Yin
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47432; in press
[Author manuscript]

FOXO1 Promotes Tumor Progression by Increased M2 Macrophages Infiltration in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Ying Wang, Zhaojie Lyu, Yanru Qin, Xia Wang, Liangzhan Sun, Yu Zhang, Lanqi Gong, Shayi Wu, Shuo Han, Ying Tang, Yongxu Jia, Dora Lai-Wan Kwong, NgarWoon Kam, Xin-Yuan Guan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45261; in press
[Author manuscript]

ZnO-based multifunctional nanocomposites to inhibit progression and metastasis of melanoma by eliciting antitumor immunity via immunogenic cell death
Yamin Zhang, Chen Guo, Liping Liu, Jian Xu, Hao Jiang, Danqi Li, Jiajia Lan, Jun Li, Jing Yang, Qiming Tu, Xiaoyan Sun, Mahin Alamgir, Xiang Chen, Guanxin Shen, Jintao Zhu, Juan Tao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.44920; in press
[Author manuscript]

PPARα mediates night neon light-induced weight gain: role of lipid homeostasis
Yishuang Luo, Julin Yang, Jinyu Kang, Kuihao Chen, Xiaofeng Jin, Frank J Gonzalez, Aiming Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.50953; in press
[Author manuscript]

Redox DAPK1 destabilizes Pellino1 to govern inflammation-coupling tubular damage during septic AKI
Bang-Chuan Hu, Guo-Hua Wu, Zi-Qiang Shao, Yang Zheng, Jin-Quan Liu, Run Zhang, Jun Hong, Xiang-Hong Yang, Ren-Hua Sun and Shi-Jing Mo
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49870; in press
[Author manuscript]

Comprehensive characterization of functional eRNAs in lung adenocarcinoma reveals novel regulators and a prognosis-related molecular subtype
Na Qin; Zijian Ma; Cheng Wang; Erbao Zhang; Yuancheng Li; Mingtao Huang; Congcong Chen; Chang Zhang; Jingyi Fan; Yayun Gu; Xianfeng Xu; Liu Yang; Xiaoxia Wei; Rong Yin; Yue Jiang; Juncheng Dai; Guangfu Jin; Lin Xu; Zhibin Hu; Hongxia Ma; Hongbing Shen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47039; in press
[Author manuscript]

Extracellular vesicle-shuttled miRNAs: a critical appraisal of their potential as nano-diagnostics and nano-therapeutics in type 2 diabetes mellitus and its cardiovascular complications
Francesco Prattichizzo, Giulia Matacchione, Angelica Giuliani, Jacopo Sabbatinelli, Fabiola Olivieri, Paola de Candia, Valeria De Nigris, Antonio Ceriello
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.51605; accepted
[Author manuscript]

IL-37 exerts therapeutic effects in experimental autoimmune encephalomyelitis through the receptor complex IL-1R5/IL-1R8
Alba Sánchez-Fernández, Stephanie Zandee, Marc Charabati, Alexandre Prat, Cecilia Garlanda, Elan Z. Eisenmesser, Charles A. Dinarello, Rubèn López-Vales
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47435; accepted
[Author manuscript]

Precise and efficient silencing of mutant KrasG12D by CRISPR-CasRx controls pancreatic cancer progression
Wang Jianga b c d , Hao Lia b c d, Xiyu Liue, Jianping Zhangf, Wuhu zhanga b c d, Tianjiao Lia b c d, Liang Liua b c d, Xianjun Yua b c d
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46642; in press
[Author manuscript]

TBC1D15/RAB7-regulated mitochondria-lysosome interaction confers cardioprotection against acute myocardial infarction-induced cardiac injury
Wenjun Yu, Shiqun Sun, Haixia Xu, Congye Li, Jun Ren and Yingmei Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46883; in press
[Author manuscript]

Nanoscale microenvironment engineering based on layer-by-layer self-assembly to regulate hair follicle stem cell fate for regenerative medicine
Peng Chen, Yong Miao, Feifei Zhang, Junfei Huang, Yuxin Chen, Zhexiang Fan, Lunan Yang, Jin Wang, and Zhiqi Hu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48723; in press
[Author manuscript]

Strategies in the delivery of Cas9 ribonucleoprotein for CRISPR/Cas9 genome editing
Song Zhang, Jiangtao Shen, Dali Li, Yiyun Cheng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47007; accepted
[Author manuscript]

Targeting gut microbiota for precision medicine: focusing on the efficacy and toxicity of drugs
Wuwen Feng, Juan Liu, Hui Ao, Shijun Yue, Cheng Peng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47289; in press
[Author manuscript]

Statin suppresses sirtuin 6 through miR-495, increasing FoxO1-dependent hepatic gluconeogenesis
Min Yan Shi, In Hyuk Bang, Chang Yeob Han, Dae Ho Lee, Byung-Hyun Park and Eun Ju Bae
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49770; in press
[Author manuscript]

Synthesis and Preliminary Studies of 11C-labeled Tetrahydro-1,7-Naphthyridine-2-Carboxamides for PET Imaging of Metabotropic Glutamate Receptor 2
Xiaofei Zhang; Yiding Zhang; Zhen Chen; Tuo Shao, Richardd Van; Katsushi Kumata; Hualong Fu; Tomoteru Yamasaki; Jian Rong; Kuan Hu; Akiko Hatori; Lin Xie; Qingzhen Yu; Weijian Ye; Hao Xu; Douglas J. Sheffler; Nicholas D. P. Cosford; Yihan Shao; Pingping Tang; Lu Wang; Ming-Rong Zhang; Steven H. Liang;
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42587; in press
[Author manuscript]

