Back issue cover v8i11 Issue cover v8i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (11); 2018

Editorial

Listening in on the Microbubble Crowd: Advanced Acoustic Monitoring for Improved Control of Blood-Brain Barrier Opening with Focused Ultrasound
Catherine M. Gorick, Natasha D. Sheybani, Colleen T. Curley, Richard J. Price
Theranostics 2018; 8(11): 2988-2991. doi:10.7150/thno.26025
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Site-specific stabilization of minigastrin analogs against enzymatic degradation for enhanced cholecystokinin-2 receptor targeting
Maximilian Klingler, Clemens Decristoforo, Christine Rangger, Dominik Summer, Julie Foster, Jane K Sosabowski, Elisabeth von Guggenberg
Theranostics 2018; 8(11): 2896-2908. doi:10.7150/thno.24378
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Three-dimensional transcranial microbubble imaging for guiding volumetric ultrasound-mediated blood-brain barrier opening
Ryan M. Jones, Lulu Deng, Kogee Leung, Dallan McMahon, Meaghan A. O'Reilly, Kullervo Hynynen
Theranostics 2018; 8(11): 2909-2926. doi:10.7150/thno.24911
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone deacetylase 6 modulates macrophage infiltration during inflammation
Bing Yan, Songbo Xie, Yang Liu, Wenxuan Liu, Dengwen Li, Min Liu, Hongbo R. Luo, Jun Zhou
Theranostics 2018; 8(11): 2927-2938. doi:10.7150/thno.25317
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cascade-amplifying synergistic effects of chemo-photodynamic therapy using ROS-responsive polymeric nanocarriers
Chun-Yang Sun, Ziyang Cao, Xue-Jun Zhang, Rong Sun, Chun-Shui Yu, Xianzhu Yang
Theranostics 2018; 8(11): 2939-2953. doi:10.7150/thno.24015
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platinum-Based Nanovectors Engineered with Immuno-Modulating Adjuvant for Inhibiting Tumor growth and Promoting Immunity
Lisha Liu, Qinjun Chen, Chunhui Ruan, Xinli Chen, Yu Zhang, Xi He, Yujie Zhang, Yifei Lu, Qin Guo, Tao Sun, Hao Wang, Chen Jiang
Theranostics 2018; 8(11): 2974-2987. doi:10.7150/thno.24110
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer radiotheranostics targeting carbonic anhydrase-IX with 111In- and 90Y-labeled ureidosulfonamide scaffold for SPECT imaging and radionuclide-based therapy
Shimpei Iikuni, Masahiro Ono, Hiroyuki Watanabe, Yoichi Shimizu, Kohei Sano, Hideo Saji
Theranostics 2018; 8(11): 2992-3006. doi:10.7150/thno.20982
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Flow-dependent epigenetic regulation of IGFBP5 expression by H3K27me3 contributes to endothelial anti-inflammatory effects
Suowen Xu, Yanni Xu, Meimei Yin, Shuya Zhang, Peng Liu, Marina Koroleva, Shuyi Si, Peter J. Little, Jaroslav Pelisek, Zheng Gen Jin
Theranostics 2018; 8(11): 3007-3021. doi:10.7150/thno.21966
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PIAS3-mediated feedback loops promote chronic colitis-associated malignant transformation
Junting Ma, Yaping Yang, Yong Fu, Feilong Guo, Xiaoyi Zhang, Shuke Xiao, Weiming Zhu, Zhen Huang, Junfeng Zhang, Jiangning Chen
Theranostics 2018; 8(11): 3022-3037. doi:10.7150/thno.23046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Temperature-controlled, phase-transition ultrasound imaging-guided photothermal-chemotherapy triggered by NIR light
Wei Li, Wanqing Hou, Xiaomeng Guo, Lihua Luo, Qingpo Li, Chunqi Zhu, Jie Yang, Jiang Zhu, Yongzhong Du, Jian You
Theranostics 2018; 8(11): 3059-3073. doi:10.7150/thno.23885
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MMP1/PAR1/SP/NK1R paracrine loop modulates early perineural invasion of pancreatic cancer cells
