◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 14 (10); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Targeted delivery of anti-miRNA21 sensitizes PD-L1high tumor to immunotherapy by promoting immunogenic cell death
Eun Hye Kim, Jiwoong Choi, Hochung Jang, Yelee Kim, Jong Won Lee, Youngri Ryu, Jiwon Choi, Yeonho Choi, Sung-Gil Chi, Ick Chan Kwon, Yoosoo Yang, Sun Hwa Kim
Theranostics 2024; 14(10): 3777-3792. doi:10.7150/thno.97755
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CBX4 suppresses CD8+ T cell antitumor immunity by reprogramming glycolytic metabolism
Jingzeng Wang, Wenlong Jia, Xi zhou, Zhibo Ma, Jing Liu, Peixiang Lan
Theranostics 2024; 14(10): 3793-3809. doi:10.7150/thno.95748
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Environment-responsive dendrobium polysaccharide hydrogel embedding manganese microsphere as a post-operative adjuvant to boost cascaded immune cycle against melanoma
Nan Gao, Yiran Huang, Shisuo Jing, Meng Zhang, Ergang Liu, Lu Qiu, Jing Huang, Bahtiyor Muhitdinov, Yongzhuo Huang
Theranostics 2024; 14(10): 3810-3826. doi:10.7150/thno.94354
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adeno-associated-virus-mediated delivery of CRISPR-CasRx induces efficient RNA knockdown in the mouse testis
Kai Li, Mengzhen Li, Yanyun Luo, Dingfeng Zou, Yahui Li, Xinyu Mang, Zexuan Zhang, Pengyu Li, Yan Lu, Shiying Miao, Wei Song
Theranostics 2024; 14(10): 3827-3842. doi:10.7150/thno.95633
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transfer of cardiomyocyte-derived extracellular vesicles to neighboring cardiac cells requires tunneling nanotubes during heart development
Ting Chen, Ditte Gry Ellman, Shu Fang, Sara Thornby Bak, Mikkel Ørnfeldt Nørgård, Per Svenningsen, Ditte Caroline Andersen
Theranostics 2024; 14(10): 3843-3858. doi:10.7150/thno.91604
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A smart hypochlorous acid fluorescent probe enabling Ibuprofen-release for osteoarthritis theranostics
Zhenni Lu, Peng Wei, Hongying Peng, Libo Jiang, Peiyi Wu, Tao Yi
Theranostics 2024; 14(10): 3900-3908. doi:10.7150/thno.96958
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Caspase-mediated AURKA cleavage at Asp132 is essential for paclitaxel to elicit cell apoptosis
Xiaoting Chen, Shujuan Du, Yulin Zhang, Ke Peng, Lina Liu, Ting Wang, Hao Zhang, Shen Cai, Caixia Zhu, Youhai Li, Wen Tuo, Yuyan Wang, Fang Wei, Qiliang Cai
Theranostics 2024; 14(10): 3909-3926. doi:10.7150/thno.97842
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The orchestration of cell-cycle reentry and ribosome biogenesis network is critical for cardiac repair
Yanli Wang, Junchu Tu, Weiliang Wu, Yan Xu, Yujie Li, Xiangbin Pan, Bin Liu, Tonggan Lu, Qingfang Han, Huiling Zhang, Lijuan Jiao, Yu Zhang, Xi-Yong Yu, Zhenya Shen, Yangxin Li
Theranostics 2024; 14(10): 3927-3944. doi:10.7150/thno.96460
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osteoblast-specific down-regulation of NLRP3 inflammasome by aptamer-functionalized liposome nanoparticles improves bone quality in postmenopausal osteoporosis rats
Lijun Xu, Jie Zhu, Lingjun Rong, Huinan Yang, Bin Wang, Shuai Lu, Lingxiao Zhang, Fuyi Li, Shihua Yang, Zhifang Wang, Chong Li, Xiao Hu, Ruoyun Liu, Lili Zheng, Hongjian Liu, Haohao Zhang, Yanling Liu, Di Zhao, Shuiying Zhao, Lun Zhang, Yingbo Jia, Shiyu Liang, Zhikang Guo, Xixiu Xie, Ruitian Liu, Lixia Zhang
Theranostics 2024; 14(10): 3945-3962. doi:10.7150/thno.95423
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lens autophagy protein ATG16L1: a potential target for cataract treatment
Yilei Cui, Xiaoning Yu, Jing Bao, Xiyuan Ping, Silu Shi, Yuxin Huang, Qichuan Yin, Hao Yang, Ruoqi Chen, Ke Yao, Xiangjun Chen, Xingchao Shentu
Theranostics 2024; 14(10): 3984-3996. doi:10.7150/thno.93864
