Inside back cover v9i23 Inside front cover v9i23 Back issue cover v9i23 Issue cover v9i23

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (23); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Cardiac-mimetic cell-culture system for direct cardiac reprogramming
Seuk Young Song, Jin Yoo, Seokhyeong Go, Jihye Hong, Hee Su Sohn, Ju-Ro Lee, Mikyung Kang, Gun-Jae Jeong, Seungmi Ryu, Seung Hyun L. Kim, Nathaniel S. Hwang, Kookheon Char, Byung-Soo Kim
Theranostics 2019; 9(23): 6734-6744. doi:10.7150/thno.35574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chlorogenic acid effectively treats cancers through induction of cancer cell differentiation
Shuai Huang, Lu-Lu Wang, Ni-Na Xue, Cong Li, Hui-Hui Guo, Tian-Kun Ren, Yun Zhan, Wen-Bing Li, Jie Zhang, Xiao-Guang Chen, Yan-Xing Han, Jin-Lan Zhang, Jian-Dong Jiang
Theranostics 2019; 9(23): 6745-6763. doi:10.7150/thno.34674
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reversing activity of cancer associated fibroblast for staged glycolipid micelles against internal breast tumor cells
Yun Zhu, Fangying Yu, Yanan Tan, Yun Hong, Tingting Meng, Yupeng Liu, Suhuan Dai, Guoxi Qiu, Hong Yuan, Fuqiang Hu
Theranostics 2019; 9(23): 6764-6779. doi:10.7150/thno.36334
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tailored Black Phosphorus for Erythrocyte Membrane Nanocloaking with Interleukin-1α siRNA and Paclitaxel for Targeted, Durable, and Mild Combination Cancer Therapy
Wenquan Ou, Jeong Hoon Byeon, Zar Chi Soe, Bo Kyun Kim, Raj Kumar Thapa, Biki Gupta, Bijay Kumar Poudel, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim
Theranostics 2019; 9(23): 6780-6796. doi:10.7150/thno.37123
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibrogenic fibroblast-selective near-infrared phototherapy to control scarring
Zelin Chen, Ziwen Wang, Taotao Jin, Gufang Shen, Yu Wang, Xu Tan, Yibo Gan, Fan Yang, Yunsheng Liu, Chunji Huang, Yixin Zhang, Xiaobing Fu, Chunmeng Shi
Theranostics 2019; 9(23): 6797-6808. doi:10.7150/thno.36375
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-generating oxygen enhanced mitochondrion-targeted photodynamic therapy for tumor treatment with hypoxia scavenging
Zhengyang Yang, Jiafeng Wang, Shichao Ai, Jianfei Sun, Xiaoli Mai, Wenxian Guan
Theranostics 2019; 9(23): 6809-6823. doi:10.7150/thno.36988
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CapG promotes resistance to paclitaxel in breast cancer through transactivation of PIK3R1/P50
Yayun Chi, Jingyan Xue, Sheng Huang, Bingqiu Xiu, Yonghui Su, Wei Wang, Rong Guo, Lei Wang, Lun Li, Zhiming Shao, Wei Jin, Zhaohui Wu, Jiong Wu
Theranostics 2019; 9(23): 6840-6855. doi:10.7150/thno.36338
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome landscapes of rectal cancer before and after preoperative chemoradiotherapy
Jie Yang, Yuan Lin, Ying Huang, Jing Jin, Shuangmei Zou, Xiaolong Zhang, Hongmin Li, Ting Feng, Jinna Chen, Zhixiang Zuo, Jian Zheng, Yexiong Li, Ge Gao, Chen Wu, Wen Tan, Dongxin Lin
Theranostics 2019; 9(23): 6856-6866. doi:10.7150/thno.37794
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A tumor microenvironment responsive biodegradable CaCO3/MnO2- based nanoplatform for the enhanced photodynamic therapy and improved PD-L1 immunotherapy
Yanlei Liu, Yunxiang Pan, Wen Cao, Fangfang Xia, Bin Liu, Jiaqi Niu, Gabriel Alfranca, Xiyang Sun, Lijun Ma, Jesus Martinez de la Fuente, Jie Song, Jian Ni, Daxiang Cui
Theranostics 2019; 9(23): 6867-6884. doi:10.7150/thno.37586
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes from nicotine-stimulated macrophages accelerate atherosclerosis through miR-21-3p/PTEN-mediated VSMC migration and proliferation
Jumo Zhu, Bei Liu, Zhiyan Wang, Di Wang, Huaner Ni, Lili Zhang, Yi Wang
Theranostics 2019; 9(23): 6901-6919. doi:10.7150/thno.37357
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Catalytic inactivation of influenza virus by iron oxide nanozyme
Tao Qin, Ruonan Ma, Yinyan Yin, Xinyu Miao, Sujuan Chen, Kelong Fan, Juqun Xi, Qi Liu, Yunhao Gu, Yuncong Yin, Jiao Hu, Xiufan Liu, Daxin Peng, Lizeng Gao
Theranostics 2019; 9(23): 6920-6935. doi:10.7150/thno.35826
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipopolysaccharide-anchored macrophages hijack tumor microtube networks for selective drug transport and augmentation of antitumor effects in orthotopic lung cancer
Ling Guo, Ye Zhang, Runxiu Wei, Cuifeng Wang, Min Feng
Theranostics 2019; 9(23): 6936-6948. doi:10.7150/thno.37380
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D-bioprinting a genetically inspired cartilage scaffold with GDF5-conjugated BMSC-laden hydrogel and polymer for cartilage repair
Ye Sun, Yongqing You, Wenbo Jiang, Zanjin Zhai, Kerong Dai
