Cover image

Theranostics publishes innovative research articles reflecting the fields of in vitro diagnostics and prognostics, in vivo molecular imaging, molecular therapeutics, image-guided therapy, biosensors, system biology and translational medicine, personalized medicine and a broad spectrum of biomedical research that can be applied to future theranostic applications.


toc.jpg

Research Paper
Angiotensin IV attenuates diabetic cardiomyopathy via suppressing FoxO1-induced excessive autophagy, apoptosis and fibrosis
Meng Zhang, Wenhai Sui, Yanqiu Xing, Jing Cheng, Cheng Cheng, Fei Xue, Jie Zhang, Xiaohong Wang, Cheng Zhang, Panpan Hao, Yun Zhang
Theranostics 2021; 11(18): 8624-8639. doi:10.7150/thno.48561
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Probiotics Stimulate Bone Formation in Obese Mice via Histone Methylations
Jyotirmaya Behera, Jessica Ison, Michael J. Voor, Neetu Tyagi
Theranostics 2021; 11(17): 8605-8623. doi:10.7150/thno.63749
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Mitochondria-targeted and ultrasound-responsive nanoparticles for oxygen and nitric oxide codelivery to reverse immunosuppression and enhance sonodynamic therapy for immune activation
Changwei Ji, Jingxing Si, Yan Xu, Wenjing Zhang, Yaqian Yang, Xin He, Hao Xu, Xiaozhou Mou, Hao Ren, Hongqian Guo
Theranostics 2021; 11(17): 8587-8604. doi:10.7150/thno.62572
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Milk-derived extracellular vesicles alleviate ulcerative colitis by regulating the gut immunity and reshaping the gut microbiota
Lingjun Tong, Haining Hao, Zhe Zhang, Youyou Lv, Xi Liang, Qiqi Liu, Tongjie Liu, Pimin Gong, Lanwei Zhang, Fangfang Cao, Giorgia Pastorin, Chuen Neng Lee, Xiaoyuan Chen, Jiong-Wei Wang, Huaxi Yi
Theranostics 2021; 11(17): 8570-8586. doi:10.7150/thno.62046
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Pulmonary circulation-mediated heart targeting for the prevention of heart failure by inhalation of intrinsically bioactive nanoparticles
Chao Liu, Liyuan Chen, Yongchang Ma, Kaiyao Hu, Peng Wu, Lina Pan, Haiyan Chen, Lanlan Li, Houyuan Hu, Jianxiang Zhang
Theranostics 2021; 11(17): 8550-8569. doi:10.7150/thno.61875
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Neuronal-driven glioma growth requires Gαi1 and Gαi3
Yin Wang, Yuan-yuan Liu, Min-bin Chen, Kai-Wen Cheng, Li-na Qi, Zhi-qing Zhang, Ya Peng, Ke-ran Li, Fang Liu, Gang Chen, Cong Cao
Theranostics 2021; 11(17): 8535-8549. doi:10.7150/thno.61452
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Generation of the tumor-suppressive secretome from tumor cells
Shengzhi Liu, Xun Sun, Kexin Li, Rongrong Zha, Yan Feng, Tomohiko Sano, Chuanpeng Dong, Yunlong Liu, Uma K. Aryal, Akihiro Sudo, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2021; 11(17): 8517-8534. doi:10.7150/thno.61006
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Discovery of Small Molecule Bak Activator for Lung Cancer Therapy
Dongkyoo Park, Abu Syed Md Anisuzzaman, Andrew T. Magis, Guo Chen, Maohua Xie, Guojing Zhang, Madhusmita Behera, Gabriel L. Sica, Suresh S. Ramalingam, Taofeek K. Owonikoko, Xingming Deng
Theranostics 2021; 11(17): 8500-8516. doi:10.7150/thno.60349
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Astrocytic YAP protects the optic nerve and retina in an experimental autoimmune encephalomyelitis model through TGF-β signaling
Qian Wu, Xuemeng Miao, Jingjing Zhang, Ludan Xiang, Xiuchun Li, Xiaomei Bao, Siyu Du, Mianxian Wang, Shuangda Miao, Yiren Fan, Wei Wang, Xingxing Xu, Xiya Shen, Danlu Yang, Xiwu Wang, Yuanyuan Fang, Lixin Hu, Xuyi Pan, Haoru Dong, Hui Wang, Ying Wang, Jia Li, Zhihui Huang
Theranostics 2021; 11(17): 8480-8499. doi:10.7150/thno.60031
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Targeting ATF4-dependent pro-survival autophagy to synergize glutaminolysis inhibition
Shuting Han, Liyuan Zhu, Yiran Zhu, Yuan Meng, Jiaqiu Li, Ping Song, Neelum Aziz Yousafzai, Lifeng Feng, Miaoqin Chen, Yanmei Wang, Hongchuan Jin, Xian Wang
Theranostics 2021; 11(17): 8464-8479. doi:10.7150/thno.60028
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Biodegradable manganese engineered nanocapsules for tumor-sensitive near-infrared persistent luminescence/magnetic resonance imaging and simultaneous chemotherapy
Rui Zou, Junwei Li, Ting Yang, Yong Zhang, Ju Jiao, Ka-Leung Wong, Jing Wang
Theranostics 2021; 11(17): 8448-8463. doi:10.7150/thno.59840
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Self-assembly of differentiated progenitor cells facilitates spheroid human skin organoid formation and planar skin regeneration
Patricia Ebner-Peking, Linda Krisch, Martin Wolf, Sarah Hochmann, Anna Hoog, Balázs Vári, Katharina Muigg, Rodolphe Poupardin, Cornelia Scharler, Sabine Schmidhuber, Elisabeth Russe, Harald Stachelscheid, Achim Schneeberger, Katharina Schallmoser, Dirk Strunk
Theranostics 2021; 11(17): 8430-8447. doi:10.7150/thno.59661
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Review
Targeting iron metabolism in cancer therapy
Michael Morales, Xiang Xue
Theranostics 2021; 11(17): 8412-8429. doi:10.7150/thno.59092
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Establishment and prospective validation of an SUVmax cutoff value to discriminate clinically significant prostate cancer from benign prostate diseases in patients with suspected prostate cancer by 68Ga-PSMA PET/CT: a real-world study
Jianhua Jiao, Fei Kang, Jingliang Zhang, Zhiyong Quan, Weihong Wen, Xiaohu Zhao, Shuaijun Ma, Peng Wu, Fa Yang, Wei Guo, Xiaojian Yang, Jianlin Yuan, Yongquan Shi, Jing Wang, Weijun Qin
Theranostics 2021; 11(17): 8396-8411. doi:10.7150/thno.58140
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
GATA4-driven miR-206-3p signatures control orofacial bone development by regulating osteogenic and osteoclastic activity
Shuyu Guo, Jiawen Gu, Junqing Ma, Rongyao Xu, Qingheng Wu, Li Meng, Haojie Liu, Lu Li, Yan Xu
Theranostics 2021; 11(17): 8379-8395. doi:10.7150/thno.58052
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
HBx represses WDR77 to enhance HBV replication by DDB1-mediated WDR77 degradation in the liver
Hongfeng Yuan, Lina Zhao, Ying Yuan, Haolin Yun, Wei Zheng, Yu Geng, Guang Yang, Yufei Wang, Man Zhao, Xiaodong Zhang
Theranostics 2021; 11(17): 8362-8378. doi:10.7150/thno.57531
[Abstract] [Full text] [PDF]

