Inside back cover v12i15 Inside front cover v12i15 Back issue cover v12i15 Issue cover v12i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (15); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Safety and efficacy of peptide receptor radionuclide therapy with 177Lu-DOTA-EB-TATE in patients with metastatic neuroendocrine tumors
Yuanyuan Jiang, Qingxing Liu, Guochang Wang, Huimin Sui, Rongxi Wang, Jiarou Wang, Jingjing Zhang, Zhaohui Zhu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2022; 12(15): 6437-6445. doi:10.7150/thno.77219
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MCM6 is a critical transcriptional target of YAP to promote gastric tumorigenesis and serves as a therapeutic target
Yifei Wang, Huarong Chen, Weixin Liu, Huan Yan, Yihan Zhang, Alvin H.K. Cheung, Jinglin Zhang, Bonan Chen, Li Liang, Zhaocai Zhou, Chi Chun Wong, William K.K. Wu, Michael W.Y. Chan, Alfred S.L. Cheng, Brigette B.Y. Ma, Jun Yu, Kwok Wai Lo, Ka Fai To, Wei Kang
Theranostics 2022; 12(15): 6509-6526. doi:10.7150/thno.75431
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell transcriptome profiling of the human endometrium of patients with recurrent implantation failure
Zhen-Zhen Lai, Yun Wang, Wen-Jie Zhou, Zhou Liang, Jia-Wei Shi, Hui-Li Yang, Feng Xie, Wei-Dong Chen, Rui Zhu, Ce Zhang, Jie Mei, Jian-Yuan Zhao, Jiang-Feng Ye, Tao Zhang, Ming-Qing Li
Theranostics 2022; 12(15): 6527-6547. doi:10.7150/thno.74053
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Resection-inspired histopathological diagnosis of cerebral cavernous malformations using quantitative multiphoton microscopy
Shu Wang, Yueying Li, Yixuan Xu, Shiwei Song, Ruolan Lin, Shuoyu Xu, Xingxin Huang, Limei Zheng, Chengcong Hu, Xinquan Sun, Feng Huang, Xingfu Wang, Jianxin Chen
Theranostics 2022; 12(15): 6595-6610. doi:10.7150/thno.77532
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kir6.1/K-ATP channel in astrocytes is an essential negative modulator of astrocytic pyroptosis in mouse model of depression
Feng Li, Si-Yuan Jiang, Tian Tian, Wen-Jie Li, You Xue, Ren-Hong Du, Gang Hu, Ming Lu
Theranostics 2022; 12(15): 6611-6625. doi:10.7150/thno.77455
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual-targeted magnetic mesoporous silica nanoparticles reduce brain amyloid-β burden via depolymerization and intestinal metabolism
Ni Liu, Xiaohan Liang, Changwen Yang, Shun Hu, Qingming Luo, Haiming Luo
Theranostics 2022; 12(15): 6646-6664. doi:10.7150/thno.76574
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Design of stapled peptide-based PROTACs for MDM2/MDMX atypical degradation and tumor suppression
Si Chen, Xiang Li, Yinghua Li, Xing Yuan, Chenchen Geng, Songyan Gao, Jinyang Li, Bohan Ma, Zhe Wang, Wuyuan Lu, Hong-Gang Hu
Theranostics 2022; 12(15): 6665-6681. doi:10.7150/thno.75444
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

System-wide vitreous proteome dissection reveals impaired sheddase activity in diabetic retinopathy
Asfa Alli-Shaik, Beiying Qiu, Siew Li Lai, Ning Cheung, Gavin Tan, Suat Peng Neo, Alison Tan, Chiu Ming Gemmy Cheung, Wanjin Hong, Tien Yin Wong, Xiaomeng Wang, Jayantha Gunaratne
Theranostics 2022; 12(15): 6682-6704. doi:10.7150/thno.72947
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibiting the activation of MAPK (ERK1/2) in stressed Müller cells prevents photoreceptor degeneration
Shaoxue Zeng, Ting Zhang, Yingying Chen, Joshua Chu-Tan, Kaiyu Jin, So-Ra Lee, Michelle X Yam, Michele C. Madigan, Nilisha Fernando, Adrian Cioanca, Fanfan Zhou, Meidong Zhu, Junjun Zhang, Riccardo Natoli, Xiaohui Fan, Ling Zhu, Mark C Gillies
