Inside back cover v13i4 Inside front cover v13i4 Back issue cover v13i4 Issue cover v13i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (4); 2023

Research Papers

Graphic abstract

First in vivo fluorine-19 magnetic resonance imaging of the multiple sclerosis drug siponimod
Ludger Starke, Jason M. Millward, Christian Prinz, Fatima Sherazi, Helmar Waiczies, Christoph Lippert, Marc Nazaré, Friedemann Paul, Thoralf Niendorf, Sonia Waiczies
Theranostics 2023; 13(4): 1217-1234. doi:10.7150/thno.77041
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-invasive transcranial volumetric ultrasound localization microscopy of the rat brain with continuous, high volume-rate acquisition
Jacob R. McCall, Francisco Santibanez, Hatim Belgharbi, Gianmarco F. Pinton, Paul A. Dayton
Theranostics 2023; 13(4): 1235-1246. doi:10.7150/thno.79189
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proteomes from AMPK-inhibited peripheral blood mononuclear cells suppress the progression of breast cancer and bone metastasis
Kexin Li, Xun Sun, Kazumasa Minami, Keisuke Tamari, Kazuhiko Ogawa, Hudie Li, Hailan Ma, Meng Zhou, Sungsoo Na, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2023; 13(4): 1247-1263. doi:10.7150/thno.80294
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human circulating small non-coding RNA signature as a non-invasive biomarker in clinical diagnosis of acute myeloid leukaemia
Lin Xia, Huanping Guo, Xiao Wu, Yinying Xu, Pan Zhao, Bingbing Yan, Yunjing Zeng, Yundi He, Dan Chen, Robert Peter Gale, Yunfang Zhang, Xi Zhang
Theranostics 2023; 13(4): 1289-1301. doi:10.7150/thno.80054
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging DNA damage response by γH2AX in vivo predicts treatment response to Lutetium-177 radioligand therapy and suggests senescence as a therapeutically desirable outcome
Edward O'Neill, Michael Mosley, Bart Cornelissen
Theranostics 2023; 13(4): 1302-1310. doi:10.7150/thno.82101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