Chumei Huang, Yaqing Li, Yubo Guo, Zuoquan Zhang, Guoda Lian, Yinting Chen, Jian Li, Yonghui Su, Jiajia Li, Kege Yang, Shaojie Chen, Hong Su, Kaihong Huang, Linjuan Zeng
Theranostics 2018; 8(11): 3074-3086. doi:10.7150/thno.24281
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysregulation of 5-hydroxytryptamine 6 receptor accelerates maturation of bone-resorbing osteoclasts and induces bone loss
Kyung-Ran Park, Eun-Cheol Kim, Jin Tae Hong, Hyung-Mun Yun
Theranostics 2018; 8(11): 3087-3098. doi:10.7150/thno.24426
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrahigh-resolution optical coherence microscopy accurately classifies precancerous and cancerous human cervix free of labeling
Xianxu Zeng, Xiaoan Zhang, Canyu Li, Xiaofang Wang, Jason Jerwick, Tao Xu, Yuan Ning, Yihong Wang, Linlin Zhang, Zhan Zhang, Yutao Ma, Chao Zhou
Theranostics 2018; 8(11): 3099-3110. doi:10.7150/thno.24599
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual-functional protein for one-step production of a soluble and targeted fluorescent dye
Yunjie Xiao, Qian Zhang, Yanyan Wang, Bin Wang, Fengnan Sun, Ziyu Han, Yaqing Feng, Haitao Yang, Shuxian Meng, Zefang Wang
Theranostics 2018; 8(11): 3111-3125. doi:10.7150/thno.24613
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Image-guided chemotherapy with specifically tuned blood brain barrier permeability in glioma margins
Xihui Gao, Qi Yue, Yikang Liu, Dandan Fan, Kun Fan, Sihan Li, Jun Qian, Limei Han, Fang Fang, Fulin Xu, Daoying Geng, Liang Chen, Xin Zhou, Ying Mao, Cong Li
Theranostics 2018; 8(11): 3126-3137. doi:10.7150/thno.24784
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Negative regulation of cationic nanoparticle-induced inflammatory toxicity through the increased production of prostaglandin E2 via mitochondrial DNA-activated Ly6C+ monocytes
Li Liu, Yantong Liu, Bocheng Xu, Chuyu Liu, Yanpeng Jia, Ting Liu, Chunju Fang, Wei Wang, Jun Ren, Zhiyao He, Ke Men, Xiao Liang, Min Luo, Bin Shao, Ye Mao, Henyi Xiao, Zhiyong Qian, Jia Geng, Birong Dong, Peng Mi, Yu Jiang, Yuquan Wei, Xiawei Wei
Theranostics 2018; 8(11): 3138-3152. doi:10.7150/thno.21693
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A smart bilayered scaffold supporting keratinocytes and muscle cells in micro/nano-scale for urethral reconstruction
XiangGuo Lv, Chao Feng, YiDong Liu, XuFeng Peng, ShiYan Chen, DongDong Xiao, HuaPing Wang, Zhe Li, YueMin Xu, MuJun Lu
Theranostics 2018; 8(11): 3153-3163. doi:10.7150/thno.22080
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pre-existing anti-polyethylene glycol antibody reduces the therapeutic efficacy and pharmacokinetics of PEGylated liposomes
Yuan-Chin Hsieh, Hsin-Ell Wang, Wen-Wei Lin, Steve R. Roffler, Ta-Chun Cheng, Yu-Cheng Su, Jia-Je Li, Chao-Cheng Chen, Chun-Han Huang, Bing-Mae Chen, Jaw-Yuan Wang, Tian-Lu Cheng, Fang-Ming Chen
Theranostics 2018; 8(11): 3164-3175. doi:10.7150/thno.22164
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Multimodality reporter gene imaging: Construction strategies and application
Mengting Li, Yichun Wang, Mei Liu, Xiaoli Lan
Theranostics 2018; 8(11): 2954-2973. doi:10.7150/thno.24108
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endogenous pH-responsive nanoparticles with programmable size changes for targeted tumor therapy and imaging applications
Wei Wu, Li Luo, Yi Wang, Qi Wu, Han-Bin Dai, Jian-Shu Li, Colm Durkan, Nan Wang, Gui-Xue Wang
Theranostics 2018; 8(11): 3038-3058. doi:10.7150/thno.23459
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image