Inside back cover v9i5 Inside front cover v9i5 Back issue cover v9i5 Issue cover v9i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (5); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Quantification of human neuromuscular function through optogenetics
Olaia F. Vila, Sebastien G.M. Uzel, Stephen P. Ma, Damian Williams, Joseph Pak, Roger D. Kamm, Gordana Vunjak-Novakovic
Theranostics 2019; 9(5): 1232-1246. doi:10.7150/thno.25735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic effects of human monoclonal PSMA antibody-mediated TRIM24 siRNA delivery in PSMA-positive castration-resistant prostate cancer
Sheng-Jia Shi, Li-Juan Wang, Dong-Hui Han, Jie-Heng Wu, Dian Jiao, Kai-Liang Zhang, Jiang-Wei Chen, Yu Li, Fa Yang, Jing-Liang Zhang, Guo-Xu Zheng, An-Gang Yang, Ai-Zhi Zhao, Wei-Jun Qin, Wei-Hong Wen
Theranostics 2019; 9(5): 1247-1263. doi:10.7150/thno.29884
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostic Nanodots with Aggregation-Induced Emission Characteristic for Targeted and Image-Guided Photodynamic Therapy of Hepatocellular Carcinoma
Yang Gao, Qi Chang Zheng, Shidang Xu, Youyong Yuan, Xiang Cheng, Shuai Jiang, Kenry, Qihong Yu, Zifang Song, Bin Liu, Min Li
Theranostics 2019; 9(5): 1264-1279. doi:10.7150/thno.29101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Blood-Based Multi Marker Assay Supports the Differential Diagnosis of Early-Stage Pancreatic Cancer
Andreas W. Berger, Daniel Schwerdel, Anke Reinacher-Schick, Waldemar Uhl, Hana Algül, Helmut Friess, Klaus-Peter Janssen, Alexander König, Michael Ghadimi, Eike Gallmeier, Detlef K. Bartsch, Michael Geissler, Ludger Staib, Andrea Tannapfel, Alexander Kleger, Alica Beutel, Lucas-Alexander Schulte, Marko Kornmann, Thomas J. Ettrich, Thomas Seufferlein
Theranostics 2019; 9(5): 1280-1287. doi:10.7150/thno.29247
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Iron Oxide Nanoflowers @ CuS Hybrids for Cancer Tri-Therapy: Interplay of Photothermal Therapy, Magnetic Hyperthermia and Photodynamic Therapy
Alberto Curcio, Amanda K. A. Silva, Sonia Cabana, Ana Espinosa, Benoit Baptiste, Nicolas Menguy, Claire Wilhelm, Ali Abou-Hassan
Theranostics 2019; 9(5): 1288-1302. doi:10.7150/thno.30238
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoliposomes Co-Encapsulating CT Imaging Contrast Agent and Photosensitizer for Enhanced, Imaging Guided Photodynamic Therapy of Cancer
Hao Xu, Tymish Y. Ohulchanskyy, Artem Yakovliev, Roman Zinyuk, Jun Song, Liwei Liu, Junle Qu, Zhen Yuan
Theranostics 2019; 9(5): 1323-1335. doi:10.7150/thno.31079
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Real-Time Monitoring of Pharmacokinetics of Antibiotics in Biofilms with Raman-Tagged Hyperspectral Stimulated Raman Scattering Microscopy
Kideog Bae, Wei Zheng, Ying Ma, Zhiwei Huang
Theranostics 2019; 9(5): 1348-1357. doi:10.7150/thno.32043
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Logic-Gated Modular Nanovesicle Enables Programmable Drug Release for On-Demand Chemotherapy
Longguang Tang, Zhen Yang, Zijian Zhou, Ying Ma, Dale O. Kiesewetter, Zhantong Wang, Wenpei Fan, Shoujun Zhu, Mingru Zhang, Rui Tian, Lixin Lang, Gang Niu, Xianzhong Zhang, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(5): 1358-1368. doi:10.7150/thno.32106
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Absence of GdX/UBL4A Protects against Inflammatory Diseases by Regulating NF-кB Signaling in Macrophages and Dendritic Cells
Chunxiao Liu, Yifan Zhou, Mengdi Li, Ying Wang, Liu Yang, Shigao Yang, Yarui Feng, Yinyin Wang, Yangmeng Wang, Fangli Ren, Jun Li, Zhongjun Dong, Y. Eugene Chin, Xinyuan Fu, Li Wu, Zhijie Chang
Theranostics 2019; 9(5): 1369-1384. doi:10.7150/thno.32451
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ClC-7 Regulates the Pattern and Early Development of Craniofacial Bone and Tooth
Yanli Zhang, Dongrui Ji, Lin Li, Shaoqing Yang, Hengwei Zhang, Xiaohong Duan
