Back issue cover v14i8 Issue cover v14i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (8); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Targeting cathepsin C ameliorates murine acetaminophen-induced liver injury
Jessica Raith, Malte Bachmann, Sina Gonther, Hendrik Stülb, Ali A. Aghdassi, Christine T. N. Pham, Heiko Mühl
Theranostics 2024; 14(8): 3029-3042. doi:10.7150/thno.96092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Well-defined alginate oligosaccharides ameliorate joint pain and inflammation in a mouse model of gouty arthritis
Chengyu Yin, Qianqian Lyu, Zishan Dong, Boyu Liu, Keke Zhang, Zhende Liu, Qing Yu, Peiyi Li, Zhuoqun Wei, Yan Tai, Chuan Wang, Jianqiao Fang, Weizhi Liu, Boyi Liu
Theranostics 2024; 14(8): 3082-3103. doi:10.7150/thno.95611
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell analyses reveal evolution mimicry during the specification of breast cancer subtype
Zhi-Jie Gao, Huan Fang, Si Sun, Si-Qing Liu, Zhou Fang, Zhou Liu, Bei Li, Ping Wang, Sheng-Rong Sun, Xiang-Yu Meng, Qi Wu, Ce-Shi Chen
Theranostics 2024; 14(8): 3104-3126. doi:10.7150/thno.96163
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diagnostic performance and clinical impact of 18F-AlF-NOTA-octreotide in a large cohort of patients with neuroendocrine neoplasms: A prospective single-center study
Guozhu Hou, Xin Cheng, Yi Yang, Dongbing Zhao, Guiqi Wang, Hong Zhao, Rong Zheng, Xuejuan Wang, Xiaoyuan Chen, Yihebali Chi, Jingjing Zhang
Theranostics 2024; 14(8): 3213-3220. doi:10.7150/thno.96762
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery of 2-deoxy glucose surfaced mixed layer dendrimer: a smart neuron targeted systemic drug delivery system for brain diseases
Anubhav Dhull, Zhi Zhang, Rishi Sharma, Aqib Iqbal Dar, Anu Rani, Jing Wei, Shamila Gopalakrishnan, Amanda Ghannam, Victoria Hahn, Anunay James Pulukuri, Stefanie Tasevski, Sara Moughni, Boyang Jason Wu, Anjali Sharma
Theranostics 2024; 14(8): 3221-3245. doi:10.7150/thno.95476
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelet-targeted thromboprophylaxis with a human serum albumin fusion drug: Preventing thrombosis and reducing cardiac ischemia/reperfusion injurywithout bleeding complications
Yuyang Song, Laura A. Bienvenu, Viktoria Bongcaron, Shania A. Prijaya, Ana C. Maluenda, Aidan P. G. Walsh, James D. McFayden, Geoffrey A. Pietersz, Karlheinz Peter, Xiaowei Wang
Theranostics 2024; 14(8): 3267-3281. doi:10.7150/thno.97517
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combined activation of artificial and natural ion channels for disrupting mitochondrial ion homeostasis towards effective postoperative tumor recurrence and metastasis suppression
Panqin Ma, Zheng Luo, Qi Wang, Ying Chen, Feng Liu, Changliang Ren, Caisheng Wu, Zibiao Li, Yun-Long Wu
Theranostics 2024; 14(8): 3282-3299. doi:10.7150/thno.94855
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LINC00982-encoded protein PRDM16-DT regulates CHEK2 splicing to suppress colorectal cancer metastasis and chemoresistance
Hui-Fang Hu, Lei Han, Jia-Ying Fu, Xuan He, Ji-Feng Tan, Qing-Ping Chen, Jing-Ru Han, Qing-Yu He
Theranostics 2024; 14(8): 3317-3338. doi:10.7150/thno.95485
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Energy competition remodels the metabolic glucose landscape of psoriatic epidermal cells
Weiwei Liu, Jingwei Jiang, Zeming Li, Yang Xiao, Siyi Zhou, Dehuan Wang, Yi Zou, Tiantian Liu, Ke Li, Huan Liang, Nian'ou Wang, Xiao Xiang, Qiaoli Xie, Rixing Zhan, Jinwei Zhang, Xun Zhou, Li Yang, Cheng-Ming Chuong, Mingxing Lei
Theranostics 2024; 14(8): 3339-3357. doi:10.7150/thno.93764
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stem cell-derived apoptotic vesicles ameliorate impaired ovarian folliculogenesis in polycystic ovary syndrome and ovarian aging by targeting WNT signaling
Yu Fu, Manjin Zhang, Bingdong Sui, FeiFei Yuan, Wenbo Zhang, Yashuang Weng, Lei Xiang, Can Li, Longquan Shao, Yong You, Xueli Mao, Haitao Zeng, Di Chen, Meijia Zhang, Songtao Shi, Xuefeng Hu
Theranostics 2024; 14(8): 3385-3403. doi:10.7150/thno.94943
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

PSMA-targeted radiotheranostics in modern nuclear medicine: then, now, and what of the future?