WT1+ glomerular parietal epithelial progenitors promote renal proximal tubule regeneration after severe acute kidney injury
Xizhen Hong, Hao Nie, Juan Deng, Shiting Liang, Liting Chen, Jing Li, Siqiao Gong, Guobao Wang, Wei Zuo, Fanfan Hou, Fujian Zhang
Theranostics 2023; 13(4): 1311-1324. doi:10.7150/thno.79326
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GLSP and GLSP-derived triterpenes attenuate atherosclerosis and aortic calcification by stimulating ABCA1/G1-mediated macrophage cholesterol efflux and inactivating RUNX2-mediated VSMC osteogenesis
Guobin Zheng, Yun Zhao, Zhenhao Li, Yunqing Hua, Jing Zhang, Yaodong Miao, Yang Guo, Lan Li, Jia Shi, Zhengwei Dong, Shu Yang, Guanwei Fan, Chuanrui Ma
Theranostics 2023; 13(4): 1325-1341. doi:10.7150/thno.80250
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histological diagnosis of unprocessed breast core-needle biopsy via stimulated Raman scattering microscopy and multi-instance learning
Yifan Yang, Zhijie Liu, Jing Huang, Xiangjie Sun, Jianpeng Ao, Bin Zheng, Wanyuan Chen, Zhiming Shao, Hao Hu, Yinlong Yang, Minbiao Ji
Theranostics 2023; 13(4): 1342-1354. doi:10.7150/thno.81784
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The delta subunit of the GABAA receptor is necessary for the GPT2-promoted breast cancer metastasis
Na Li, Xiang Xu, Dan Liu, Jiaxin Gao, Ying Gao, Xufeng Wu, Huiming Sheng, Qun Li, Jun Mi
Theranostics 2023; 13(4): 1355-1369. doi:10.7150/thno.80544
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostics application of tumor-initiating cell probe TiY in non-small cell lung cancer
Yong-An Lee, Chee Chong Jonathan Lek, Gao Rong, Zhengwei Wu, S Shathishwaran, Jia Hui Jane Lee, Wai Leong Tam, Torsten Wuestefeld, Sung-Jin Park, Sangyong Jung, Beomsue Kim, Nam-Young Kang, Young-Tae Chang
Theranostics 2023; 13(4): 1370-1380. doi:10.7150/thno.79282
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF5 inhibition potentiates anti-PD1 efficacy by enhancing CD8+ T-cell-dependent antitumor immunity
Qi Wu, Zhou Liu, Zhijie Gao, Yao Luo, Fubing Li, ChuanYu Yang, Tiantian Wang, Xiangyu Meng, Haijun Chen, Juanjuan Li, Yanjie Kong, Chao Dong, Si Sun, Ceshi Chen
Theranostics 2023; 13(4): 1381-1400. doi:10.7150/thno.82182
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FGF19-mediated ELF4 overexpression promotes colorectal cancer metastasis through transactivating FGFR4 and SRC
Xilang Chen, Jie Chen, Weibo Feng, Wenjie Huang, Guodong Wang, Mengyu Sun, Xiangyuan Luo, Yijun Wang, Yongzhan Nie, Daiming Fan, Kaichun Wu, Limin Xia
Theranostics 2023; 13(4): 1401-1418. doi:10.7150/thno.82269
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chromothripsis is correlated with reduced cytotoxic immune infiltration and diminished responsiveness to checkpoint blockade immunotherapy
Han Chu, Zheng Jin, Jia-nan Cheng, Qingzhu Jia, Bo Zhu, Haoyang Cai
Theranostics 2023; 13(4): 1443-1453. doi:10.7150/thno.81350
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Controlled intracellular aggregation of magnetic particles improves permeation and retention for magnetic hyperthermia promotion and immune activation
Ao Hu, Yiyao Pu, Na Xu, Zhongyuan Cai, Ran Sun, Shengxiang Fu, Rongrong Jin, Yingkun Guo, Hua Ai, Yu Nie, Xintao Shuai
Theranostics 2023; 13(4): 1454-1469. doi:10.7150/thno.80821
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Engineered mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles: A state-of-the-art multifunctional weapon against Alzheimer's disease
Tong Yin, Yan Liu, Wenbo Ji, Jianhua Zhuang, Xiaohan Chen, Baofeng Gong, Jianjian Chu, Wendanqi Liang, Jie Gao, You Yin
Theranostics 2023; 13(4): 1264-1285. doi:10.7150/thno.81860
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of p53 in breast cancer progression: An insight into p53 targeted therapy
Charlie Marvalim, Arpita Datta, Soo Chin Lee
Theranostics 2023; 13(4): 1421-1442. doi:10.7150/thno.81847
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Inflammatory extracellular vesicles prompt heart dysfunction via TLR4-dependent NF-κB activation: Erratum
Vanessa Biemmi, Giuseppina Milano, Alessandra Ciullo, Elisabetta Cervio, Jacopo Burrello, Michele Dei Cas, Rita Paroni, Tiziano Tallone, Tiziano Moccetti, Giovanni Pedrazzini, Sarah Longnus, Giuseppe Vassalli, Lucio Barile
Theranostics 2023; 13(4): 1286. doi:10.7150/thno.83071
Full text PDF PubMed PMC


Transcriptional Downregulation of miR-4306 serves as a New Therapeutic Target for Triple Negative Breast Cancer: Erratum
Zitong Zhao, Lin Li, Peina Du, Liying Ma, Weimin Zhang, Leilei Zheng, Bo Lan, Bailin Zhang, Fei Ma, Bo Xu, Qimin Zhan, Yongmei Song
Theranostics 2023; 13(4): 1287-1288. doi:10.7150/thno.82636
Full text PDF PubMed PMC


Twist1 downregulation of PGC-1α decreases fatty acid oxidation in tubular epithelial cells, leading to kidney fibrosis: Erratum
Limin Liu, Xiaoxuan Ning, Lei Wei, Ying Zhou, Lijuan Zhao, Feng Ma, Ming Bai, Xiaoxia Yang, Di Wang, Shiren Sun
Theranostics 2023; 13(4): 1419-1420. doi:10.7150/thno.82539
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image