Back issue cover v8i2 Issue cover v8i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (2); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Near-infrared Intraoperative Imaging of Thoracic Sympathetic Nerves: From Preclinical Study to Clinical Trial
Kunshan He, Jian Zhou, Fan Yang, Chongwei Chi, Hao Li, Yamin Mao, Bengang Hui, Kun Wang, Jie Tian, Jun Wang
Theranostics 2018; 8(2): 304-313. doi:10.7150/thno.22369
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumour Vascular Shutdown and Cell Death Following Ultrasound-Microbubble Enhanced Radiation Therapy
Ahmed El Kaffas, Mehrdad J. Gangeh, Golnaz Farhat, William Tyler Tran, Amr Hashim, Anoja Giles, Gregory J. Czarnota
Theranostics 2018; 8(2): 314-327. doi:10.7150/thno.19010
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Comparison of Two Immuno-disaggregation Based Bioassays for Cell Secretome Analysis
Pawan KC, Fan Liu, Jiang Zhe, Ge Zhang
Theranostics 2018; 8(2): 328-340. doi:10.7150/thno.21917
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circulating Magnetic Microbubbles for Localized Real-Time Control of Drug Delivery by Ultrasonography-Guided Magnetic Targeting and Ultrasound
Beata Chertok, Robert Langer
Theranostics 2018; 8(2): 341-357. doi:10.7150/thno.20781
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Parametric optimization of electric field strength for cancer electrochemotherapy on a chip-based model
Deyao Zhao, Mengxi Wu, Dong Huang, Zicai Liang, Zewen Wei, Zhihong Li
Theranostics 2018; 8(2): 358-368. doi:10.7150/thno.21099
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual Targeting of Acute Leukemia and Supporting Niche by CXCR4-Directed Theranostics
Stefan Habringer, Constantin Lapa, Peter Herhaus, Margret Schottelius, Rouzanna Istvanffy, Katja Steiger, Julia Slotta-Huspenina, Andreas Schirbel, Heribert Hänscheid, Stefan Kircher, Andreas K. Buck, Katharina Götze, Binje Vick, Irmela Jeremias, Markus Schwaiger, Christian Peschel, Robert Oostendorp, Hans-Jürgen Wester, Götz-Ulrich Grigoleit, Ulrich Keller
Theranostics 2018; 8(2): 369-383. doi:10.7150/thno.21397
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Desacetylvinblastine Monohydrazide Disrupts Tumor Vessels by Promoting VE-cadherin Internalization
Xueping Lei, Minfeng Chen, Maohua Huang, Xiaobo Li, Changzheng Shi, Dong Zhang, Liangping Luo, Youwei Zhang, Nan Ma, Heru Chen, Huafeng Liang, Wencai Ye, Dongmei Zhang
Theranostics 2018; 8(2): 384-398. doi:10.7150/thno.22222
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Versatile Nanowire Platform for Highly Efficient Isolation and Direct PCR-free Colorimetric Detection of Human Papillomavirus DNA from Unprocessed Urine
HyungJae Lee, Mihye Choi, Sang-Hyun Hwang, Youngnam Cho
Theranostics 2018; 8(2): 399-409. doi:10.7150/thno.21696
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Förster Resonance Energy Transfer-Based Dual-Modal Theranostic Nanoprobe for In Situ Visualization of Cancer Photothermal Therapy
Dehong Hu, Zonghai Sheng, Mingting Zhu, Xiaobing Wang, Fei Yan, Chengbo Liu, Liang Song, Ming Qian, Xin Liu, Hairong Zheng
Theranostics 2018; 8(2): 410-422. doi:10.7150/thno.22226
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Methylation-associated silencing of miR-193a-3p promotes ovarian cancer aggressiveness by targeting GRB7 and MAPK/ERK pathways
Kangmei Chen, Michelle Xin Liu, Celia Sze-Ling Mak, Mingo Ming-Ho Yung, Thomas Ho-Yin Leung, Dakang Xu, Siew-Fei Ngu, Karen Kar-Loen Chan, Huijuan Yang, Hextan Yuen-Sheung Ngan, David Wai Chan
