Inside back cover v11i17 Inside front cover v11i17 Back issue cover v11i17 Issue cover v11i17

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (17); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate Alzheimer's disease-like phenotypes in a preclinical mouse model
Allaura S. Cone, Xuegang Yuan, Li Sun, Leanne C. Duke, Michael P. Vreones, Allison N. Carrier, Stephanie M. Kenyon, Spencer R. Carver, Sarah D. Benthem, Alina C. Stimmell, Shawn C. Moseley, David Hike, Samuel C. Grant, Aaron A. Wilber, James M. Olcese, David G. Meckes
Theranostics 2021; 11(17): 8129-8142. doi:10.7150/thno.62069
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Total tumor volume reduction and low PSMA expression in patients receiving Lu-PSMA therapy
Robert Seifert, Katharina Kessel, Katrin Schlack, Matthias Weckesser, David Kersting, Konstantin E. Seitzer, Manuel Weber, Martin Bögemann, Kambiz Rahbar
Theranostics 2021; 11(17): 8143-8151. doi:10.7150/thno.60222
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fructose-coated Ångstrom silver prevents sepsis by killing bacteria and attenuating bacterial toxin-induced injuries
Hao Yin, Mao Zhou, Xia Chen, Teng-Fei Wan, Ling Jin, Shan-Shan Rao, Yi-Juan Tan, Ran Duan, Yu Zhang, Zhen-Xing Wang, Yi-Yi Wang, Ze-Hui He, Ming-Jie Luo, Xiong-Ke Hu, Yang Wang, Wei-Yi Situ, Si-Yuan Tang, Wen-En Liu, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Theranostics 2021; 11(17): 8152-8171. doi:10.7150/thno.55334
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small-molecule inhibitor of AF9/ENL-DOT1L/AF4/AFF4 interactions suppresses malignant gene expression and tumor growth
Fangrui Wu, Shenyou Nie, Yuan Yao, Tong Huo, Xin Li, Xiaowei Wu, Jidong Zhao, Yi-Lun Lin, Yinjie Zhang, Qianxing Mo, Yongcheng Song
Theranostics 2021; 11(17): 8172-8184. doi:10.7150/thno.56737
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Designer exosomes for targeted and efficient ferroptosis induction in cancer via chemo-photodynamic therapy
Jianbing Du, Zhuo Wan, Cong Wang, Fan Lu, Mengying Wei, Desheng Wang, Qiang Hao
Theranostics 2021; 11(17): 8185-8196. doi:10.7150/thno.59121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Early administration of MPC-n(IVIg) selectively accumulates in ischemic areas to protect inflammation-induced brain damage from ischemic stroke
Weili Jin, Ye Wu, Ning Chen, Qixue Wang, Yunfei Wang, Yansheng Li, Sidi Li, Xing Han, Eryan Yang, Fei Tong, Jialing Wu, Xubo Yuan, Chunsheng Kang
Theranostics 2021; 11(17): 8197-8217. doi:10.7150/thno.58947
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GATA3 functions downstream of BRCA1 to suppress EMT in breast cancer
Feng Bai, Li-Han Zhang, Xiong Liu, Chuying Wang, Chenglong Zheng, Jianping Sun, Min Li, Wei-Guo Zhu, Xin-Hai Pei
Theranostics 2021; 11(17): 8218-8233. doi:10.7150/thno.59280
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Iron Oxide Nanoparticles Promote Cx43-Overexpression of Mesenchymal Stem Cells for Efficient Suicide Gene Therapy during Glioma Treatment
Ai Li, Tianyuan Zhang, Ting Huang, Ruyi Lin, Jiafu Mu, Yuanqin Su, Hao Sun, Xinchi Jiang, Honghui Wu, Donghang Xu, Hongcui Cao, Xiaoyi Sun, Daishun Ling, Jianqing Gao
Theranostics 2021; 11(17): 8254-8269. doi:10.7150/thno.60160
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cell membrane inspired nano-shell enabling long-acting Glucose Oxidase for Melanoma starvation therapy via microneedles-based percutaneous delivery
Yang Zeng, Haiyan Zhou, Jinsong Ding, Wenhu Zhou
Theranostics 2021; 11(17): 8270-8282. doi:10.7150/thno.60758
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Growth hormone receptor disrupts glucose homeostasis via promoting and stabilizing retinol binding protein 4