Theranostics 2019; 9(5): 1387-1400. doi:10.7150/thno.29761
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcriptional Downregulation of miR-4306 serves as a New Therapeutic Target for Triple Negative Breast Cancer
Zitong Zhao, Lin Li, Peina Du, Liying Ma, Weimin Zhang, Leilei Zheng, Bo Lan, Bailin Zhang, Fei Ma, Bo Xu, Qimin Zhan, Yongmei Song
Theranostics 2019; 9(5): 1401-1416. doi:10.7150/thno.30701
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microfluidic Isolation of Circulating Tumor Cells and Cancer Stem-Like Cells from Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Jose I. Varillas, Jinling Zhang, Kangfu Chen, Isis I. Barnes, Chen Liu, Thomas J. George, Z. Hugh Fan
Theranostics 2019; 9(5): 1417-1425. doi:10.7150/thno.28745
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oncogenic MSH6-CXCR4-TGFB1 Feedback Loop: A Novel Therapeutic Target of Photothermal Therapy in Glioblastoma Multiforme
Yaodong Chen, Pengfei Liu, Peng Sun, Jian Jiang, Yuanbo Zhu, Tianxiu Dong, Yingzhe Cui, Yuan Tian, Tingting An, Jiuwei Zhang, Zizhuo Li, Xiuhua Yang
Theranostics 2019; 9(5): 1453-1473. doi:10.7150/thno.29987
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Imaging of Factor XIII Activity for the Early Detection of Mouse Coronary Microvascular Disease
Zhen W. Zhuang, Yang Huang, Rong Ju, Mark W. Maxfield, Yongming Ren, Xiangning Wang, Xinlu Wang, Mitchel R. Stacy, John Hwa
Theranostics 2019; 9(5): 1474-1489. doi:10.7150/thno.29255
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Drug Repositioning Inferred from E2F1-Coregulator Interactions Studies for the Prevention and Treatment of Metastatic Cancers
Deborah Goody, Shailendra K. Gupta, David Engelmann, Alf Spitschak, Stephan Marquardt, Stefan Mikkat, Claudia Meier, Charlotte Hauser, Jan-Paul Gundlach, Jan-Hendrik Egberts, Hubert Martin, Toni Schumacher, Anna Trauzold, Olaf Wolkenhauer, Stella Logotheti, Brigitte M. Pützer
Theranostics 2019; 9(5): 1490-1509. doi:10.7150/thno.29546
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

p66Shc Contributes to Liver Fibrosis through the Regulation of Mitochondrial Reactive Oxygen Species
Yan Zhao, Zhecheng Wang, Dongcheng Feng, Huanyu Zhao, Musen Lin, Yan Hu, Ning Zhang, Li Lv, Zhenming Gao, Xiaohan Zhai, Xiaofeng Tian, Jihong Yao
Theranostics 2019; 9(5): 1510-1522. doi:10.7150/thno.29620
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Immune targets in the tumor microenvironment treated by radiotherapy
Omer M. Ozpiskin, Lu Zhang, Jian Jian Li
Theranostics 2019; 9(5): 1215-1231. doi:10.7150/thno.32648
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Applications of Radiomics in Precision Diagnosis and Treatment of Oncology: Opportunities and Challenges
Zhenyu Liu, Shuo Wang, Di Dong, Jingwei Wei, Cheng Fang, Xuezhi Zhou, Kai Sun, Longfei Li, Bo Li, Meiyun Wang, Jie Tian
Theranostics 2019; 9(5): 1303-1322. doi:10.7150/thno.30309
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Search for an Alternative to [68Ga]Ga-DOTA-TATE in Neuroendocrine Tumor Theranostics: Current State of 18F-labeled Somatostatin Analog Development
Christopher M. Waldmann, Andreea D. Stuparu, R. Michael van Dam, Roger Slavik
Theranostics 2019; 9(5): 1336-1347. doi:10.7150/thno.31806
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of Polymer Nanoformulations in Hepatoma Therapy by Established Rodent Models
Qilong Wang, Ping Zhang, Zhongmin Li, Xiangru Feng, Chengyue Lv, Huaiyu Zhang, Haihua Xiao, Jianxun Ding, Xuesi Chen
Theranostics 2019; 9(5): 1426-1452. doi:10.7150/thno.31683
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Mitochondrial Transplantation Attenuates Airway Hyperresponsiveness by Inhibition of Cholinergic Hyperactivity: Erratum
Yuan Su, Liping Zhu, Xiangyuan Yu, Lei Cai, Yankai Lu, Jiwei Zhang, Tongfei Li, Jiansha Li, Jingyan Xia, Feng Xu, Qinghua Hu
Theranostics 2019; 9(5): 1385-1386. doi:10.7150/thno.33538
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image