Inside back cover v9i2 Inside front cover v9i2 Back issue cover v9i2 Issue cover v9i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (2); 2019

Editorial

Low-intensity focused ultrasound for the treatment of brain diseases: safety and feasibility
Giada Toccaceli, Giuseppe Barbagallo, Simone Peschillo
Theranostics 2019; 9(2): 537-539. doi:10.7150/thno.31765
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Microhexagon gradient array directs spatial diversification of spinal motor neurons
Geok Soon Lim, Jin Hui Hor, Nicholas R.Y. Ho, Chi Yan Wong, Shi Yan Ng, Boon Seng Soh, Huilin Shao
Theranostics 2019; 9(2): 311-323. doi:10.7150/thno.29755
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

β-catenin-activated autocrine PDGF/Src signaling is a therapeutic target in pancreatic cancer
Tzu-Lei Kuo, Kuang-Hung Cheng, Yan-Shen Shan, Li-Tzong Chen, Wen-Chun Hung
Theranostics 2019; 9(2): 324-336. doi:10.7150/thno.28201
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low Molecular Weight Heparin-Coated and Dendrimer-Based Core-Shell Nanoplatform with Enhanced Immune Activation and Multiple Anti-Metastatic Effects for Melanoma Treatment
Chunyu Xia, Sheng Yin, Shanshan Xu, Guangyao Ran, Miao Deng, Ling Mei, Xian Tang, Jingdong Rao, Man Li, Zhirong Zhang, Qin He
Theranostics 2019; 9(2): 337-354. doi:10.7150/thno.29026
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemotherapy priming of the Pancreatic Tumor Microenvironment Promotes Delivery and Anti-Metastasis Efficacy of Intravenous Low-Molecular-Weight Heparin-Coated Lipid-siRNA Complex
Qianwen Yu, Yue Qiu, Xiaoxiao Chen, Xuhui Wang, Ling Mei, Haiyao Wu, Kai Liu, Yayuan Liu, Man Li, Zhirong Zhang, Qin He
Theranostics 2019; 9(2): 355-368. doi:10.7150/thno.29137
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fabrication of Red Blood Cell-Based Multimodal Theranostic Probes for Second Near-Infrared Window Fluorescence Imaging-Guided Tumor Surgery and Photodynamic Therapy
Peiyuan Wang, Xuandong Wang, Qiang Luo, Yang Li, Xiaoxiao Lin, Lingling Fan, Yun Zhang, Jingfeng Liu, Xiaolong Liu
Theranostics 2019; 9(2): 369-380. doi:10.7150/thno.29817
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly-Soluble Cyanine J-aggregates Entrapped by Liposomes for In Vivo Optical Imaging around 930 nm
Dyego Miranda, Haoyuan Huang, Homan Kang, Ye Zhan, Depeng Wang, Yang Zhou, Jumin Geng, Hailey I. Kilian, Wesley Stiles, Aida Razi, Joaquin Ortega, Jun Xia, Hak Soo Choi, Jonathan F. Lovell
Theranostics 2019; 9(2): 381-390. doi:10.7150/thno.28376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Multimodal NIR-II Nanoprobe for the Detection of Metastatic Lymph Nodes and Targeting Chemo-Photothermal Therapy in Oral Squamous Cell Carcinoma
Yufeng Wang, Wansu Zhang, Pengfei Sun, Yu Cai, Wenguang Xu, Quli Fan, Qingang Hu, Wei Han
Theranostics 2019; 9(2): 391-404. doi:10.7150/thno.30268
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Delayed Remote Ischemic Preconditioning ConfersRenoprotection against Septic Acute Kidney Injury via Exosomal miR-21
Tianyi Pan, Ping Jia, Nan Chen, Yi Fang, Yiran Liang, Man Guo, Xiaoqiang Ding
Theranostics 2019; 9(2): 405-423. doi:10.7150/thno.29832
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low Levels of Sox2 are required for Melanoma Tumor-Repopulating Cell Dormancy
Qiong Jia, Fang Yang, Wei Huang, Yao Zhang, Binghao Bao, Ke Li, Fuxiang Wei, Cunyu Zhang, Haibo Jia
Theranostics 2019; 9(2): 424-435. doi:10.7150/thno.29698
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MSC-Delivered Soluble TRAIL and Paclitaxel as Novel Combinatory Treatment for Pancreatic Adenocarcinoma
Filippo Rossignoli, Carlotta Spano, Giulia Grisendi, Elisabetta Manuela Foppiani, Giulia Golinelli, Ilenia Mastrolia, Marco Bestagno, Olivia Candini, Tiziana Petrachi, Alessandra Recchia, Francesca Miselli, Giulia Rovesti, Giulia Orsi, Elena Veronesi, Gregorio Medici, Benedetta Petocchi, Massimo Pinelli, Edwin M. Horwitz, Pierfranco Conte, Massimo Dominici
