Inside back cover v9i1 Inside front cover v9i1 Back issue cover v9i1 Issue cover v9i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (1); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Bioassay for monitoring the anti-aging effect of cord blood treatment
Sang-Hun Bae, Ala Jo, Jae Hyun Park, Chul-Woo Lim, Yuri Choi, Juhyun Oh, Ji-Min Park, TaeHo Kong, Ralph Weissleder, Hakho Lee, Jisook Moon
Theranostics 2019; 9(1): 1-10. doi:10.7150/thno.30422
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo characterization of a novel norepinephrine transporter PET tracer [18F]NS12137 in adult and immature Sprague-Dawley rats
Francisco R. López-Picón, Anna K. Kirjavainen, Sarita Forsback, Jatta S. Takkinen, Dan Peters, Merja Haaparanta-Solin, Olof Solin
Theranostics 2019; 9(1): 11-19. doi:10.7150/thno.29740
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-Luminescing Theranostic Nanoreactors with Intraparticle Relayed Energy Transfer for Tumor Microenvironment Activated Imaging and Photodynamic Therapy
Ming Wu, Lingjie Wu, Jiong Li, Da Zhang, Shanyou Lan, Xiaolong Zhang, Xinyi Lin, Gang Liu, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu
Theranostics 2019; 9(1): 20-33. doi:10.7150/thno.28857
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of ABAT-Mediated GABAergic System Promotes Basal-Like Breast Cancer Progression by Activating Ca2+-NFAT1 Axis
Xingyu Chen, Qianhua Cao, Ruocen Liao, Xuebiao Wu, Shining Xun, Jian Huang, Chenfang Dong
Theranostics 2019; 9(1): 34-47. doi:10.7150/thno.29407
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD44 Assists the Topical Anti-Psoriatic Efficacy of Curcumin-Loaded Hyaluronan-Modified Ethosomes: A New Strategy for Clustering Drug in Inflammatory Skin
Yongtai Zhang, Qing Xia, Yanyan Li, Zehui He, Zhe Li, Teng Guo, Zhonghua Wu, Nianping Feng
Theranostics 2019; 9(1): 48-64. doi:10.7150/thno.29715
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering Bioactive Self-Healing Antibacterial Exosomes Hydrogel for Promoting Chronic Diabetic Wound Healing and Complete Skin Regeneration
Chenggui Wang, Min Wang, Tianzhen Xu, Xingxing Zhang, Cai Lin, Weiyang Gao, Huazi Xu, Bo Lei, Cong Mao
Theranostics 2019; 9(1): 65-76. doi:10.7150/thno.29766
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Turn-On Optoacoustic Probe for Imaging Metformin-Induced Upregulation of Hepatic Hydrogen Sulfide and Subsequent Liver Injury
Lihe Sun, Yinglong Wu, Junjie Chen, Jun Zhong, Fang Zeng, Shuizhu Wu
Theranostics 2019; 9(1): 77-89. doi:10.7150/thno.30080
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Redox Dual-Responsive and O2‑Evolving Theranostic Nanosystem for Highly Selective Chemotherapy against Hypoxic Tumors
Huachao Chen, Fei Li, Yongrong Yao, Zhe Wang, Zhihao Zhang, Ninghua Tan
Theranostics 2019; 9(1): 90-103. doi:10.7150/thno.30259
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multimodal and Multiscale Analysis Reveals Distinct Vascular, Metabolic and Inflammatory Components of the Tissue Response to Limb Ischemia
Tamar Kapanadze, Jens P. Bankstahl, Alexander Wittneben, Wolfgang Koestner, Matthias Ballmaier, Jaba Gamrekelashvili, Kashyap Krishnasamy, Anne Limbourg, Tobias L. Ross, Geerd-Jürgen Meyer, Hermann Haller, Frank M. Bengel, Florian P. Limbourg
Theranostics 2019; 9(1): 152-166. doi:10.7150/thno.27175
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancement of mitochondrial ROS accumulation and radiotherapeutic efficacy using a Gd-doped titania nanosensitizer
Yuanyuan Chen, Na Li, Jianbo Wang, Xia Zhang, Wei Pan, Longhai Yu, Bo Tang
Theranostics 2019; 9(1): 167-178. doi:10.7150/thno.28033
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

