Back issue cover v7i12 Issue cover v7i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 7 (12); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Discovery of Aptamer Ligands for Hepatic Stellate Cells Using SELEX
Zhijin Chen, Hao Liu, Akshay Jain, Li Zhang, Chang Liu, Kun Cheng
Theranostics 2017; 7(12): 2982-2995. doi:10.7150/thno.19374
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Using Multifunctional Peptide Conjugated Au Nanorods for Monitoring β-amyloid Aggregation and Chemo-Photothermal Treatment of Alzheimer's Disease
Meng Li, Yijia Guan, Andong Zhao, Jinsong Ren, Xiaogang Qu
Theranostics 2017; 7(12): 2996-3006. doi:10.7150/thno.18459
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Degradable Hollow Mesoporous Silicon/Carbon Nanoparticles for Photoacoustic Imaging-Guided Highly Effective Chemo-Thermal Tumor Therapy in Vitro and in Vivo
Jinfeng Zhang, Jun Zhang, Wenyue Li, Rui Chen, Zhenyu Zhang, Wenjun Zhang, Yongbing Tang, Xiaoyuan Chen, Gang Liu, Chun-Sing Lee
Theranostics 2017; 7(12): 3007-3020. doi:10.7150/thno.18460
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glutamic Pyruvate Transaminase GPT2 Promotes Tumorigenesis of Breast Cancer Cells by Activating Sonic Hedgehog Signaling
Yuan Cao, Shu-Hai Lin, Yongbin Wang, Y. Eugene Chin, Lan Kang, Jun Mi
Theranostics 2017; 7(12): 3021-3033. doi:10.7150/thno.18992
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Albumin-Gold Nanorod Nanoplatform for Cell-Mediated Tumoritropic Delivery with Homogenous ChemoDrug Distribution and Enhanced Retention Ability
Hsien-Ting Chiu, Cheng-Kuan Su, Yuh-Chang Sun, Chi-Shiun Chiang, Yu-Fen Huang
Theranostics 2017; 7(12): 3034-3052. doi:10.7150/thno.19279
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TGFβ1 Promotes Gemcitabine Resistance through Regulating the LncRNA-LET/NF90/miR-145 Signaling Axis in Bladder Cancer
Junlong Zhuang, Lan Shen, Lin Yang, Xiaojing Huang, Qun Lu, Yangyan Cui, Xi Zheng, Xiaozhi Zhao, Dianzheng Zhang, Ruimin Huang, Hongqian Guo, Jun Yan
Theranostics 2017; 7(12): 3053-3067. doi:10.7150/thno.19542
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chelator-Free Radiolabeling of SERRS Nanoparticles for Whole-Body PET and Intraoperative Raman Imaging
Matthew A. Wall, Travis M. Shaffer, Stefan Harmsen, Darjus-Felix Tschaharganeh, Chun-Hao Huang, Scott W. Lowe, Charles Michael Drain, Moritz F. Kircher
Theranostics 2017; 7(12): 3068-3077. doi:10.7150/thno.18019
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FKBP3 Promotes Proliferation of Non-Small Cell Lung Cancer Cells through Regulating Sp1/HDAC2/p27
Wenzhuo Zhu, Zhao Li, Liwen Xiong, Xiaobo Yu, Xi Chen, Qiang Lin
Theranostics 2017; 7(12): 3078-3089. doi:10.7150/thno.18067
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The gRNA-miRNA-gRNA Ternary Cassette Combining CRISPR/Cas9 with RNAi Approach Strongly Inhibits Hepatitis B Virus Replication
Jie Wang, Ran Chen, Ruiyang Zhang, Shanlong Ding, Tianying Zhang, Quan Yuan, Guiwen Guan, Xiangmei Chen, Ting Zhang, Hui Zhuang, Frederick Nunes, Timothy Block, Shuang Liu, Zhongping Duan, Ningshao Xia, Zhongwei Xu, Fengmin Lu
Theranostics 2017; 7(12): 3090-3105. doi:10.7150/thno.18114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RBFOX3 Promotes Tumor Growth and Progression via hTERT Signaling and Predicts a Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Tianze Liu, Wenbin Li, Wenjing Lu, Miao Chen, Meihua Luo, Changlin Zhang, Yixin Li, Ge Qin, Dingbo Shi, Binyi Xiao, Huijuan Qiu, Wendan Yu, Lan Kang, Tiebang Kang, Wenlin Huang, Xinfa Yu, Xiaojun Wu, Wuguo Deng
Theranostics 2017; 7(12): 3138-3154. doi:10.7150/thno.19506
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spider Toxin Peptide Lycosin-I Functionalized Gold Nanoparticles for in vivo Tumor Targeting and Therapy
Huaxin Tan, Yazhou Huang, Jianghong Xu, Bo Chen, Peng Zhang, Zhongju Ye, Songping Liang, Lehui Xiao, Zhonghua Liu
Theranostics 2017; 7(12): 3168-3178. doi:10.7150/thno.19780
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Ambient Ionization and Miniature Mass Spectrometry Systems for Disease Diagnosis and Therapeutic Monitoring
Wenpeng Zhang, Xiao Wang, Yu Xia, Zheng Ouyang
Theranostics 2017; 7(12): 2968-2981. doi:10.7150/thno.19410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs: Regulators of Cancer-Related Signaling Pathways and Potential Diagnostic Biomarkers for Human Cancers
Zuozhang Yang, Lin Xie, Lei Han, Xin Qu, Yihao Yang, Ya Zhang, Zewei He, Yu Wang, Jing Li
Theranostics 2017; 7(12): 3106-3117. doi:10.7150/thno.19016
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D Cell Printed Tissue Analogues: A New Platform for Theranostics
Yeong-Jin Choi, Hee-Gyeong Yi, Seok-Won Kim, Dong-Woo Cho
Theranostics 2017; 7(12): 3118-3137. doi:10.7150/thno.19396
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decoding Noncoding RNAs: Role of MicroRNAs and Long Noncoding RNAs in Ocular Neovascularization
Yan Zhang, Siwei Cai, Yurong Jia, Chen Qi, Jing Sun, Hong Zhang, Fei Wang, Yunshan Cao, Xiaorong Li
Theranostics 2017; 7(12): 3155-3167. doi:10.7150/thno.19646
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image