Cover image

Theranostics publishes innovative research articles reflecting the fields of in vitro diagnostics and prognostics, in vivo molecular imaging, molecular therapeutics, image-guided therapy, biosensors, system biology and translational medicine, personalized medicine and a broad spectrum of biomedical research that can be applied to future theranostic applications.


toc.jpg

Research Paper
PIWI-interacting RNA-54265 is oncogenic and a potential therapeutic target in colorectal adenocarcinoma
Dongmei Mai, Peirong Ding, Liping Tan, Jialiang Zhang, Zhizhong Pan, Ruihong Bai, Cong Li, Mei Li, Yifeng Zhou, Wen Tan, Zhixiang Zhou, Yexiong Li, Aiping Zhou, Ying Ye, Ling Pan, Yanfen Zheng, Jiachun Su, Zhixiang Zuo, Zexian Liu, Qi Zhao, Xiaoxing Li, Xudong Huang, Wei Li, Siqi Wu, Weihua Jia, Shuangmei Zou, Chen Wu, Rui-hua Xu, Jian Zheng, Dongxin Lin
Theranostics 2018; 8(19): 5213-5230. doi:10.7150/thno.28001
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Down-regulation of OGT promotes cisplatin resistance by inducing autophagy in ovarian cancer
Fuxing Zhou, Xiaoshan Yang, Hang Zhao, Yu Liu, Yang Feng, Rui An, Xiaohui Lv, Jia Li, Biliang Chen
Theranostics 2018; 8(19): 5200-5212. doi:10.7150/thno.27806
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Targeted imaging and inhibition of triple-negative breast cancer metastases by a PDGFRβ aptamer
Simona Camorani, Billy Samuel Hill, Francesca Collina, Sara Gargiulo, Maria Napolitano, Monica Cantile, Maurizio Di Bonito, Gerardo Botti, Monica Fedele, Antonella Zannetti, Laura Cerchia
Theranostics 2018; 8(18): 5178-5199. doi:10.7150/thno.27798
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Mussel-inspired conductive nanofibrous membranes repair myocardial infarction by enhancing cardiac function and revascularization
Yutong He, Genlan Ye, Chen Song, Chuangkun Li, Weirong Xiong, Lei Yu, Xiaozhong Qiu, Leyu Wang
Theranostics 2018; 8(18): 5159-5177. doi:10.7150/thno.27760
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Overexpression of HOXC10 promotes angiogenesis in human glioma via interaction with PRMT5 and upregulation of VEGFA expression
Zhanyao Tan, Kun Chen, Wenjiao Wu, Yanqing Zhou, Jinrong Zhu, Geyan Wu, Lixue Cao, Xin Zhang, Hongyu Guan, Yi Yang, Wei Zhang, Jun Li
Theranostics 2018; 8(18): 5143-5158. doi:10.7150/thno.27310
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Ultrasound molecular imaging as a non-invasive companion diagnostic for netrin-1 interference therapy in breast cancer
Jennifer Wischhusen, Katheryne E. Wilson, Jean-Guy Delcros, Rodolfo Molina-Peña, Benjamin Gibert, Shan Jiang, Jacqueline Ngo, David Goldschneider, Patrick Mehlen, Juergen K. Willmann, Frederic Padilla
Theranostics 2018; 8(18): 5126-5142. doi:10.7150/thno.27221
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Theranostic pretargeted radioimmunotherapy of internalizing solid tumor antigens in human tumor xenografts in mice: Curative treatment of HER2-positive breast carcinoma
Sarah M. Cheal, Hong Xu, Hong-fen Guo, Mitesh Patel, Blesida Punzalan, Edward K. Fung, Sang-gyu Lee, Meghan Bell, Manisha Singh, Achim A. Jungbluth, Pat B. Zanzonico, Alessandra Piersigilli, Steven M. Larson, Nai-Kong V. Cheung
Theranostics 2018; 8(18): 5106-5125. doi:10.7150/thno.26585
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Hypoxia-responsive lipid-poly-(hypoxic radiosensitized polyprodrug) nanoparticles for glioma chemo- and radiotherapy
Lei Hua, Zhen Wang, Liang Zhao, Honglin Mao, Guanghui Wang, Kairuo Zhang, Xuejiao Liu, Dongmei Wu, Yuanlin Zheng, Jun Lu, Rutong Yu, Hongmei Liu
Theranostics 2018; 8(18): 5088-5105. doi:10.7150/thno.26225
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Review
The impact of cancer-associated fibroblasts on major hallmarks of pancreatic cancer
Qiqing Sun, Bo Zhang, Qiangsheng Hu, Yi Qin, Wenyan Xu, Wensheng Liu, Xianjun Yu, Jin Xu
Theranostics 2018; 8(18): 5072-5087. doi:10.7150/thno.26546
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Tumor-specific activated photodynamic therapy with an oxidation-regulated strategy for enhancing anti-tumor efficacy
Huan Liang, Zhanwei Zhou, Renjie Luo, Mangmang Sang, Bowen Liu, Minjie Sun, Wei Qu, Feng Feng, Wenyuan Liu
Theranostics 2018; 8(18): 5059-5071. doi:10.7150/thno.28344
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Increased recruitment of endogenous stem cells and chondrogenic differentiation by a composite scaffold containing bone marrow homing peptide for cartilage regeneration
Jiaju Lu, Xuezhen Shen, Xun Sun, Heyong Yin, Shuhui Yang, Changfeng Lu, Yu Wang, Yifan Liu, Yingqi Huang, Zijin Yang, Xianqi Dong, Chenhao Wang, Quanyi Guo, Lingyun Zhao, Xiaodan Sun, Shibi Lu, Antonios G. Mikos, Jiang Peng, Xiumei Wang
Theranostics 2018; 8(18): 5039-5058. doi:10.7150/thno.26981
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Novel skin patch combining human fibroblast-derived matrix and ciprofloxacin for infected wound healing
Muhammad Suhaeri, Mi Hee Noh, Ji-Hoi Moon, In Gul Kim, Seung Ja Oh, Sang Su Ha, Jong Ho Lee, Kwideok Park
Theranostics 2018; 8(18): 5025-5038. doi:10.7150/thno.26837
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Multimodal imaging of the receptor for advanced glycation end-products with molecularly targeted nanoparticles
Christian J. Konopka, Marcin Wozniak, Jamila Hedhli, Agata Ploska, Aaron Schwartz-Duval, Anna Siekierzycka, Dipanjan Pan, Gnanasekar Munirathinam, Iwona T. Dobrucki, Leszek Kalinowski, Lawrence W. Dobrucki
Theranostics 2018; 8(18): 5012-5024. doi:10.7150/thno.24791
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Novel hybrid molecule overcomes the limited response of solid tumours to HDAC inhibitors via suppressing JAK1-STAT3-BCL2 signalling
Zhi Huang, Wei Zhou, Yongtao Li, Mei Cao, Tianqi Wang, Yakun Ma, Qingxiang Guo, Xin Wang, Chao Zhang, Chenglan Zhang, Wenzhi Shen, Yanhua Liu, Yanan Chen, Jianyu Zheng, Shengyong Yang, Yan Fan, Rong Xiang
Theranostics 2018; 8(18): 4995-5011. doi:10.7150/thno.26627
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Early prediction of revascularisation by angiomotin-targeting positron emission tomography
Anais Moyon, Philippe Garrigue, Laure Balasse, Samantha Fernandez, Pauline Brige, Marie Nollet, Guillaume Hache, Marcel Blot-Chabaud, Françoise Dignat-George, Benjamin Guillet
Theranostics 2018; 8(18): 4985-4994. doi:10.7150/thno.27728
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Sonodynamic therapy-induced foam cells apoptosis activates the phagocytic PPARγ-LXRα-ABCA1/ABCG1 pathway and promotes cholesterol efflux in advanced plaque
Huan Wang, Yang Yang, Xin Sun, Fang Tian, Shuyuan Guo, Wei Wang, Zhen Tian, Hong Jin, Zhiguo Zhang, Ye Tian
Theranostics 2018; 8(18): 4969-4984. doi:10.7150/thno.26193
[Abstract] [Full text] [PDF]

