Issue cover v5i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 5 (4); 2015

Research Papers

Graphic abstract

Combined Cancer Photothermal-Chemotherapy Based on Doxorubicin/Gold Nanorod-Loaded Polymersomes
JinFeng Liao, WenTing Li, JinRong Peng, Qian Yang, He Li, YuQuan Wei, XiaoNing Zhang, ZhiYong Qian
Theranostics 2015; 5(4): 345-356. doi:10.7150/thno.10731
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kinetic Analysis of Dynamic 11C-Acetate PET/CT Imaging as a Potential Method for Differentiation of Hepatocellular Carcinoma and Benign Liver Lesions
Li Huo, Jinxia Guo, Yonghong Dang, Jinqiao Lv, Youjing Zheng, Fang Li, Qingguo Xie, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2015; 5(4): 371-377. doi:10.7150/thno.10760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small Sized EGFR1 and HER2 Specific Bifunctional Antibody for Targeted Cancer Therapy
Li Ding, Caiping Tian, Song Feng, Guissi Fida, Congying Zhang, Yuxiang Ma, Guanhua Ai, Samuel Achilefu, Yueqing Gu
Theranostics 2015; 5(4): 378-398. doi:10.7150/thno.10084
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Antiangiogenesis Gene Therapy Using Targeted Cationic Microbubbles Conjugated with CD105 Antibody Compared with Untargeted Cationic and Neutral Microbubbles
Yu Zhou, Haitao Gu, Yan Xu, Fan Li, Shaojing Kuang, Zhigang Wang, Xiyuan Zhou, Huafeng Ma, Pan Li, Yuanyi Zheng, Haitao Ran, Jia Jian, Yajing Zhao, Weixiang Song, Qiushi Wang, Dong Wang
Theranostics 2015; 5(4): 399-417. doi:10.7150/thno.10351
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Detection of High-Risk Atherosclerotic Plaques with Ultrasound Molecular Imaging of Glycoprotein IIb/IIIa Receptor on Activated Platelets
Shengcun Guo, Shuxin Shen, Junfen Wang, He Wang, Meiyu Li, Ying Liu, Fanfan Hou, Yulin Liao, Jianping Bin
Theranostics 2015; 5(4): 418-430. doi:10.7150/thno.10020
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer Cell-Specific Oligopeptides Selected by an Integrated Microfluidic System from a Phage Display Library for Ovarian Cancer Diagnosis
Chih-Hung Wang, Chen-Hsun Weng, Yu-Jui Che, Kuan Wang, Gwo-Bin Lee
Theranostics 2015; 5(4): 431-442. doi:10.7150/thno.10891
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Aptamers: Active Targeting Ligands for Cancer Diagnosis and Therapy
Xu Wu, Jiao Chen, Min Wu, Julia Xiaojun Zhao
Theranostics 2015; 5(4): 322-344. doi:10.7150/thno.10257
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Off to the Organelles - Killing Cancer Cells with Targeted Gold Nanoparticles
Mohamed Kodiha, Yi Meng Wang, Eliza Hutter, Dusica Maysinger, Ursula Stochaj
Theranostics 2015; 5(4): 357-370. doi:10.7150/thno.10657
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image