Issue cover v4i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 4 (2); 2014

Research Papers

Graphic abstract

Visualization of Protease Activity In Vivo Using an Activatable Photo-Acoustic Imaging Probe Based on CuS Nanoparticles
Kai Yang, Lei Zhu, Liming Nie, Xiaolian Sun, Liang Cheng, Chenxi Wu, Gang Niu, Xiaoyuan Chen, Zhuang Liu
Theranostics 2014; 4(2): 134-141. doi:10.7150/thno.7217
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Folate Receptor-Targeting Gold Nanoclusters as Fluorescence Enzyme Mimetic Nanoprobes for Tumor Molecular Colocalization Diagnosis
Dehong Hu, Zonghai Sheng, Shengtao Fang, Yanan Wang, Duyang Gao, Pengfei Zhang, Ping Gong, Yifan Ma, Lintao Cai
Theranostics 2014; 4(2): 142-153. doi:10.7150/thno.7266
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Volatile Biomarkers of Gastric Cancer Cells and Ultrasensitive Electrochemical Detection based on Sensing Interface of Au-Ag Alloy coated MWCNTs
Yixia Zhang, Guo Gao, Huijuan Liu, Hualin Fu, Jun Fan, Kan Wang, Yunsheng Chen, Baojie Li, Chunlei Zhang, Xiao Zhi, Lin He, Daxiang Cui
Theranostics 2014; 4(2): 154-162. doi:10.7150/thno.7560
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gold Nanocage-Photosensitizer Conjugates for Dual-Modal Image-Guided Enhanced Photodynamic Therapy
Avinash Srivatsan, Samir V. Jenkins, Mansik Jeon, Zhijin Wu, Chulhong Kim, Jingyi Chen, Ravindra Pandey
Theranostics 2014; 4(2): 163-174. doi:10.7150/thno.7064
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-Scale Optical Imaging of the Delayed Type Hypersensitivity Reaction Attenuated by Rapamycin
Meijie Luo, Zhihong Zhang, Hui Li, Sha Qiao, Zheng Liu, Ling Fu, Guanxin Shen, Qingming Luo
Theranostics 2014; 4(2): 201-214. doi:10.7150/thno.7570
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative Liver-Specific Protein Fingerprint in Blood: A Signature for Hepatotoxicity
Zhiyuan Hu, Christopher Lausted, Hyuntae Yoo, Xiaowei Yan, Amy Brightman, Jiankui Chen, Weizhi Wang, Xiangli Bu, Leroy Hood
Theranostics 2014; 4(2): 215-228. doi:10.7150/thno.7868
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker
Jan Novák, Peter Kružliak, Julie Bienertová-Vašků, Ondřej Slabý, Miroslav Novák
Theranostics 2014; 4(2): 119-133. doi:10.7150/thno.7552
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticle Drug- and Gene-eluting Stents for the Prevention and Treatment of Coronary Restenosis
Rui-Xing Yin, De-Zhai Yang, Jin-Zhen Wu
Theranostics 2014; 4(2): 175-200. doi:10.7150/thno.7210
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image