Issue cover v5i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 5 (9); 2015

Research Papers

Graphic abstract

Single Cell Assay for Molecular Diagnostics and Medicine: Monitoring Intracellular Concentrations of Macromolecules by Two-photon Fluorescence Lifetime Imaging
Artem Pliss, Xiao Peng, Lixin Liu, Andrey Kuzmin, Yan Wang, Junle Qu, Yuee Li, Paras N Prasad
Theranostics 2015; 5(9): 919-930. doi:10.7150/thno.11863
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smart MoS2/Fe3O4 Nanotheranostic for Magnetically Targeted Photothermal Therapy Guided by Magnetic Resonance/Photoacoustic Imaging
Jie Yu, Wenyan Yin, Xiaopeng Zheng, Gan Tian, Xiao Zhang, Tao Bao, Xinghua Dong, Zhongliang Wang, Zhanjun Gu, Xiaoyan Ma, Yuliang Zhao
Theranostics 2015; 5(9): 931-945. doi:10.7150/thno.11802
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Plasmonic Gold Nanostar Theranostic Probe for In Vivo Tumor Imaging and Photothermal Therapy
Yang Liu, Jeffrey R. Ashton, Everett J. Moding, Hsiangkuo Yuan, Janna K. Register, Andrew M. Fales, Jaeyeon Choi, Melodi J. Whitley, Xiaoguang Zhao, Yi Qi, Yan Ma, Ganesan Vaidyanathan, Michael R. Zalutsky, David G. Kirsch, Cristian T. Badea, Tuan Vo-Dinh
Theranostics 2015; 5(9): 946-960. doi:10.7150/thno.11974
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

[18F]FEBMP: Positron Emission Tomography Imaging of TSPO in a Model of Neuroinflammation in Rats, and in vitro Autoradiograms of the Human Brain
Anjani K. Tiwari, Bin Ji, Joji Yui, Masayuki Fujinaga, Tomoteru Yamasaki, Lin Xie, Rui Luo, Yoko Shimoda, Katsushi Kumata, Yiding Zhang, Akiko Hatori, Jun Maeda, Makoto Higuchi, Feng Wang, Ming-Rong Zhang
Theranostics 2015; 5(9): 961-969. doi:10.7150/thno.12027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD44v6 Monoclonal Antibody-Conjugated Gold Nanostars for Targeted Photoacoustic Imaging and Plasmonic Photothermal Therapy of Gastric Cancer Stem-like Cells
Shujing Liang, Chao Li, Chunlei Zhang, Yunsheng Chen, Liang Xu, Chenchen Bao, Xiaoyong Wang, Gang liu, Fengchun zhang, Daxiang Cui
Theranostics 2015; 5(9): 970-984. doi:10.7150/thno.11632
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA Aptamer Selected against Pancreatic Ductal Adenocarcinoma for in vivo Imaging and Clinical Tissue Recognition
Xiaoqiu Wu, Zilong Zhao, Huarong Bai, Ting Fu, Chao Yang, Xiaoxiao Hu, Qiaoling Liu, Carole Champanhac, I-Ting Teng, Mao Ye, Weihong Tan
Theranostics 2015; 5(9): 985-994. doi:10.7150/thno.11938
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Concomitant Retrograde Coronary Venous Infusion of Basic Fibroblast Growth Factor Enhances Engraftment and Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells for Cardiac Repair after Myocardial Infarction
Xiao Wang, Lei Zhen, Huangtai Miao, Qiwei Sun, Ya Yang, Bin Que, Edmundo Patricio Lopes Lao, Xingxin Wu, Hongmei Ren, Shutian Shi, Wayne B. Lau, Xinliang Ma, Changsheng Ma, Shaoping Nie
Theranostics 2015; 5(9): 995-1006. doi:10.7150/thno.11607
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Innovative Strategy for the Fabrication of Functional Cell Sheets Using an Electroactive Conducting Polymer
HyungJae Lee, Youngnam Cho
Theranostics 2015; 5(9): 1021-1029. doi:10.7150/thno.12389
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current Approaches for Improving Intratumoral Accumulation and Distribution of Nanomedicines
Mikhail O Durymanov, Andrey A Rosenkranz, Alexander S Sobolev
Theranostics 2015; 5(9): 1007-1020. doi:10.7150/thno.11742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticles for Radiation Therapy Enhancement: the Key Parameters
Paul Retif, Sophie Pinel, Magali Toussaint, Céline Frochot, Rima Chouikrat, Thierry Bastogne, Muriel Barberi-Heyob
Theranostics 2015; 5(9): 1030-1044. doi:10.7150/thno.11642
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image