Targeting tumor cell-to-macrophage communication by blocking Vtn-C1qbp interaction inhibits tumor progression via enhancing macrophage phagocytosis
Chen Zhang, Yi Liu, Jiayu Jiang, Chong Chen, Zhaojun Duan, Huifang Su, Shijian Wang, Baorui Tian, Yi Shi, Rong Xiang, Yunping Luo
Theranostics 2024; doi:10.7150/thno.94537; accepted
[Author manuscript]