Theranostics 2018; 8(2): 423-436. doi:10.7150/thno.22377
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of type IV collagen exposure as a molecular imaging target for early detection of thoracic aortic dissection
Ke Xu, Chen Xu, Yanzhenzi Zhang, Feiran Qi, Bingran Yu, Ping Li, Lixin Jia, Yulin Li, Fu-jian Xu, Jie Du
Theranostics 2018; 8(2): 437-449. doi:10.7150/thno.22467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Breaking the Barrier - Potent Anti-Inflammatory Activity following Efficient Topical Delivery of Etanercept using Thermoresponsive Nanogels
M. Giulbudagian, G. Yealland, S. Hönzke, A. Edlich, B. Geisendörfer, B. Kleuser, S. Hedtrich, M. Calderón
Theranostics 2018; 8(2): 450-463. doi:10.7150/thno.21668
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-31-5p-ACOX1 Axis Enhances Tumorigenic Fitness in Oral Squamous Cell Carcinoma Via the Promigratory Prostaglandin E2
Yi-Hsuan Lai, Hsuan Liu, Wei-Fan Chiang, Ting-Wen Chen, Lichieh Julie Chu, Jau-Song Yu, Shu-Jen Chen, Hua-Chien Chen, Bertrand Chin-Ming Tan
Theranostics 2018; 8(2): 486-504. doi:10.7150/thno.22059
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Magnetic Nanowire Networks for Dual-Isolation and Detection of Tumor-Associated Circulating Biomarkers
HyungJae Lee, Mihye Choi, Jiyun Lim, Minkyung Jo, Ji-Youn Han, Tae Min Kim, Youngnam Cho
Theranostics 2018; 8(2): 505-517. doi:10.7150/thno.21967
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Transferrin-Conjugated Hollow Nanoplatform for Redox-Controlled and Targeted Chemotherapy of Tumor with Reduced Inflammatory Reactions
Jun Zhou, Menghuan Li, Wei Qi Lim, Zhong Luo, Soo Zeng Fiona Phua, Runlan Huo, Liqi Li, Ke Li, Liangliang Dai, Junjie Liu, Kaiyong Cai, Yanli Zhao
Theranostics 2018; 8(2): 518-532. doi:10.7150/thno.21194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A cell-penetrating whole molecule antibody targeting intracellular HBx suppresses hepatitis B virus via TRIM21-dependent pathway
Jun-Fang Zhang, Hua-Long Xiong, Jia-Li Cao, Shao-Juan Wang, Xue-Ran Guo, Bi-Yun Lin, Ying Zhang, Jing-Hua Zhao, Ying-Bin Wang, Tian-Ying Zhang, Quan Yuan, Jun Zhang, Ning-Shao Xia
Theranostics 2018; 8(2): 549-562. doi:10.7150/thno.20047
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Local Intratracheal Delivery of Perfluorocarbon Nanoparticles to Lung Cancer Demonstrated with Magnetic Resonance Multimodal Imaging
Lina Wu, Xiaofei Wen, Xiance Wang, Chunan Wang, Xilin Sun, Kai Wang, Huiying Zhang, Todd Williams, Allen J. Stacy, Junjie Chen, Anne H. Schmieder, Gregory M. Lanza, Baozhong Shen
Theranostics 2018; 8(2): 563-574. doi:10.7150/thno.21466
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

circRNA Mediates Silica-Induced Macrophage Activation Via HECTD1/ZC3H12A-Dependent Ubiquitination
Zewei Zhou, Rong Jiang, Xiyue Yang, Huifang Guo, Shencun Fang, Yingming Zhang, Yusi Cheng, Jiang Wang, Honghong Yao, Jie Chao
Theranostics 2018; 8(2): 575-592. doi:10.7150/thno.21648
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Recent Advances in the Application of Vitamin E TPGS for Drug Delivery
Conglian Yang, Tingting Wu, Yan Qi, Zhiping Zhang
Theranostics 2018; 8(2): 464-485. doi:10.7150/thno.22711
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current Challenges of Cancer Anti-angiogenic Therapy and the Promise of Nanotherapeutics
Ahmed M.E. Abdalla, Lin Xiao, Muhammad Wajid Ullah, Miao Yu, Chenxi Ouyang, Guang Yang
Theranostics 2018; 8(2): 533-548. doi:10.7150/thno.21674
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image