Editor-in-Chief:
Xiaoyuan (Shawn) Chen, PhD
Editor-in-chief profile

new Latest Impact Factor 11.556. Congratulations!

Nanotheranostics is indexed in MEDLINE and PubMed Central ...

Research Paper
Novel Protocols for Scalable Production of High Quality Purified Small Extracellular Vesicles from Bovine Milk
Spencer R. Marsh, Kevin J. Pridham, Jane Jourdan, Robert G. Gourdie
Nanotheranostics 2021; 5(4): 488-498. doi:10.7150/ntno.62213
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Photoactive Silver Nanoagents for Backgroundless Monitoring and Precision Killing of Multidrug-Resistant Bacteria
Zhiwen Xu, Cai Zhang, Yunjian Yu, Wenshuai Li, Zhuang Ma, Jingjing Wang, Xinge Zhang, Hongmei Gao, Dingbin Liu
Nanotheranostics 2021; 5(4): 472-487. doi:10.7150/ntno.62364
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Review
Nanotheranostic Application of Fluorescent Protein-Gold Nanocluster Hybrid Materials: A Mini-review
Han Ding, Zhijun Chen
Nanotheranostics 2021; 5(4): 461-471. doi:10.7150/ntno.58060
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Special Issue: Osteoarthritis Theranostics. Guest Editors: Dr. WEN, CHUNYI, Dr. Magali Cucchiarini.
Special Issue: Extracellular vesicles in pathogenesis, diagnosis, or therapeutics of human diseases. Guest Editor: Ming-Lin Liu, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania.
Special Issue: Noble-metal Nanostructures for Theranostics. Guest Editors: Xiaohu Xia, University of Central Florida and Hui Wei, Nanjing University
Special Issue Targeting the Cancer Stem Cells. Guest Editor: Fei Chen, PhD, Professor, Wayne State University
Special Issue Progress in Gene Editing Nanotheranostics. Guest Editors: Gang Han (University of Massachusetts Medical School), Wen Xue (University of Massachusetts Medical School), Qiaobing Xu (Tufts University)
Special Issue Progress in Supramolecular Nanotheranostics. Guest Editors: Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH); Gang Zheng (University of Toronto); Jianjun Cheng (University of Illinois Urbana-Champaign); Yi-Yan Yang (Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore)

Congratulations to Dr. Chen for being elected as AIMBE fellow: https://aimbe.org/college-of-fellows/cof-2103/

Dr. Chen was recognized as Selected Highly Prolific Authors  (most published articles in the past 5 years) for 3 ACS journals (ACS Nano, Bioconjugate Chemistry, and Molecular Pharmaceutics). More details: http://journalstars.acs.org/

Dr. Chen received the 2016 Bioconjugate Chemistry Lectureship Award for his extensive contributions at the interface between chemistry, biology, and medicine that have helped define the field of nanomedicine.

NCI provides a data repository for characterized cancer nanomaterials, the cancer Nanotechnology Laboratory (caNanoLab). Authors and readers of Theranostics are invited to learn more about the information deposited and how they can add their characterized nanomaterials data.
Office of Cancer Nanotechnology Research in NCI has publicly launched a Dialogue on Nanotechnology in Cancer public discussion forum. Readers of Theranostics are invited to participate in this dialog.
Media coverage: Dr. Chen and Theranostics journal have been featured in an article of Laser Focus World magazine, and in C&EN (Chemical and Engineering News).
Published Special Issues