Theranostics 2021; 11(20):9774. doi:10.7150/thno.67227 This issue Cite

Erratum

Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum

Meng-Lu Chen2,3, Chun-Gu Hong2,9, Tao Yue1,2, Hong-Ming Li1,2, Ran Duan2,3, Wen-Bao Hu7,9, Jia Cao2, Zhen-Xing Wang2, Chun-Yuan Chen1,2, Xiong-Ke Hu2, Ben Wu2, Hao-Ming Liu2, Yi-Juan Tan2, Jiang-Hua Liu1,2, Zhong-Wei Luo1,2, Yan Zhang1,2, Shan-Shan Rao2,6, Ming-Jie Luo2,6, Hao Yin1,2, Yi-Yi Wang1,2, Kun Xia1,2, Si-Yuan Tang6, Hui Xie1,2,3,4,5,8✉, Zheng-Zhao Liu1,2,3,4,9✉

1. Department of Orthopedics, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan 410008, China.
2. Movement System Injury and Repair Research Center, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan 410008, China.
3. Department of Sports Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan 410008, China.
4. Hunan Key Laboratory of Organ Injury, Aging and Regenerative Medicine, Changsha, Hunan 410008, China.
5. Hunan Key Laboratory of Bone Joint Degeneration and Injury, Changsha, Hunan 410008, China.
6. Xiangya Nursing School, Central South University, Changsha, Hunan 410013, China.
7. Institue of Molecular Precision Medicine, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan 410008, China.
8. National Clinical Research Center for Geriatric Disorders, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan 410008, China.
9. Shenzhen Second People's Hospital, First Affiliated Hospital of Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518035, China.

Citation:
Chen ML, Hong CG, Yue T, Li HM, Duan R, Hu WB, Cao J, Wang ZX, Chen CY, Hu XK, Wu B, Liu HM, Tan YJ, Liu JH, Luo ZW, Zhang Y, Rao SS, Luo MJ, Yin H, Wang YY, Xia K, Tang SY, Xie H, Liu ZZ. Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum. Theranostics 2021; 11(20):9774. doi:10.7150/thno.67227. https://www.thno.org/v11p9774.htm
Other styles

File import instruction

Corrected-article in Theranostics, Volume 11, 2395


Citation styles

APA
Chen, M.L., Hong, C.G., Yue, T., Li, H.M., Duan, R., Hu, W.B., Cao, J., Wang, Z.X., Chen, C.Y., Hu, X.K., Wu, B., Liu, H.M., Tan, Y.J., Liu, J.H., Luo, Z.W., Zhang, Y., Rao, S.S., Luo, M.J., Yin, H., Wang, Y.Y., Xia, K., Tang, S.Y., Xie, H., Liu, Z.Z. (2021). Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum. Theranostics, 11(20), 9774. https://doi.org/10.7150/thno.67227.

ACS
Chen, M.L.; Hong, C.G.; Yue, T.; Li, H.M.; Duan, R.; Hu, W.B.; Cao, J.; Wang, Z.X.; Chen, C.Y.; Hu, X.K.; Wu, B.; Liu, H.M.; Tan, Y.J.; Liu, J.H.; Luo, Z.W.; Zhang, Y.; Rao, S.S.; Luo, M.J.; Yin, H.; Wang, Y.Y.; Xia, K.; Tang, S.Y.; Xie, H.; Liu, Z.Z. Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum. Theranostics 2021, 11 (20), 9774. DOI: 10.7150/thno.67227.

NLM
Chen ML, Hong CG, Yue T, Li HM, Duan R, Hu WB, Cao J, Wang ZX, Chen CY, Hu XK, Wu B, Liu HM, Tan YJ, Liu JH, Luo ZW, Zhang Y, Rao SS, Luo MJ, Yin H, Wang YY, Xia K, Tang SY, Xie H, Liu ZZ. Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum. Theranostics 2021; 11(20):9774. doi:10.7150/thno.67227. https://www.thno.org/v11p9774.htm

CSE
Chen ML, Hong CG, Yue T, Li HM, Duan R, Hu WB, Cao J, Wang ZX, Chen CY, Hu XK, Wu B, Liu HM, Tan YJ, Liu JH, Luo ZW, Zhang Y, Rao SS, Luo MJ, Yin H, Wang YY, Xia K, Tang SY, Xie H, Liu ZZ. 2021. Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum. Theranostics. 11(20):9774.

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). See http://ivyspring.com/terms for full terms and conditions.