Theranostics 2019; 9(23): 6949-6961. doi:10.7150/thno.38061
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rational design of caspase-responsive smart molecular probe for positron emission tomography imaging of drug-induced apoptosis
Ling Qiu, Wei Wang, Ke Li, Ying Peng, Gaochao Lv, Qingzhu Liu, Feng Gao, Yann Seimbille, Minhao Xie, Jianguo Lin
Theranostics 2019; 9(23): 6962-6975. doi:10.7150/thno.35084
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Embryonic stem cell-derived extracellular vesicles enhance the therapeutic effect of mesenchymal stem cells
Yan Zhang, Jia Xu, Siying Liu, Meikuang Lim, Shuang Zhao, Kaige Cui, Kaiyue Zhang, Lingling Wang, Qian Ji, Zhongchao Han, Deling Kong, Zongjin Li, Na Liu
Theranostics 2019; 9(23): 6976-6990. doi:10.7150/thno.35305
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anti-edema and antioxidant combination therapy for ischemic stroke via glyburide-loaded betulinic acid nanoparticles
Gang Deng, Chao Ma, Haitian Zhao, Shenqi Zhang, Jun Liu, Fuyao Liu, Zeming Chen, Ann T. Chen, Xin Yang, Jonathan Avery, Pan Zou, Fengyi Du, Keun-poong Lim, Daniel Holden, Songye Li, Richard E. Carson, Yiyun Huang, Qianxue Chen, W. Taylor Kimberly, J. Marc Simard, Kevin N. Sheth, Jiangbing Zhou
Theranostics 2019; 9(23): 6991-7002. doi:10.7150/thno.35791
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FKBP4 connects mTORC2 and PI3K to activate the PDK1/Akt-dependent cell proliferation signaling in breast cancer
Alain Mangé, Etienne Coyaud, Caroline Desmetz, Estelle Laurent, Benoit Béganton, Peter Coopman, Brian Raught, Jérôme Solassol
Theranostics 2019; 9(23): 7003-7015. doi:10.7150/thno.35561
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An injectable heparin-Laponite hydrogel bridge FGF4 for spinal cord injury by stabilizing microtubule and improving mitochondrial function
Chenggui Wang, Zhe Gong, Xianpeng Huang, Jingkai Wang, Kaishun Xia, Liwei Ying, Jiawei Shu, Chao Yu, Xiaopeng Zhou, Fangcai Li, Chengzhen Liang, Qixin Chen
Theranostics 2019; 9(23): 7016-7032. doi:10.7150/thno.37601
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor acidity activated triphenylphosphonium-based mitochondrial targeting nanocarriers for overcoming drug resistance of cancer therapy
Hui Yu, Jia-Mi Li, Kai Deng, Wei Zhou, Cai-Xia Wang, Qian Wang, Kun-Heng Li, Hong-Yang Zhao, Shi-Wen Huang
Theranostics 2019; 9(23): 7033-7050. doi:10.7150/thno.35748
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Different roles of Rac1 in the acquisition and extinction of methamphetamine-associated contextual memory in the nucleus accumbens
Jinlan Zhao, Li Ying, Yutong Liu, N Liu, Genghong Tu, Mengjuan Zhu, Yue Wu, Bin Xiao, Liuzhen Ye, Juan Li, Fukun Guo, Lin Zhang, Huijun Wang, Lu Zhang
Theranostics 2019; 9(23): 7051-7071. doi:10.7150/thno.34655
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinspired Self-assembling Peptide Hydrogel with Proteoglycan-assisted Growth Factor Delivery for Therapeutic Angiogenesis
Lu-Chieh Huang, Huan-Chih Wang, Liang-Hsin Chen, Chia-Yu Ho, Pei-Hsuan Hsieh, Ming-Yuan Huang, Hsi-Chin Wu, Tzu-Wei Wang
Theranostics 2019; 9(23): 7072-7087. doi:10.7150/thno.35803
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound and Microbubble-targeted Delivery of a microRNA Inhibitor to the Heart Suppresses Cardiac Hypertrophy and Preserves Cardiac Function
Jonathan A. Kopechek, Charles F. McTiernan, Xucai Chen, Jianhui Zhu, Maureen Mburu, Rafey Feroze, Daniel A. Whitehurst, Linda Lavery, Jissy Cyriac, Flordeliza S. Villanueva
Theranostics 2019; 9(23): 7088-7098. doi:10.7150/thno.34895
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Flexible Multielectrode Array for Skeletal Muscle Conditioning, Acetylcholine Receptor Stabilization and Epimysial Recording After Critical Peripheral Nerve Injury
Malia McAvoy, Jonathan K. Tsosie, Keval N. Vyas, Omar F. Khan, Kaitlyn Sadtler, Robert Langer, Daniel G. Anderson
Theranostics 2019; 9(23): 7099-7107. doi:10.7150/thno.35436
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

PSMA-targeting agents for radio- and fluorescence-guided prostate cancer surgery
Yvonne H.W. Derks, Dennis W. P. M. Löwik, J. P. Michiel Sedelaar, Martin Gotthardt, Otto C. Boerman, Mark Rijpkema, Susanne Lütje, Sandra Heskamp
Theranostics 2019; 9(23): 6824-6839. doi:10.7150/thno.36739
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in refunctionalization of erythrocyte-based nanomedicine for enhancing cancer-targeted drug delivery
Da Sun, Jia Chen, Yuan Wang, Hao Ji, Renyi Peng, Libo Jin, Wei Wu
Theranostics 2019; 9(23): 6885-6900. doi:10.7150/thno.36510
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image