Back issue cover v6i7 Issue cover v6i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 6 (7); 2016

Editorial

Graphic abstract

Progress in the Development of Nanotheranostic Systems
Honggang Cui, Jun Wang
Theranostics 2016; 6(7): 915-917. doi:10.7150/thno.16153
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Papers

Graphic abstract

Safe and Immunocompatible Nanocarriers Cloaked in RBC Membranes for Drug Delivery to Treat Solid Tumors
Brian T. Luk, Ronnie H. Fang, Che-Ming J. Hu, Jonathan A. Copp, Soracha Thamphiwatana, Diana Dehaini, Weiwei Gao, Kang Zhang, Shulin Li, Liangfang Zhang
Theranostics 2016; 6(7): 1004-1011. doi:10.7150/thno.14471
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Facile Approach to Functionalize Cell Membrane-Coated Nanoparticles
Hao Zhou, Zhiyuan Fan, Pelin K. Lemons, Hao Cheng
Theranostics 2016; 6(7): 1012-1022. doi:10.7150/thno.15095
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Solid Tumor Therapy Using a Cannon and Pawn Combination Strategy
Wantong Song, Zhaohui Tang, Dawei Zhang, Xue Wen, Shixian Lv, Zhilin Liu, Mingxiao Deng, Xuesi Chen
Theranostics 2016; 6(7): 1023-1030. doi:10.7150/thno.14741
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Polydopamine Nanoparticles as a Versatile Molecular Loading Platform to Enable Imaging-guided Cancer Combination Therapy
Ziliang Dong, Hua Gong, Min Gao, Wenwen Zhu, Xiaoqi Sun, Liangzhu Feng, Tingting Fu, Yonggang Li, Zhuang Liu
Theranostics 2016; 6(7): 1031-1042. doi:10.7150/thno.14431
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Indocyanine Green-Loaded Polydopamine-Reduced Graphene Oxide Nanocomposites with Amplifying Photoacoustic and Photothermal Effects for Cancer Theranostics
Dehong Hu, Jingnan Zhang, Guanhui Gao, Zonghai Sheng, Haodong Cui, Lintao Cai
Theranostics 2016; 6(7): 1043-1052. doi:10.7150/thno.14566
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

ATP-Responsive and Near-Infrared-Emissive Nanocarriers for Anticancer Drug Delivery and Real-Time Imaging
Chenggen Qian, Yulei Chen, Sha Zhu, Jicheng Yu, Lei Zhang, Peijian Feng, Xin Tang, Quanyin Hu, Wujin Sun, Yue Lu, Xuanzhong Xiao, Qun-Dong Shen, Zhen Gu
Theranostics 2016; 6(7): 1053-1064. doi:10.7150/thno.14843
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Supramolecular Crafting of Self-Assembling Camptothecin Prodrugs with Enhanced Efficacy against Primary Cancer Cells
Hao Su, Pengcheng Zhang, Andrew G Cheetham, Jin Mo Koo, Ran Lin, Asad Masood, Paula Schiapparelli, Alfredo Quiñones-Hinojosa, Honggang Cui
Theranostics 2016; 6(7): 1065-1074. doi:10.7150/thno.15420
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Current and Future Theranostic Applications of the Lipid-Calcium-Phosphate Nanoparticle Platform
Andrew B. Satterlee, Leaf Huang
Theranostics 2016; 6(7): 918-929. doi:10.7150/thno.14689
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dendritic Polymers for Theranostics
Yuan Ma, Quanbing Mou, Dali Wang, Xinyuan Zhu, Deyue Yan
Theranostics 2016; 6(7): 930-947. doi:10.7150/thno.14855
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Recent Progress in Light-Triggered Nanotheranostics for Cancer Treatment
Pengcheng Zhang, Chunhua Hu, Wei Ran, Jia Meng, Qi Yin, Yaping Li
Theranostics 2016; 6(7): 948-968. doi:10.7150/thno.15217
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Click Chemistry-Mediated Nanosensors for Biochemical Assays
Yiping Chen, Yunlei Xianyu, Jing Wu, Binfeng Yin, Xingyu Jiang
Theranostics 2016; 6(7): 969-985. doi:10.7150/thno.14856
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Versatile Nanosystem-Based Cancer Theranostics: Design Inspiration and Predetermined Routing
Yaw Opoku-Damoah, Ruoning Wang, Jianping Zhou, Yang Ding
Theranostics 2016; 6(7): 986-1003. doi:10.7150/thno.14860
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]