Cover image

Theranostics publishes innovative research articles reflecting the fields of in vitro diagnostics and prognostics, in vivo molecular imaging, molecular therapeutics, image-guided therapy, biosensors, system biology and translational medicine, personalized medicine and a broad spectrum of biomedical research that can be applied to future theranostic applications.


toc.jpg

Editorial
Metastatic extent predicts survival as patients with metastatic castration-resistant prostate cancer are treated with 177Lu-PSMA radioligand therapy
Finn Edler von Eyben, Harshad R. Kulkarni, Richard P. Baum
Theranostics 2020; 10(11): 4900-4902. doi:10.7150/thno.44568
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Combination therapy with ropivacaine-loaded liposomes and nutrient deprivation for simultaneous cancer therapy and cancer pain relief
Jiqian Zhang, Shasha Zhu, Qilian Tan, Dan Cheng, Qingqing Dai, Zhilai Yang, Lei Zhang, Fenfen Li, Youmei Zuo, Wei Dai, Lihai Chen, Erwei Gu, Guanghong Xu, Zhaolian Wei, Yunxia Cao, Xuesheng Liu
Theranostics 2020; 10(11): 4885-4899. doi:10.7150/thno.43932
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Radiation-induced small extracellular vesicles as “carriages” promote tumor antigen release and trigger antitumor immunity
Wanzun Lin, Yanyan Xu, Xiaochuan Chen, Jun Liu, Youliang Weng, Qingyang Zhuang, Feifei Lin, Zongwei Huang, Shihong Wu, Jianming Ding, Long Chen, Xianxin Qiu, Lurong Zhang, Junxin Wu, Duo Lin, Sufang Qiu
Theranostics 2020; 10(11): 4871-4884. doi:10.7150/thno.43539
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Circular RNA circFBXW4 suppresses hepatic fibrosis via targeting the miR-18b-3p/FBXW7 axis
Xin Chen, Hai-Di Li, Fang-Tian Bu, Xiao-Feng Li, Yu Chen, Sai Zhu, Jia-Nan Wang, Si-Yu Chen, Ying-Yin Sun, Xue-Yin Pan, Na-Na Yin, Jie-Jie Xu, Cheng Huang, Jun Li
Theranostics 2020; 10(11): 4851-4870. doi:10.7150/thno.42423
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Review
The neural system regulates bone homeostasis via mesenchymal stem cells: a translational approach
Xu-Dong Wang, Si-Yi Li, Shi-Jian Zhang, Anand Gupta, Chen-Ping Zhang, Lei Wang
Theranostics 2020; 10(11): 4839-4850. doi:10.7150/thno.43771
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
SIRT1-dependent mitochondrial biogenesis supports therapeutic effects of resveratrol against neurodevelopment damage by fluoride
Qian Zhao, Zhiyuan Tian, Guoyu Zhou, Qiang Niu, Jingwen Chen, Pei Li, Lixin Dong, Tao Xia, Shun Zhang, Aiguo Wang
Theranostics 2020; 10(11): 4822-4838. doi:10.7150/thno.42387
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Light-activated gold nanorod vesicles with NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging performances for cancer theranostics
Xiaoguang Ge, Qinrui Fu, Lichao Su, Zhi Li, Wenmin Zhang, Tao Chen, Huanghao Yang, Jibin Song
Theranostics 2020; 10(11): 4809-4821. doi:10.7150/thno.44376
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
pH responsive superporogen combined with PDT based on poly Ce6 ionic liquid grafted on SiO2 for combating MRSA biofilm infection
Chaoli Wang, Peng Chen, Youbei Qiao, Yuan Kang, Chaoren Yan, Zhe Yu, Jian Wang, Xin He, Hong Wu
Theranostics 2020; 10(11): 4795-4808. doi:10.7150/thno.42922
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Enhanced osseointegration of three-dimensional supramolecular bioactive interface through osteoporotic microenvironment regulation
Haotian Bai, Yue Zhao, Chenyu Wang, Zhonghan Wang, Jincheng Wang, Hou Liu, Yubin Feng, Quan Lin, Zuhao Li, He Liu
Theranostics 2020; 10(11): 4779-4794. doi:10.7150/thno.43736
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Hypoxia-induced lncRNA-AC020978 promotes proliferation and glycolytic metabolism of non-small cell lung cancer by regulating PKM2/HIF-1α axis
Qian Hua, Baoming Mi, Fei Xu, Jun Wen, Li Zhao, Jianjun Liu, Gang Huang
Theranostics 2020; 10(11): 4762-4778. doi:10.7150/thno.43839
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
A COX-2/sEH dual inhibitor PTUPB alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice by inhibiting NLRP3 inflammasome activation
Hui-Hui Yang, Jia-Xi Duan, Shao-Kun Liu, Jian-Bing Xiong, Xin-Xin Guan, Wen-Jing Zhong, Chen-Chen Sun, Chen-Yu Zhang, Xiao-Qin Luo, Yan-Feng Zhang, Ping Chen, Bruce D. Hammock, Sung Hee Hwang, Jian-Xin Jiang, Yong Zhou, Cha-Xiang Guan
Theranostics 2020; 10(11): 4749-4761. doi:10.7150/thno.43108
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Review
Size profile of cell-free DNA: A beacon guiding the practice and innovation of clinical testing
Jiping Shi, Runling Zhang, Jinming Li, Rui Zhang
Theranostics 2020; 10(11): 4737-4748. doi:10.7150/thno.42565
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Bioactive phospho-therapy with black phosphorus for in vivo tumor suppression
Shengyong Geng, Ting Pan, Wenhua Zhou, Haodong Cui, Lie Wu, Zhibin Li, Paul K. Chu, Xue-Feng Yu
Theranostics 2020; 10(11): 4720-4736. doi:10.7150/thno.43092
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Circular RNA SAMD4A controls adipogenesis in obesity through the miR-138-5p/EZH2 axis
Yanjun Liu, Hongtao Liu, Yi Li, Rui Mao, Huawu Yang, Yuanchuan Zhang, Yu Zhang, Pengsen Guo, Dafang Zhan, Tongtong Zhang
Theranostics 2020; 10(10): 4705-4719. doi:10.7150/thno.42417
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
In vivo assessment of inflammation in carotid atherosclerosis by noninvasive photoacoustic imaging
Zhihua Xie, Yanqing Yang, Yaqiong He, Chengyou Shu, Dong Chen, Jinke Zhang, Jingqin Chen, Chengbo Liu, Zonghai Sheng, Huadong Liu, Jie Liu, Xiaojing Gong, Liang Song, Shaohong Dong
Theranostics 2020; 10(10): 4694-4704. doi:10.7150/thno.41211
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Real-time and multimodality image-guided intelligent HIFU therapy for uterine fibroid
Guochen Ning, Xinran Zhang, Qin Zhang, Zhibiao Wang, Hongen Liao
Theranostics 2020; 10(10): 4676-4693. doi:10.7150/thno.42830
[Abstract] [Full text] [PDF]