Editor-in-Chief:
Xiaoyuan (Shawn) Chen, PhD, Chief, Laboratory of Molecular Imaging and Nanomedicine, NIBIB, NIH*
* Dr. Chen is serving in his personal capacity.
Editor-in-chief profile

Managing Editor position available in Theranostics.

Nanotheranostics in PubMed Central. Submit manuscript now...

Cover image
Most Cited Paper Award for year 2016: Winners of this year are Lian Jin, Xin Zeng, Ming Liu, Yan Deng, Nongyue He, for the paper "Current Progress in Gene Delivery Technology Based on Chemical Methods and Nano-carriers". Details ...

Congratulations to Dr. Chen for being elected as AIMBE fellow: http://aimbe.org/college-of-fellows/cof-2103/

Dr. Chen was recognized as Selected Highly Prolific Authors  (most published articles in the past 5 years) for 3 ACS journals (ACS Nano, Bioconjugate Chemistry, and Molecular Pharmaceutics). More details: http://journalstars.acs.org/

Dr. Chen received the 2016 Bioconjugate Chemistry Lectureship Award for his extensive contributions at the interface between chemistry, biology, and medicine that have helped define the field of nanomedicine.

NCI provides a data repository for characterized cancer nanomaterials, the cancer Nanotechnology Laboratory (caNanoLab). Authors and readers of Theranostics are invited to learn more about the information deposited and how they can add their characterized nanomaterials data.
Office of Cancer Nanotechnology Research in NCI has publicly launched a Dialogue on Nanotechnology in Cancer public discussion forum. Readers of Theranostics are invited to participate in this dialog.
Media coverage: Dr. Chen and Theranostics journal have been featured in an article of Laser Focus World magazine, and in C&EN (Chemical and Engineering News).
Published Special Issues