Theranostics 2019; 9(2): 436-448. doi:10.7150/thno.27576
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-454-3p-Mediated Wnt/β-catenin Signaling Antagonists Suppression Promotes Breast Cancer Metastasis
Liangliang Ren, Han Chen, Junwei Song, Xuhong Chen, Chun Lin, Xiaolan Zhang, Ning Hou, Jinyuan Pan, Zhongqiu Zhou, Lan Wang, Danping Huang, Jianan Yang, Yingying Liang, Jun Li, Hongbiao Huang, Lili Jiang
Theranostics 2019; 9(2): 449-465. doi:10.7150/thno.29055
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Argon Mitigates Impaired Wound Healing Process and Enhances Wound Healing In Vitro and In Vivo
Jiaolin Ning, Hailin Zhao, Bin Chen, Emma Zheling Mi, Zhen Yang, Wenhan Qing, Kwok Wing Joyce Lam, Bin Yi, Qian Chen, Jianteng Gu, Thomas Ichim, Vladimir Bogin, Kaizhi Lu, Daqing Ma
Theranostics 2019; 9(2): 477-490. doi:10.7150/thno.29361
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stimuli-Responsive Nanotheranostics for Real-Time Monitoring Drug Release by Photoacoustic Imaging
Zhen Yang, Jibin Song, Wei Tang, Wenpei Fan, Yunlu Dai, Zheyu Shen, Lisen Lin, Siyuan Cheng, Yijing Liu, Gang Niu, Pengfei Rong, Wei Wang, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(2): 526-536. doi:10.7150/thno.30779
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive characterization of the mutational landscape in multiple myeloma cell lines reveals potential drivers and pathways associated with tumor progression and drug resistance
Veronika Vikova, Michel Jourdan, Nicolas Robert, Guilhem Requirand, Stéphanie Boireau, Angélique Bruyer, Laure Vincent, Guillaume Cartron, Bernard Klein, Olivier Elemento, Alboukadel Kassambara, Jérôme Moreaux
Theranostics 2019; 9(2): 540-553. doi:10.7150/thno.28374
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of [11C]NMS-E973 as a PET tracer for in vivo visualisation of HSP90
Koen Vermeulen, Evelyne Naus, Muneer Ahamed, Bala Attili, Maxime Siemons, Kaat Luyten, Sofie Celen, Joost Schymkowitz, Frederic Rousseau, Guy Bormans
Theranostics 2019; 9(2): 554-572. doi:10.7150/thno.27213
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP5 promotes epithelial-mesenchymal transition by stabilizing SLUG in hepatocellular carcinoma
Jing Meng, Xiaoyu Ai, Yueyang Lei, Weilong Zhong, Baoxin Qian, Kailiang Qiao, Xiaorui Wang, Bijiao Zhou, Hongzhi Wang, Longcong Huai, Xiaoyun Zhang, Jingxia Han, Yinyin Xue, Yuan Liang, Honggang Zhou, Shuang Chen, Tao Sun, Cheng Yang
Theranostics 2019; 9(2): 573-587. doi:10.7150/thno.27654
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upconversion-Magnetic Carbon Sphere for Near Infrared Light-Triggered Bioimaging and Photothermal Therapy
Jiaxin Wang, Chenjie Yao, Bin Shen, Xiaohui Zhu, Yong Li, Liyi Shi, Yong Zhang, Jinliang Liu, Yanli Wang, Lining Sun
Theranostics 2019; 9(2): 608-619. doi:10.7150/thno.27952
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Blossoming 20: The Energetic Regulator's Birthday Unveils its Versatility in Cardiac Diseases
Jianjun Lv, Chao Deng, Shuai Jiang, Ting Ji, Zhi Yang, Zheng Wang, Yang Yang
Theranostics 2019; 9(2): 466-476. doi:10.7150/thno.29130
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent Progress on Liquid Biopsy Analysis using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
Yuying Zhang, Xue Mi, Xiaoyue Tan, Rong Xiang
Theranostics 2019; 9(2): 491-525. doi:10.7150/thno.29875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs in immune responses and immune diseases
Xu Chen, Tian Yang, Wei Wang, Wenjin Xi, Tianze Zhang, Qi Li, Angang Yang, Tao Wang
Theranostics 2019; 9(2): 588-607. doi:10.7150/thno.29678
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image