Inside back cover v9i11 Inside front cover v9i11 Back issue cover v9i11 Issue cover v9i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (11); 2019

Editorial

Supramolecular Nanotheranostics
Xiaoyuan Chen, Gang Zheng, Jianjun Cheng, Yi-Yan Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3014-3016. doi:10.7150/thno.36788
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Supramolecular therapeutics to treat the side effects induced by a depolarizing neuromuscular blocking agent
Xiangjun Zhang, Qian Cheng, Lanlan Li, Liqing Shangguan, Chenwen Li, Shengke Li, Feihe Huang, Jianxiang Zhang, Ruibing Wang
Theranostics 2019; 9(11): 3107-3121. doi:10.7150/thno.34947
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferroptosis Promotes Photodynamic Therapy: Supramolecular Photosensitizer-Inducer Nanodrug for Enhanced Cancer Treatment
Ting Zhu, Leilei Shi, Chunyang Yu, Yabing Dong, Feng Qiu, Lingyue Shen, Qiuhui Qian, Guoyu Zhou, Xinyuan Zhu
Theranostics 2019; 9(11): 3293-3307. doi:10.7150/thno.32867
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A versatile supramolecular nanoadjuvant that activates NF-κB for cancer immunotherapy
Yan Xu, Youzhi Wang, Quanli Yang, Zhijia Liu, Zhiqiang Xiao, Zhicheng Le, Zhimou Yang, Chengbiao Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3388-3397. doi:10.7150/thno.34031
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Integrating Stimuli-Responsive Properties in Host-Guest Supramolecular Drug Delivery Systems
Adam S. Braegelman, Matthew J. Webber
Theranostics 2019; 9(11): 3017-3040. doi:10.7150/thno.31913
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Host-Guest Chemistry in Supramolecular Theranostics
Guocan Yu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(11): 3041-3074. doi:10.7150/thno.31653
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Supramolecular nanotheranostics based on pillarenes
Nan Song, Xin-Yue Lou, Lianjun Ma, Hui Gao, Ying-Wei Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3075-3093. doi:10.7150/thno.31858
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gene delivery based on macrocyclic amphiphiles
Wen-Chao Geng, Qiaoxian Huang, Zhe Xu, Ruibing Wang, Dong-Sheng Guo
Theranostics 2019; 9(11): 3094-3106. doi:10.7150/thno.31914
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioengineering of Metal-organic Frameworks for Nanomedicine
Yuan Liu, Yanli Zhao, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(11): 3122-3133. doi:10.7150/thno.31918
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metal-Organic Framework Nanoparticle-Based Biomineralization: A New Strategy toward Cancer Treatment
Chengchao Chu, Min Su, Jing Zhu, Dongsheng Li, Hongwei Cheng, Xiaoyuan Chen, Gang Liu
Theranostics 2019; 9(11): 3134-3149. doi:10.7150/thno.33539
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent Developments of Supramolecular Metal-based Structures for Applications in Cancer Therapy and Imaging
Alexander Pöthig, Angela Casini
Theranostics 2019; 9(11): 3150-3169. doi:10.7150/thno.31828
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polyphenol-Based Particles for Theranostics
Qiong Dai, Huimin Geng, Qun Yu, Jingcheng Hao, Jiwei Cui
Theranostics 2019; 9(11): 3170-3190. doi:10.7150/thno.31847
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in intracellular delivery through supramolecular self-assembly of oligonucleotides and peptides
Jeonghwan Kim, Ashwanikumar Narayana, Siddharth Patel, Gaurav Sahay
Theranostics 2019; 9(11): 3191-3212. doi:10.7150/thno.33921
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Supramolecular Assemblies of Peptides or Nucleopeptides for Gene Delivery
Huaimin Wang, Zhaoqianqi Feng, Bing Xu
Theranostics 2019; 9(11): 3213-3222. doi:10.7150/thno.31854
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AIE-based theranostic systems for detection and killing of pathogens
Xuewen He, Ling-Hong Xiong, Zheng Zhao, Zaiyu Wang, Liang Luo, Jacky Wing Yip Lam, Ryan Tsz Kin Kwok, Ben Zhong Tang
Theranostics 2019; 9(11): 3223-3248. doi:10.7150/thno.31844
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peptide-modulated self-assembly as a versatile strategy for tumor supramolecular nanotheranostics
Shukun Li, Qianli Zou, Ruirui Xing, Thimmaiah Govindaraju, Rawil Fakhrullin, Xuehai Yan
Theranostics 2019; 9(11): 3249-3261. doi:10.7150/thno.31814
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA-supramolecule conjugates in theranostics
Kun Chen, Ting Fu, Weidi Sun, Qin Huang, Pengge Zhang, Zilong Zhao, Xiaobing Zhang, Weihong Tan
Theranostics 2019; 9(11): 3262-3279. doi:10.7150/thno.31885
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protein Delivery into the Cell Cytosol using Non-Viral Nanocarriers
Yi-Wei Lee, David C. Luther, Jessica A. Kretzmann, Andrew Burden, Taewon Jeon, Shumei Zhai, Vincent M. Rotello
Theranostics 2019; 9(11): 3280-3292. doi:10.7150/thno.34412
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precise cell behaviors manipulation through light-responsive nano-regulators: recent advance and perspective
Do Cong Thang, Zhimin Wang, Xiaoling Lu, Bengang Xing
Theranostics 2019; 9(11): 3308-3340. doi:10.7150/thno.33888
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Supramolecular Nanomachines as Stimuli-Responsive Gatekeepers on Mesoporous Silica Nanoparticles for Antibiotic and Cancer Drug Delivery
Chi-An Cheng, Tian Deng, Fang-Chu Lin, Yao Cai, Jeffrey I. Zink
Theranostics 2019; 9(11): 3341-3364. doi:10.7150/thno.34576
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Research tools for extrapolating the disposition and pharmacokinetics of nanomaterials from preclinical animals to humans
Michael S. Valic, Gang Zheng
Theranostics 2019; 9(11): 3365-3387. doi:10.7150/thno.34509
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image