Back issue cover v8i10 Issue cover v8i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (10); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Dual target gene therapy to EML4-ALK NSCLC by a gold nanoshell-based system
Siwen Li, Yuxi Liu, Yalan Rui, Liping Tang, Samuel Achilefu, Yueqing Gu
Theranostics 2018; 8(10): 2621-2633. doi:10.7150/thno.24469
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumour-homing chimeric polypeptide-conjugated polypyrrole nanoparticles for imaging-guided synergistic photothermal and chemical therapy of cancer
Mengmeng Sun, Jianwen Guo, Hanjun Hao, Tong Tong, Kun Wang, Weiping Gao
Theranostics 2018; 8(10): 2634-2645. doi:10.7150/thno.24705
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Catalytic hairpin assembly gel assay for multiple and sensitive microRNA detection
Wenhao Dai, Jing Zhang, Xiangdan Meng, Jie He, Kai Zhang, Yu Cao, Dongdong Wang, Haifeng Dong, Xueji Zhang
Theranostics 2018; 8(10): 2646-2656. doi:10.7150/thno.24480
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Caveolae-mediated mesenchymal stem cell labelling by PSS-coated PLGA PFOB nano-contrast agent for MRI
Hieu Vu Quang, Chi-Chih Chang, Ping Song, Ellen-Margrethe Hauge, Jørgen Kjems
Theranostics 2018; 8(10): 2657-2671. doi:10.7150/thno.23206
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Estrogen receptors orchestrate cell growth and differentiation to facilitate liver regeneration
Ta-Lun Kao, Yu-Ping Kuan, Wei-Chung Cheng, Wei-Chun Chang, Long-Bin Jeng, Shuyuan Yeh, Wen-Lung Ma
Theranostics 2018; 8(10): 2672-2682. doi:10.7150/thno.23624
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelet-camouflaged nanococktail: Simultaneous inhibition of drug-resistant tumor growth and metastasis via a cancer cells and tumor vasculature dual-targeting strategy
Lijia Jing, Haijing Qu, Dongqi Wu, Chaojian Zhu, Yongbo Yang, Xing Jin, Jian Zheng, Xiangsheng Shi, Xiufeng Yan, Yang Wang
Theranostics 2018; 8(10): 2683-2695. doi:10.7150/thno.23654
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A large, switchable optical clearing skull window for cerebrovascular imaging
Chao Zhang, Wei Feng, Yanjie Zhao, Tingting Yu, Pengcheng Li, Tonghui Xu, Qingming Luo, Dan Zhu
Theranostics 2018; 8(10): 2696-2708. doi:10.7150/thno.23686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Detection and Analysis of Exosomes Using Surface-Enhanced Raman Scattering Gold Nanorods and a Miniaturized Device
Elyahb Allie Kwizera, Ryan O'Connor, Vojtech Vinduska, Melody Williams, Elizabeth R. Butch, Scott E. Snyder, Xiang Chen, Xiaohua Huang
Theranostics 2018; 8(10): 2722-2738. doi:10.7150/thno.21358
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Twist promotes tumor metastasis in basal-like breast cancer by transcriptionally upregulating ROR1
Jingying Cao, Xin Wang, Tao Dai, Yuanzhong Wu, Meifang Zhang, Renxian Cao, Ruhua Zhang, Gang Wang, Rou Jiang, Binhua P. Zhou, Jian Shi, Tiebang Kang
Theranostics 2018; 8(10): 2739-2751. doi:10.7150/thno.21477
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polypyrrole-chitosan conductive biomaterial synchronizes cardiomyocyte contraction and improves myocardial electrical impulse propagation
Zhi Cui, Nathan C. Ni, Jun Wu, Guo-Qing Du, Sheng He, Terrence M. Yau, Richard D. Weisel, Hsing-Wen Sung, Ren-Ke Li
Theranostics 2018; 8(10): 2752-2764. doi:10.7150/thno.22599
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Placenta-specific drug delivery by trophoblast-targeted nanoparticles in mice