Editor-in-Chief:
Xiaoyuan (Shawn) Chen, PhD
Editor-in-chief profile

Nanotheranostics is indexed in MEDLINE and PubMed Central ...

Research Paper
Establishment of a hTfR mAb-functionalized HPPS theranostic nanoplatform
Qi He, Zilong Guo, Mingpeng Fu, Hongling Tang, Huifen Zhu, Guanxin Shen, Yong He, Ping Lei
Nanotheranostics 2020; 4(3): 119-128. doi:10.7150/ntno.41741
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Binding of Targeted Semiconducting Photothermal Polymer Nanoparticles for Intraperitoneal Detection and Treatment of Colorectal Cancer
Eleanor McCabe-Lankford, Bryce McCarthy, Margarita Arakelyan- Peters Berwick, Kiarash Salafian, Laura Galarza-Paez, Santu Sarkar, John Sloop, George Donati, April J. Brown, Nicole Levi-Polyachenko
Nanotheranostics 2020; 4(3): 107-118. doi:10.7150/ntno.29522
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Liposome-Templated Indocyanine Green J- Aggregates for In Vivo Near Infrared Imaging and Stable Photothermal Heating
Calvin C. L. Cheung, Guanglong Ma, Kostas Karatasos, Jani Seitsonen, Janne Ruokolainen, Cédrik-Roland Koffi, Hatem A.F.M Hassan, Wafa' T. Al-Jamal
Nanotheranostics 2020; 4(2): 91-106. doi:10.7150/ntno.41737
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Phospholipid Oxygen Microbubbles for Image-Guided Therapy
Traci D. Reusser, Kang-Ho Song, David Ramirez, Richard KP Benninger, Virginie Papadopoulou, Mark A. Borden
Nanotheranostics 2020; 4(2): 83-90. doi:10.7150/ntno.43808
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

new CFP - Special Issue: Extracellular vesicles in pathogenesis, diagnosis, or therapeutics of human diseases. Guest Editor: Ming-Lin Liu, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania.
Special Issue: Noble-metal Nanostructures for Theranostics. Guest Editors: Xiaohu Xia, University of Central Florida and Hui Wei, Nanjing University
Special Issue Targeting the Cancer Stem Cells. Guest Editor: Fei Chen, PhD, Professor, Wayne State University
Special Issue Progress in Critical Reviews of Immunotheranostics. Guest Editors: Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH), Mingnan Chen (University of Utah)
Special Issue Progress in Gene Editing Nanotheranostics. Guest Editors: Gang Han (University of Massachusetts Medical School), Wen Xue (University of Massachusetts Medical School), Qiaobing Xu (Tufts University)
Special Issue The EPR effect and beyond: Strategies to improve tumor targeting and nanomedicine efficacy. Guest Editors: Yang Shi (RWTH Aachen University), Roy van der Meel (Eindhoven University of Technology), Twan Lammers (RWTH Aachen University), Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH)
Special Issue Progress in Supramolecular Nanotheranostics. Guest Editors: Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH); Gang Zheng (University of Toronto); Jianjun Cheng (University of Illinois Urbana-Champaign); Yi-Yan Yang (Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore)

Congratulations to Dr. Chen for being elected as AIMBE fellow: http://aimbe.org/college-of-fellows/cof-2103/

Dr. Chen was recognized as Selected Highly Prolific Authors  (most published articles in the past 5 years) for 3 ACS journals (ACS Nano, Bioconjugate Chemistry, and Molecular Pharmaceutics). More details: http://journalstars.acs.org/

Dr. Chen received the 2016 Bioconjugate Chemistry Lectureship Award for his extensive contributions at the interface between chemistry, biology, and medicine that have helped define the field of nanomedicine.

NCI provides a data repository for characterized cancer nanomaterials, the cancer Nanotechnology Laboratory (caNanoLab). Authors and readers of Theranostics are invited to learn more about the information deposited and how they can add their characterized nanomaterials data.
Office of Cancer Nanotechnology Research in NCI has publicly launched a Dialogue on Nanotechnology in Cancer public discussion forum. Readers of Theranostics are invited to participate in this dialog.
Media coverage: Dr. Chen and Theranostics journal have been featured in an article of Laser Focus World magazine, and in C&EN (Chemical and Engineering News).
Published Special Issues