Theranostics 2022; 12(15): 6705-6722. doi:10.7150/thno.71038
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel formulation of c-di-GMP with cytidinyl/cationic lipid reverses T cell exhaustion and activates stronger anti-tumor immunity
Xiaotong Yu, Jing Yu, Hong Dai, Chenyun Deng, Xudong Sun, Sijie Long, Zhujun Jiang, Hongyan Jin, Zhu Guan, Zhenjun Yang
Theranostics 2022; 12(15): 6723-6739. doi:10.7150/thno.71010
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MnCO3-mineralized polydopamine nanoparticles as an activatable theranostic agent for dual-modality imaging-guided photothermal therapy of cancers
Kyung Kwan Lee, Jae-Hyung Lee, Sang Cheon Lee, Chang-Soo Lee
Theranostics 2022; 12(15): 6762-6778. doi:10.7150/thno.77060
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-dimensional Single-cell Analysis Delineates Peripheral Immune Signature of Coronary Atherosclerosis in Human Blood
Lin Fan, Junwei Liu, Yang Zhang, Chenyun Zhang, Beisheng Shi, Xinyang Hu, Wei Chen, Weiwei Yin, Jian'an Wang
Theranostics 2022; 12(15): 6809-6825. doi:10.7150/thno.73336
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Targeting the stem cell niche: role of collagen XVII in skin aging and wound repair
Yangdan Liu, Chiakang Ho, Dongsheng Wen, Jiaming Sun, Lu Huang, Ya Gao, Qingfeng Li, Yifan Zhang
Theranostics 2022; 12(15): 6446-6454. doi:10.7150/thno.78016
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy and safety of small extracellular vesicle interventions in wound healing and skin regeneration: A systematic review and meta-analysis of animal studies
Maimonah Eissa Al-Masawa, Mohammed Abdullah Alshawsh, Chiew Yong Ng, Angela Min Hwei Ng, Jhi Biau Foo, Ubashini Vijakumaran, Revatyambigai Subramaniam, Nur Azurah Abdul Ghani, Kenneth Whitaker Witwer, Jia Xian Law
Theranostics 2022; 12(15): 6455-6508. doi:10.7150/thno.73436
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small extracellular vesicles isolation and separation: Current techniques, pending questions and clinical applications
Yuanwang Jia, Li Yu, Tieliang Ma, Wenrong Xu, Hui Qian, Yaoxiang Sun, Hui Shi
Theranostics 2022; 12(15): 6548-6575. doi:10.7150/thno.74305
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bacterial extracellular vesicles-based therapeutic strategies for bone and soft tissue tumors therapy
Han Liu, Hao Zhang, Yafei Han, Yan Hu, Zhen Geng, Jiacan Su
Theranostics 2022; 12(15): 6576-6594. doi:10.7150/thno.78034
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive overview of Nrf2-related epigenetic regulations involved in ischemia-reperfusion injury
Jun Zhang, Wanqian Pan, Yue Zhang, Mingyue Tan, Yunfei Yin, Yuanmei Li, Lei Zhang, Lianhua Han, Jiaxiang Bai, Tingbo Jiang, Hongxia Li
Theranostics 2022; 12(15): 6626-6645. doi:10.7150/thno.77243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiplexed strategies toward clinical translation of extracellular vesicles
Junying Song, Baoqiang Song, Lijun Yuan, Guodong Yang
Theranostics 2022; 12(15): 6740-6761. doi:10.7150/thno.75899
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances and future prospects of the potential-resolved strategy in ratiometric, multiplex, and multicolor electrochemiluminescence analysis
Shijun Wang, Shu Zhu, Ziqi Kang, Yidan Chen, Xiancheng Liu, Zixin Deng, Kun Hu, Guixue Wang, Yuchan Zhang, Guangchao Zang
Theranostics 2022; 12(15): 6779-6808. doi:10.7150/thno.74308
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image