Jinxin Liu, Chenzhipeng Nie, Lamei Xue, Ying Yan, Shengnan Liu, Juan Sun, Mingcong Fan, Haifeng Qian, Hao Ying, Li Wang, Yan Li
Theranostics 2021; 11(17): 8283-8300. doi:10.7150/thno.61192
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microenvironment Activatable Nanoprodrug Based on Gripper-like Cyclic Phenylboronic Acid to Precisely and Effectively Alleviate Drug-induced Hepatitis
Qixiong Zhang, Shanshan Li, Lulu Cai, Yuxuan Zhu, Xingmei Duan, Peidu Jiang, Lei Zhong, Kun Guo, Rongsheng Tong
Theranostics 2021; 11(17): 8301-8321. doi:10.7150/thno.61214
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ligase 1 is a predictor of platinum resistance and its blockade is synthetically lethal in XRCC1 deficient epithelial ovarian cancers
Reem Ali, Muslim Alabdullah, Mashael Algethami, Adel Alblihy, Islam Miligy, Ahmed Shoqafi, Katia A. Mesquita, Tarek Abdel-Fatah, Stephen YT Chan, Pei Wen Chiang, Nigel P Mongan, Emad A Rakha, Alan E Tomkinson, Srinivasan Madhusudan
Theranostics 2021; 11(17): 8350-8361. doi:10.7150/thno.51456
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HBx represses WDR77 to enhance HBV replication by DDB1-mediated WDR77 degradation in the liver
Hongfeng Yuan, Lina Zhao, Ying Yuan, Haolin Yun, Wei Zheng, Yu Geng, Guang Yang, Yufei Wang, Man Zhao, Xiaodong Zhang
Theranostics 2021; 11(17): 8362-8378. doi:10.7150/thno.57531
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GATA4-driven miR-206-3p signatures control orofacial bone development by regulating osteogenic and osteoclastic activity
Shuyu Guo, Jiawen Gu, Junqing Ma, Rongyao Xu, Qingheng Wu, Li Meng, Haojie Liu, Lu Li, Yan Xu
Theranostics 2021; 11(17): 8379-8395. doi:10.7150/thno.58052
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishment and prospective validation of an SUVmax cutoff value to discriminate clinically significant prostate cancer from benign prostate diseases in patients with suspected prostate cancer by 68Ga-PSMA PET/CT: a real-world study
Jianhua Jiao, Fei Kang, Jingliang Zhang, Zhiyong Quan, Weihong Wen, Xiaohu Zhao, Shuaijun Ma, Peng Wu, Fa Yang, Wei Guo, Xiaojian Yang, Jianlin Yuan, Yongquan Shi, Jing Wang, Weijun Qin
Theranostics 2021; 11(17): 8396-8411. doi:10.7150/thno.58140
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-assembly of differentiated progenitor cells facilitates spheroid human skin organoid formation and planar skin regeneration
Patricia Ebner-Peking, Linda Krisch, Martin Wolf, Sarah Hochmann, Anna Hoog, Balázs Vári, Katharina Muigg, Rodolphe Poupardin, Cornelia Scharler, Sabine Schmidhuber, Elisabeth Russe, Harald Stachelscheid, Achim Schneeberger, Katharina Schallmoser, Dirk Strunk
Theranostics 2021; 11(17): 8430-8447. doi:10.7150/thno.59661
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biodegradable manganese engineered nanocapsules for tumor-sensitive near-infrared persistent luminescence/magnetic resonance imaging and simultaneous chemotherapy
Rui Zou, Junwei Li, Ting Yang, Yong Zhang, Ju Jiao, Ka-Leung Wong, Jing Wang
Theranostics 2021; 11(17): 8448-8463. doi:10.7150/thno.59840
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting ATF4-dependent pro-survival autophagy to synergize glutaminolysis inhibition
Shuting Han, Liyuan Zhu, Yiran Zhu, Yuan Meng, Jiaqiu Li, Ping Song, Neelum Aziz Yousafzai, Lifeng Feng, Miaoqin Chen, Yanmei Wang, Hongchuan Jin, Xian Wang
Theranostics 2021; 11(17): 8464-8479. doi:10.7150/thno.60028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Astrocytic YAP protects the optic nerve and retina in an experimental autoimmune encephalomyelitis model through TGF-β signaling
Qian Wu, Xuemeng Miao, Jingjing Zhang, Ludan Xiang, Xiuchun Li, Xiaomei Bao, Siyu Du, Mianxian Wang, Shuangda Miao, Yiren Fan, Wei Wang, Xingxing Xu, Xiya Shen, Danlu Yang, Xiwu Wang, Yuanyuan Fang, Lixin Hu, Xuyi Pan, Haoru Dong, Hui Wang, Ying Wang, Jia Li, Zhihui Huang