Mohamed Sallam, Nam-Trung Nguyen, Frank Sainsbury, Nobuo Kimizuka, Serge Muyldermans, Martina Benešová-Schäfer
Theranostics 2024; 14(8): 3043-3079. doi:10.7150/thno.92612
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinctive tumorigenic significance and innovative oncology targets of SUMOylation
Heng Zhou, Na Deng, Yanshu Li, Xiaoyun Hu, Xue Yu, Shiheng Jia, Chen Zheng, Shan Gao, Huizhe Wu, Kai Li
Theranostics 2024; 14(8): 3127-3149. doi:10.7150/thno.97162
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound and neuroinflammation: immune modulation via the heat shock response
Graham M. Seasons, Carly Pellow, Hedwich F. Kuipers, G. Bruce Pike
Theranostics 2024; 14(8): 3150-3177. doi:10.7150/thno.96270
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Navigating new horizons: Prospects of NET-targeted radiopharmaceuticals in precision medicine
Takahiro Higuchi, Xinyu Chen, Rudolf A Werner
Theranostics 2024; 14(8): 3178-3192. doi:10.7150/thno.96743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress of nano-drugs in neutron capture therapy
Yi-Tong Zhou, Kai Cheng, Bo Liu, Yuan-Cheng Cao, Jin-Xuan Fan, Zhi-Gang Liu, Yuan-Di Zhao
Theranostics 2024; 14(8): 3193-3212. doi:10.7150/thno.95034
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinspired cellular membrane-derived vesicles for mRNA delivery
Xiao Xu, Limei Xu, Jingzhi Wang, Caining Wen, Jiang Xia, Yuanmin Zhang, Yujie Liang
Theranostics 2024; 14(8): 3246-3266. doi:10.7150/thno.93755
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Building consensus on the application of organoid-based drug sensitivity testing in cancer precision medicine and drug development
Dongxi Xiang, Aina He, Rong Zhou, Yonggang Wang, Xiuying Xiao, Ting Gong, Wenyan Kang, Xiaolin Lin, Xiaochen Wang, PDO-based DST Consortium11, Lianxin Liu, Ye-Guang Chen, Shaorong Gao, Yingbin Liu
Theranostics 2024; 14(8): 3300-3316. doi:10.7150/thno.96027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stem cell-derived extracellular vesicles in the therapeutic intervention of Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and stroke
Wantong Zhou, Xudong Wang, Yumeng Dong, Peifen Gao, Xian Zhao, Mengxia Wang, Xue Wu, Jiuheng Shen, Xin Zhang, Zhiguo Lu, Wenlin An
Theranostics 2024; 14(8): 3358-3384. doi:10.7150/thno.95953
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Exosomal miR-125b-5p deriving from mesenchymal stem cells promotes tubular repair by suppression of p53 in ischemic acute kidney injury: Erratum
Jing-Yuan Cao, Bin Wang, Tao-Tao Tang, Yi Wen, Zuo-Lin Li, Song-Tao Feng, Min Wu, Dan Liu, Di Yin, Kun-Ling Ma, Ri-Ning Tang, Qiu-Li Wu, Hui-Yao Lan, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu
Theranostics 2024; 14(8): 3080. doi:10.7150/thno.79609
Full text PDF PubMed PMC


Hypoxia induced exosomal circRNA promotes metastasis of Colorectal Cancer via targeting GEF-H1/RhoA axis: Erratum
Haiou Yang, Haiyang Zhang, Yuchong Yang, Xinyi Wang, Ting Deng, Rui Liu, Tao Ning, Ming Bai, Hongli Li, Kegan Zhu, Jialu Li, Qian Fan, Guoguang Ying, Yi Ba
Theranostics 2024; 14(8): 3081. doi:10.7150/thno.98415
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image