Baozhen Zhang, Lunbo Tan, Yan Yu, Baobei Wang, Zhilong Chen, Jinyu Han, Mengxia Li, Jie Chen, Tianxia Xiao, Balamurali K Ambati, Lintao Cai, Qing Yang, Nihar R Nayak, Jian Zhang, Xiujun Fan
Theranostics 2018; 8(10): 2765-2781. doi:10.7150/thno.22904
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plectin-targeted liposomes enhance the therapeutic efficacy of a PARP inhibitor in the treatment of ovarian cancer
Siva Sai Krishna Dasa, Galina Diakova, Ryo Suzuki, Anne M. Mills, Michael F. Gutknecht, Alexander L. Klibanov, Jill K. Slack-Davis, Kimberly A. Kelly
Theranostics 2018; 8(10): 2782-2798. doi:10.7150/thno.23050
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The human somatostatin receptor type 2 as an imaging and suicide reporter gene for pluripotent stem cell-derived therapy of myocardial infarction
Katrien Neyrinck, Natacha Breuls, Bryan Holvoet, Wouter Oosterlinck, Esther Wolfs, Hubert Vanbilloen, Olivier Gheysens, Robin Duelen, Willy Gsell, Ivo Lambrichts, Uwe Himmelreich, Catherine M. Verfaillie, Maurilio Sampaolesi, Christophe M. Deroose
Theranostics 2018; 8(10): 2799-2813. doi:10.7150/thno.22980
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA miR503HG, a prognostic indicator, inhibits tumor metastasis by regulating the HNRNPA2B1/NF-κB pathway in hepatocellular carcinoma
Hui Wang, Linhui Liang, Qiongzhu Dong, Lin Huan, Jia He, Botai Li, Chen Yang, Haojie Jin, Lin Wei, Chengtao Yu, Fangyu Zhao, Jinjun Li, Ming Yao, Wenxin Qin, Lunxiu Qin, Xianghuo He
Theranostics 2018; 8(10): 2814-2829. doi:10.7150/thno.23012
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting intracellular MMPs efficiently inhibits tumor metastasis and angiogenesis
Yaqi Lv, Xiangmei Zhao, Lidan Zhu, Sijia Li, Qingqing Xiao, Wei He, Lifang Yin
Theranostics 2018; 8(10): 2830-2845. doi:10.7150/thno.23209
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNAs AC026904.1 and UCA1: a “one-two punch” for TGF-β-induced SNAI2 activation and epithelial-mesenchymal transition in breast cancer
Guo-Yin Li, Wei Wang, Jian-Yong Sun, Bo Xin, Xiang Zhang, Ting Wang, Qian-Feng Zhang, Li-Bo Yao, Hua Han, Dai-Ming Fan, An-Gang Yang, Lin-Tao Jia, Lei Wang
Theranostics 2018; 8(10): 2846-2861. doi:10.7150/thno.23463
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-193b-3p regulates chondrogenesis and chondrocyte metabolism by targeting HDAC3
Fangang Meng, Zhiwen Li, Zhiqi Zhang, Zibo Yang, Yan Kang, Xiaoyi Zhao, Dianbo Long, Shu Hu, Minghui Gu, Suiwen He, Peihui Wu, Zongkun Chang, Aishan He, Weiming Liao
Theranostics 2018; 8(10): 2862-2883. doi:10.7150/thno.23547
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G9a stimulates CRC growth by inducing p53 Lys373 dimethylation-dependent activation of Plk1
Jie Zhang, Yafang Wang, Yanyan Shen, Pengxing He, Jian Ding, Yi Chen
Theranostics 2018; 8(10): 2884-2895. doi:10.7150/thno.23824
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

In vivo imaging biomarkers of neuroinflammation in the development and assessment of stroke therapies - towards clinical translation
Bastian Zinnhardt, Maximilian Wiesmann, Lisa Honold, Cristina Barca, Michael Schäfers, Amanda J Kiliaan, Andreas H Jacobs
Theranostics 2018; 8(10): 2603-2620. doi:10.7150/thno.24128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Extracellular Vesicles in Viral and Bacterial Infections: Pathogenesis, Diagnostics, and Therapeutics
Meryl Rodrigues, Jia Fan, Christopher Lyon, Meihua Wan, Ye Hu
Theranostics 2018; 8(10): 2709-2721. doi:10.7150/thno.20576
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image