Issue cover v4i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 4 (8); 2014

Research Papers

Graphic abstract

64Cu Labeled Sarcophagine Exendin-4 for MicroPET Imaging of Glucagon like Peptide-1 Receptor Expression
Zhanhong Wu, Shuanglong Liu, Indu Nair, Keiko Omori, Stephen Scott, Ivan Todorov, John E. Shively, Peter S. Conti, Zibo Li, Fouad Kandeel
Theranostics 2014; 4(8): 770-777. doi:10.7150/thno.7759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of 68Ga-PRGD2 PET/CT for αvβ3-integrin Imaging of Myocardial Infarction and Stroke
Yi Sun, Yong Zeng, Yicheng Zhu, Feng Feng, Weihai Xu, Chenxi Wu, Bing Xing, Weihong Zhang, Peiling Wu, Liying Cui, Renzhi Wang, Fang Li, Xiaoyuan Chen, Zhaohui Zhu
Theranostics 2014; 4(8): 778-786. doi:10.7150/thno.8809
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Image-guided Pro-angiogenic Therapy in Diabetic Stroke Mouse Models Using a Multi-modal Nanoprobe
Ying-Ying Bai, Xihui Gao, Yuan-Cheng Wang, Xin-Gui Peng, Di Chang, Shuyan Zheng, Cong Li, Shenghong Ju
Theranostics 2014; 4(8): 787-797. doi:10.7150/thno.9525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced Plasmonic Resonance Energy Transfer in Mesoporous Silica-Encased Gold Nanorod for Two-Photon-Activated Photodynamic Therapy
Nai-Tzu Chen, Kuo-Chun Tang, Ming-Fang Chung, Shih-Hsun Cheng, Ching-Mao Huang, Chia-Hui Chu, Pi-Tai Chou, Jeffrey S. Souris, Chin-Tu Chen, Chung-Yuan Mou, Leu-Wei Lo
Theranostics 2014; 4(8): 798-807. doi:10.7150/thno.8934
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploration of Panviral Proteome: High-Throughput Cloning and Functional Implications in Virus-host Interactions
Xiaobo Yu, Xiaofang Bian, Andrea Throop, Lusheng Song, Lerys Del Moral, Jin Park, Catherine Seiler, Michael Fiacco, Jason Steel, Preston Hunter, Justin Saul, Jie Wang, Ji Qiu, James M. Pipas, Joshua LaBaer
Theranostics 2014; 4(8): 808-822. doi:10.7150/thno.8255
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prototype Nerve-Specific Near-Infrared Fluorophores
Min Ho Park, Hoon Hyun, Yoshitomo Ashitate, Hideyuki Wada, GwangLi Park, Jeong Heon Lee, Costyl Njiojob, Maged Henary, John V. Frangioni, Hak Soo Choi
Theranostics 2014; 4(8): 823-833. doi:10.7150/thno.8696
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Magnetically Responsive Smart Nanoparticles for Cancer Treatment with a Combination of Magnetic Hyperthermia and Remote-Control Drug Release
Koichiro Hayashi, Michihiro Nakamura, Hirokazu Miki, Shuji Ozaki, Masahiro Abe, Toshio Matsumoto, Wataru Sakamoto, Toshinobu Yogo, Kazunori Ishimura
Theranostics 2014; 4(8): 834-844. doi:10.7150/thno.9199
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MRI of Breast Tumor Initiating Cells Using the Extra Domain-B of Fibronectin Targeting Nanoparticles
Yujin Sun, Hoe Suk Kim, Jinho Park, Mulan Li, Lianji Tian, YoonSeok Choi, Byung Ihn Choi, Sangyong Jon, Woo Kyung Moon
Theranostics 2014; 4(8): 845-857. doi:10.7150/thno.8343
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image