Back issue cover v7i19 Issue cover v7i19

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 7 (19); 2017

Editorial

Injection of nanoparticles into cloven-hoof animals: Asking for trouble
Tore Skotland
Theranostics 2017; 7(19): 4877-4878. doi:10.7150/thno.22420
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Detection of Treatment Success after Photodynamic Therapy Using Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging
Tom J. L. Schreurs, Igor Jacobs, Klaas Nicolay, Jeanine J. Prompers, Gustav J. Strijkers
Theranostics 2017; 7(19): 4643-4657. doi:10.7150/thno.20418
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Material-induced Senescence (MIS): Fluidity Induces Senescent Type Cell Death of Lung Cancer Cells via Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 5
Sharmy Saimon Mano, Koichiro Uto, Mitsuhiro Ebara
Theranostics 2017; 7(19): 4658-4670. doi:10.7150/thno.20582
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Follicular Stimulating Hormone Accelerates Atherogenesis by Increasing Endothelial VCAM-1 Expression
Xiaosa Li, Weiyu Chen, Ping Li, Jinzhi Wei, Yang Cheng, Pei Liu, Qing Yan, Xingyan Xu, Yuhong Cui, Zhengtian Gu, Tommaso Simoncini, Xiaodong Fu
Theranostics 2017; 7(19): 4671-4688. doi:10.7150/thno.21216
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CO2-based amphiphilic polycarbonate micelles enable a reliable and efficient platform for tumor imaging
Yuanyuan Li, Shunjie Liu, Xun Zhao, Ying Wang, Jianhua Liu, Xianhong Wang, Lehui Lu
Theranostics 2017; 7(19): 4689-4698. doi:10.7150/thno.21672
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glycan and Peptide IgE Epitopes of the TNF-alpha Blockers Infliximab and Adalimumab - Precision Diagnostics by Cross-Reactivity Immune Profiling of Patient Sera
Arne Homann, Niels Röckendorf, Arno Kromminga, Andreas Frey, Thomas A Platts-Mills, Uta Jappe
Theranostics 2017; 7(19): 4699-4709. doi:10.7150/thno.20654
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precisely Enumerating Circulating Tumor Cells Utilizing a Multi-Functional Microfluidic Chip and Unique Image Interpretation Algorithm
Mingxing Zhou, Hui Zheng, Zhaoba Wang, Ren Li, Xiaoran Liu, Weikai Zhang, Zihua Wang, Huiping Li, Zewen Wei, Zhiyuan Hu
Theranostics 2017; 7(19): 4710-4721. doi:10.7150/thno.20440
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimizing fresh specimen staining for rapid identification of tumor biomarkers during surgery
Connor W. Barth, Jasmin M. Schaefer, Vincent M. Rossi, Scott C. Davis, Summer L. Gibbs
Theranostics 2017; 7(19): 4722-4734. doi:10.7150/thno.21527
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The cytotoxic effects of dimethyl sulfoxide in mouse preimplantation embryos: a mechanistic study
Min-Hee Kang, Joydeep Das, Sangiliyandi Gurunathan, Hwan-Woo Park, Hyuk Song, Chankyu Park, Jin-Hoi Kim
Theranostics 2017; 7(19): 4735-4752. doi:10.7150/thno.21662
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mutational Landscape of cfDNA Identifies Distinct Molecular Features Associated With Therapeutic Response to First-Line Platinum-Based Doublet Chemotherapy in Patients with Advanced NSCLC
Tao Jiang, Xuefei Li, Jianfei Wang, Chunxia Su, Wenbo Han, Chao Zhao, Fengying Wu, Guanghui Gao, Wei Li, Xiaoxia Chen, Jiayu Li, Fei Zhou, Jing Zhao, Weijing Cai, Henghui Zhang, Bo Du, Jun Zhang, Shengxiang Ren, Caicun Zhou, Hui Yu, Fred R. Hirsch
Theranostics 2017; 7(19): 4753-4762. doi:10.7150/thno.21687
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Copper Manganese Sulfide Nanoplates: A New Two-Dimensional Theranostic Nanoplatform for MRI/MSOT Dual-Modal Imaging-Guided Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window