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intraductal photothermal ablation: a noninvasive approach for early breast cancer treatment and prevention
Jianhua Liu, Biao Huang, Yan Rao, Liantao Guo, Cheguo Cai, Dongcheng Gao, Deguang Kong, Guannan Wang, Yao Xiong, Ran Cui, Mingxi Zhang, Chuang Chen
Theranostics 2024; 14(10): 3997-4013. doi:10.7150/thno.97968
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinspired soft-hard combined system with mild photothermal therapeutic activity promotes diabetic bone defect healing via synergetic effects of immune activation and angiogenesis
Minhao Wu, Huifan Liu, Yufan Zhu, Ping Wu, Yun Chen, Zhouming Deng, Xiaobin Zhu, Lin Cai
Theranostics 2024; 14(10): 4014-4057. doi:10.7150/thno.97335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microglial circ-UBE2K exacerbates depression by regulating parental gene UBE2K via targeting HNRNPU
Yujie Cai, Yao Ji, Yingxuan Liu, Dandan Zhang, Zheng Gong, Li Li, Xiongjin Chen, Chunmei Liang, Sifan Feng, Jiongtong Lu, Qinjie Qiu, Zhixiong Lin, Yan Wang, Lili Cui
Theranostics 2024; 14(10): 4058-4075. doi:10.7150/thno.96890
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted opening of the blood-brain barrier using VCAM-1 functionalised microbubbles and “whole brain” ultrasound
Vanessa A. Johanssen, Jia-Ling Ruan, Oliver Vince, Alec Thomas, Sarah Peeters, Manuel Sarmiento Soto, Jessica Buck, Michael Gray, Eleanor Stride, Nicola R. Sibson
Theranostics 2024; 14(10): 4076-4089. doi:10.7150/thno.93172
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRMT6-mediated ADMA promotes p62 phase separation to form a negative feedback loop in ferroptosis
Lifeng Feng, Lini Chen, Weikai Wang, Qi Wei, Minqiang Chen, Xin Jiang, Shiman Hu, Yuchen Wu, Lian Duan, Liyuan Zhu, Xian Wang, Hongchuan Jin
Theranostics 2024; 14(10): 4090-4106. doi:10.7150/thno.94789
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The CEBPB+ glioblastoma subcluster specifically drives the formation of M2 tumor-associated macrophages to promote malignancy growth
Yongchang Yang, Xingyu Jin, Yang Xie, Chunlan Ning, Yiding Ai, Haotian Wei, Xing Xu, Xianglian Ge, Tailong Yi, Qiang Huang, Xuejun Yang, Tao Jiang, Xiaoguang Wang, Yingzhe Piao, Xun Jin
Theranostics 2024; 14(10): 4107-4126. doi:10.7150/thno.93473
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FUS-mediated BBB opening leads to transient perfusion decrease and inflammation without acute or chronic brain lesion
Sébastien Rigollet, Claire Rome, Thomas Ador, Erik Dumont, Chantal Pichon, Anthony Delalande, Emmanuel L. Barbier, Vasile Stupar
Theranostics 2024; 14(10): 4147-4160. doi:10.7150/thno.96721
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Osteoporotic osseointegration: therapeutic hallmarks and engineering strategies
Jiayao Chen, Zhuowen Hao, Hanke Li, Jianping Wang, Tianhong Chen, Ying Wang, Guang Shi, Junwu Wang, Zepu Wang, Zheyuan Zhang, Jingfeng Li
Theranostics 2024; 14(10): 3859-3899. doi:10.7150/thno.96516
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The emerging role of Piezo1 in the musculoskeletal system and disease
Lei Lei, Zhenkang Wen, Mingde Cao, Haozhi Zhang, Samuel Ka-Kin Ling, Bruma Sai-Chuen Fu, Ling Qin, Jiankun Xu, Patrick Shu-Hang Yung
Theranostics 2024; 14(10): 3963-3983. doi:10.7150/thno.96959
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biomarker-driven molecular imaging probes in radiotherapy
Haonan Li, Qiyong Gong, Kui Luo
Theranostics 2024; 14(10): 4127-4146. doi:10.7150/thno.97768
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

From biogenesis to aptasensors: advancements in analysis for tumor-derived extracellular vesicles research
Gaojian Yang, Zhiyang Li, Rabia Usman, Yuan Liu, Song Li, Zhu Chen, Hui Chen, Yan Deng, Yile Fang, Nongyue He
Theranostics 2024; 14(10): 4161-4183. doi:10.7150/thno.95885
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image