OTUB2 stabilizes U2AF2 to promote the Warburg effect and tumorigenesis via the AKT/mTOR signaling pathway in non-small cell lung cancer
Jing Li, Dongdong Cheng, Miaoxin Zhu, Huajian Yu, Zhen Pan, Lei Liu, Qin Geng, Hongyu Pan, Mingxia Yan, Ming Yao
Theranostics 2019; 9(1): 179-195. doi:10.7150/thno.29545
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived extracellular vesicles inhibit osteogenesis and exacerbate myeloma bone disease
Liming Zhang, Qian Lei, Hongxiang Wang, Cuiwei Xu, Teng Liu, Fancong Kong, Cui Yang, Guoxin Yan, Li Sun, Aiqi Zhao, Wenlan Chen, Yu Hu, Hui Xie, Yulin Cao, Fenfen Fu, Guolin Yuan, Zhichao Chen, An-Yuan Guo, Qiubai Li
Theranostics 2019; 9(1): 196-209. doi:10.7150/thno.27550
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An IgM antibody targeting the receptor binding site of influenza B blocks viral infection with great breadth and potency
Chenguang Shen, Minwei Zhang, Yuanzhi Chen, Limin Zhang, Guosong Wang, Junyu Chen, Siyuan Chen, Zizhen Li, Feixue Wei, Jing Chen, Kunyu Yang, Shuxin Guo, Yujing Wang, Qingbing Zheng, Hai Yu, Wenxin Luo, Jun Zhang, Honglin Chen, Yixin Chen, Ningshao Xia
Theranostics 2019; 9(1): 210-231. doi:10.7150/thno.28434
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Artificial intelligence-based decision-making for age-related macular degeneration
De-Kuang Hwang, Chih-Chien Hsu, Kao-Jung Chang, Daniel Chao, Chuan-Hu Sun, Ying-Chun Jheng, Aliaksandr A. Yarmishyn, Jau-Ching Wu, Ching-Yao Tsai, Mong-Lien Wang, Chi-Hsien Peng, Ke-Hung Chien, Chung-Lan Kao, Tai-Chi Lin, Lin-Chung Woung, Shih-Jen Chen, Shih-Hwa Chiou
Theranostics 2019; 9(1): 232-245. doi:10.7150/thno.28447
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Near-infrared light-regulated cancer theranostic nanoplatform based on aggregation-induced emission luminogen encapsulated upconversion nanoparticles
Guorui Jin, Rongyan He, Qian Liu, Min Lin, Yuqing Dong, Kai Li, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Feng Xu
Theranostics 2019; 9(1): 246-264. doi:10.7150/thno.30174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting lipid metabolism to overcome EMT-associated drug resistance via integrin β3/FAK pathway and tumor-associated macrophage repolarization using legumain-activatable delivery
Hongyue Jin, Yang He, Pengfei Zhao, Ying Hu, Jin Tao, Jiang Chen, Yongzhuo Huang
Theranostics 2019; 9(1): 265-278. doi:10.7150/thno.27246
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An innovative “unlocked mechanism” by a double key avenue for one-pot detection of microRNA-21 and microRNA-141
Weipan Peng, Qian Zhao, Minghui Chen, Jiafang Piao, Weichen Gao, Xiaoqun Gong, Jin Chang
Theranostics 2019; 9(1): 279-289. doi:10.7150/thno.28474
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Direct in vivo application of induced pluripotent stem cells is feasible and can be safe
Meng Xiang, Meng Lu, Jing Quan, Ming Xu, Dan Meng, Anfeng Cui, Ning Li, Yingying Liu, Peng Lu, Xueling Kang, Xiaokai Wang, Ning Sun, Meng Zhao, Qiujuan Liang, Lili Le, Xinhong Wang, Jianyi Zhang, Sifeng Chen
Theranostics 2019; 9(1): 290-310. doi:10.7150/thno.28671
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Selective Autophagy Regulates Cell Cycle in Cancer Therapy
Kai Zheng, Zhendan He, Kaio Kitazato, Yifei Wang
Theranostics 2019; 9(1): 104-125. doi:10.7150/thno.30308
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering Nanoparticles for Targeted Remodeling of the Tumor Microenvironment to Improve Cancer Immunotherapy
Shan Gao, Dongjuan Yang, Yan Fang, Xiaojie Lin, Xuechao Jin, Qi Wang, Xiyan Wang, Liyuan Ke, Kai Shi
Theranostics 2019; 9(1): 126-151. doi:10.7150/thno.29431
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image