Kaimei Ke, Wen Yang, Xiaoli Xie, Rui Liu, Li-Li Wang, Wei-Wen Lin, Guoming Huang, Chun-Hua Lu, Huang-Hao Yang
Theranostics 2017; 7(19): 4763-4776. doi:10.7150/thno.21694
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR34a/GOLPH3 Axis abrogates Urothelial Bladder Cancer Chemoresistance via Reduced Cancer Stemness
Qing Zhang, Junlong Zhuang, Yongming Deng, Lin Yang, Wenmin Cao, Wei Chen, Tingsheng Lin, Xiaoyu Lv, Hang Yu, Yanshi Xue, Hongqian Guo
Theranostics 2017; 7(19): 4777-4790. doi:10.7150/thno.21713
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multimodality Imaging of Angiogenesis in a Rabbit Atherosclerotic Model by GEBP11 Peptide Targeted Nanoparticles
Tao Su, Ya-Bin Wang, Dong Han, Jing Wang, Shun Qi, Lei Gao, Ya-Hui Shao, Hong-Yu Qiao, Jiang-Wei Chen, Shu-Hui Liang, Yong-Zhan Nie, Jia-Yi Li, Feng Cao
Theranostics 2017; 7(19): 4791-4804. doi:10.7150/thno.20767
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticle Delivery of miR-34a Eradicates Long-term-cultured Breast Cancer Stem Cells via Targeting C22ORF28 Directly
Xiaoti Lin, Weiyu Chen, Fengqin Wei, Binhua P. Zhou, Mien-Chie Hung, Xiaoming Xie
Theranostics 2017; 7(19): 4805-4824. doi:10.7150/thno.20771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Changing Therapeutic Role of Chemo-radiotherapy for Loco-regionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma from Two/Three-Dimensional Radiotherapy to Intensity-Modulated Radiotherapy: A Network Meta-Analysis
Rui You, Ying-Shu Cao, Pei-Yu Huang, Lei Chen, Qi Yang, You-Ping Liu, Xiong Zou, Yi-Nuan Zhang, Rou Jiang, Meng-Xia Zhang, Chong-Yang Duan, Ai-Hua Lin, Ming-Huang Hong, Ming-Yuan Chen
Theranostics 2017; 7(19): 4825-4835. doi:10.7150/thno.21815
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA UICLM promotes colorectal cancer liver metastasis by acting as a ceRNA for microRNA-215 to regulate ZEB2 expression
Dong-liang Chen, Yun-xin Lu, Jia-xing Zhang, Xiao-li Wei, Feng Wang, Zhao-lei Zeng, Zhi-zhong Pan, Yun-fei Yuan, Feng-hua Wang, Helene Pelicano, Paul J. Chiao, Peng Huang, Dan Xie, Yu-hong Li, Huai-qiang Ju, Rui-hua Xu
Theranostics 2017; 7(19): 4836-4849. doi:10.7150/thno.20942
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-6 Mediates Post-Infarct Repair by Cardiac Explant-Derived Stem Cells
Audrey E Mayfield, Pushpinder Kanda, Alex Nantsios, Sandrine Parent, Seth Mount, Somya Dixit, Bin Ye, Richard Seymour, Duncan J Stewart, Darryl R Davis
Theranostics 2017; 7(19): 4850-4861. doi:10.7150/thno.19435
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A New Theranostic System Based on Endoglin Aptamer Conjugated Fluorescent Silica Nanoparticles
Juntao Tan, Nuo Yang, Liping Zhong, Jie Tan, Zixi Hu, Qing Zhao, Wenlin Gong, Zhenghua Zhang, Rong Zheng, Zongqiang Lai, Yanmei Li, Chaofan Zhou, Guoqing Zhang, Duo Zheng, Ying Zhang, Siyu Wu, Xinglu Jiang, Jianhong Zhong, Yong Huang, Sufang Zhou, Yongxiang Zhao
Theranostics 2017; 7(19): 4862-4876. doi:10.7150/thno.19101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oval Cells Contribute to Fibrogenesis of Marginal Liver Grafts under Stepwise Regulation of Aldose Reductase and Notch Signaling
Xiao-Bing LIU, Chung-Mau LO, Qiao CHENG, Kevin Tak-Pan NG, Yan SHAO, Chang-Xian LI, Sookja K CHUNG, Irene Oi Lin NG, Jun YU, Kwan MAN
Theranostics 2017; 7(19): 4879-4893. doi:10.7150/thno.20085
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cell-cycle-specific Cellular Responses to Sonoporation
Pengfei Fan, Yi Zhang, Xiasheng Guo, Chenliang Cai, Maochen Wang, Dongxin Yang, Yiran Li, Juan Tu, Lawrence A. Crum, Junru Wu, Dong Zhang
Theranostics 2017; 7(19): 4894-4908. doi:10.7150/thno.20820
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image