Theranostics 2021; 11(17): 8480-8499. doi:10.7150/thno.60031
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery of Small Molecule Bak Activator for Lung Cancer Therapy
Dongkyoo Park, Abu Syed Md Anisuzzaman, Andrew T. Magis, Guo Chen, Maohua Xie, Guojing Zhang, Madhusmita Behera, Gabriel L. Sica, Suresh S. Ramalingam, Taofeek K. Owonikoko, Xingming Deng
Theranostics 2021; 11(17): 8500-8516. doi:10.7150/thno.60349
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of the tumor-suppressive secretome from tumor cells
Shengzhi Liu, Xun Sun, Kexin Li, Rongrong Zha, Yan Feng, Tomohiko Sano, Chuanpeng Dong, Yunlong Liu, Uma K. Aryal, Akihiro Sudo, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2021; 11(17): 8517-8534. doi:10.7150/thno.61006
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neuronal-driven glioma growth requires Gαi1 and Gαi3
Yin Wang, Yuan-yuan Liu, Min-bin Chen, Kai-Wen Cheng, Li-na Qi, Zhi-qing Zhang, Ya Peng, Ke-ran Li, Fang Liu, Gang Chen, Cong Cao
Theranostics 2021; 11(17): 8535-8549. doi:10.7150/thno.61452
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pulmonary circulation-mediated heart targeting for the prevention of heart failure by inhalation of intrinsically bioactive nanoparticles
Chao Liu, Liyuan Chen, Yongchang Ma, Kaiyao Hu, Peng Wu, Lina Pan, Haiyan Chen, Lanlan Li, Houyuan Hu, Jianxiang Zhang
Theranostics 2021; 11(17): 8550-8569. doi:10.7150/thno.61875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Milk-derived extracellular vesicles alleviate ulcerative colitis by regulating the gut immunity and reshaping the gut microbiota
Lingjun Tong, Haining Hao, Zhe Zhang, Youyou Lv, Xi Liang, Qiqi Liu, Tongjie Liu, Pimin Gong, Lanwei Zhang, Fangfang Cao, Giorgia Pastorin, Chuen Neng Lee, Xiaoyuan Chen, Jiong-Wei Wang, Huaxi Yi
Theranostics 2021; 11(17): 8570-8586. doi:10.7150/thno.62046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondria-targeted and ultrasound-responsive nanoparticles for oxygen and nitric oxide codelivery to reverse immunosuppression and enhance sonodynamic therapy for immune activation
Changwei Ji, Jingxing Si, Yan Xu, Wenjing Zhang, Yaqian Yang, Xin He, Hao Xu, Xiaozhou Mou, Hao Ren, Hongqian Guo
Theranostics 2021; 11(17): 8587-8604. doi:10.7150/thno.62572
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Probiotics Stimulate Bone Formation in Obese Mice via Histone Methylations
Jyotirmaya Behera, Jessica Ison, Michael J. Voor, Neetu Tyagi
Theranostics 2021; 11(17): 8605-8623. doi:10.7150/thno.63749
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Obesity and severe coronavirus disease 2019: molecular mechanisms, paths forward, and therapeutic opportunities
Tiantian Yan, Rong Xiao, Nannan Wang, Ruoyu Shang, Guoan Lin
Theranostics 2021; 11(17): 8234-8253. doi:10.7150/thno.59293
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolic reprogramming of cancer-associated fibroblasts and its effect on cancer cell reprogramming
Zhenzhen Li, Chanjun Sun, Zhihai Qin
Theranostics 2021; 11(17): 8322-8336. doi:10.7150/thno.62378
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging protein degradation strategies: expanding the scope to extracellular and membrane proteins
Jiayi Lin, Jinmei Jin, Yiwen Shen, Lijun Zhang, Gang Gong, Huiting Bian, Hongzhuan Chen, Dale G. Nagle, Ye Wu, Weidong Zhang, Xin Luan
Theranostics 2021; 11(17): 8337-8349. doi:10.7150/thno.62686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting iron metabolism in cancer therapy
Michael Morales, Xiang Xue
Theranostics 2021; 11(17): 8412-8429. doi:10.7150/thno.59092
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image