Urinary glycoproteins associated with aggressive prostate cancer
Mingming Dong, T. Mamie Lih, Shao-Yung Chen, Kyung-Cho Cho, Rodrigo Vargas Eguez, Naseruddin Höti, Yangying Zhou, Weiming Yang, Leslie Mangold, Daniel W. Chan, Zhen Zhang, Lori J. Sokoll, Alan Partin, Hui Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47066; accepted
[Author manuscript]

Cardiomyocyte-derived small extracellular vesicles can signal eNOS activation in cardiac microvascular endothelial cells to protect against Ischemia/Reperfusion injury
Guihao Chen, Chuansheng Xu, Thomas G. Gillette, Tongyi Huang, Peisen Huang, Qing Li, Xiangdong Li, Qinfeng Li, Yu Ning, Ruijie Tang, Cunrong Huang, Yuyan Xiong, Xiaqiu Tian, Jun Xu, Junyan Xu, Liping Chang, Cong Wei, Chen Jin, Joseph A. Hill and Yuejin Yang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43163; in press
[Author manuscript]

LT-171-861, a Novel FLT3 inhibitor, shows excellent preclinical efficacy for the treatment of FLT3 mutant acute myeloid leukemia
Zhou Yu, Jiaying Du, Hui Hui, Shaoxin Kan, Tongxin Huo, Kai Zhao, Tao Wu, Qinglong Guo, and Na Lu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.46593; accepted
[Author manuscript]

Noninvasive quantification of target availability during therapy using paired-agent fluorescence tomography
Boyu Meng, Margaret R. Folaron, Rendall R. Strawbridge, Negar Sadeghipour, Kimberley S. Samkoe, Kenneth Tichauer, Scott C. Davis
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45273; in press
[Author manuscript]

Review insights of nanotheranostics for molecular mechanisms underlying psychiatric disorders and commensurate nanotherapeutics for neuropsychiatry: the mind knockout
Rajiv Kumar, Bhupender S Chhikara, Mina Chandra, Kiran Gulia, and Mitrabasu Chhillar
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49619; accepted
[Author manuscript]

Glioma Stem Cells and Their Roles within the Hypoxic Tumor Microenvironment
Nathaniel H. Boyd, Ph.D, Anh Nhat Tran, Ph.D, Joshua D. Bernstock, M.D, Ph.D, Tina Etminan, Amber B. Jones, G. Yancey Gillespie, Ph.D, Gregory K. Friedman, M.D, Anita B. Hjelmeland, Ph.D
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41692; accepted
[Author manuscript]

Alpha radioimmunotherapy using 225Ac-proteus-DOTA for solid tumors – safety at curative doses
Sarah M. Cheal, Michael R. McDevitt, Brian H. Santich, Mitesh Patel, Guangbin Yang, Edward K. Fung, Darren R. Veach, Meghan Bell, Afruja Ahad, Daniela Burnes Vargas, Blesida Punzalan, Naga Vara Kishore Pillarsetty, Hong Xu, Hong-fen Guo, Sébastien Monette, Adam O. Michel, Alessandra Piersigilli, David A. Scheinberg, Ouathek Ouerfelli, Nai-Kong V. Cheung, Steven M. Larson
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48810; in press
[Author manuscript]

A role for intestinal alkaline phosphatase in preventing liver fibrosis
Yang Liu, Paul M. Cavallaro, Byeong-Moo Kim, Tao Liu, Hongyan Wang, Florian Kühn, Fatemeh Adiliaghdam, Enyu Liu, Robin Vasan, Junhui Li, Ehsan Samarbafzadeh, Matthew Z. Farber, Meng Xu, Vidisha Mohad, Micheal Choi, and Richard A. Hodin
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.48468; accepted
[Author manuscript]

First clinical study of a pegylated diabody 124I-labeled PEG-AVP0458 in patients with tumor-associated glycoprotein 72 positive cancers
Andrew M. Scott, Timothy Akhurst, Fook-Thean Lee, Marika Ciprotti, Ian D. Davis, Andrew J. Weickhardt, Hui K. Gan, Rodney J. Hicks, Sze Ting Lee, Pece Kocovski, Nancy Guo, Maggie Oh, Linda Mileshkin, Scott Williams, Declan Murphy, Kunthi Pathmaraj, Graeme J. O’Keefe, Sylvia J. Gong, John S. Pedersen, Fiona E. Scott, Michael P. Wheatcroft, Peter J. Hudson
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.49422; in press
[Author manuscript]

A snake toxin as a theranostic agent for the type 2 vasopressin receptor
Laura Droctové, Manon Lancien, Vu Long Tran, Michaël Susset, Benoit Jego, Frederic Theodoro, Pascal Kessler, Gilles Mourier, Philippe Robin, Stefano Palea, Sékou Siramakan Diarra, Adrien Flahault, Catherine Llorens-Cortes, Amélia Chorfa, Maithé Corbani, Bernard Mouillac, Christiane Mendre, Alain Pruvost, Denis Servent, Charles Truillet, Nicolas Gilles
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.47485; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.