Inside back cover v9i11 Inside front cover v9i11 Back issue cover v9i11 Issue cover v9i11

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 9 (11); 2019

Editorial

Supramolecular Nanotheranostics
Xiaoyuan Chen, Gang Zheng, Jianjun Cheng, Yi-Yan Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3014-3016. doi:10.7150/thno.36788
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Papers

Graphic abstract

Supramolecular therapeutics to treat the side effects induced by a depolarizing neuromuscular blocking agent
Xiangjun Zhang, Qian Cheng, Lanlan Li, Liqing Shangguan, Chenwen Li, Shengke Li, Feihe Huang, Jianxiang Zhang, Ruibing Wang
Theranostics 2019; 9(11): 3107-3121. doi:10.7150/thno.34947
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ferroptosis Promotes Photodynamic Therapy: Supramolecular Photosensitizer-Inducer Nanodrug for Enhanced Cancer Treatment
Ting Zhu, Leilei Shi, Chunyang Yu, Yabing Dong, Feng Qiu, Lingyue Shen, Qiuhui Qian, Guoyu Zhou, Xinyuan Zhu
Theranostics 2019; 9(11): 3293-3307. doi:10.7150/thno.32867
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A versatile supramolecular nanoadjuvant that activates NF-κB for cancer immunotherapy
Yan Xu, Youzhi Wang, Quanli Yang, Zhijia Liu, Zhiqiang Xiao, Zhicheng Le, Zhimou Yang, Chengbiao Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3388-3397. doi:10.7150/thno.34031
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Integrating Stimuli-Responsive Properties in Host-Guest Supramolecular Drug Delivery Systems
Adam S. Braegelman, Matthew J. Webber
Theranostics 2019; 9(11): 3017-3040. doi:10.7150/thno.31913
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Host-Guest Chemistry in Supramolecular Theranostics
Guocan Yu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(11): 3041-3074. doi:10.7150/thno.31653
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Supramolecular nanotheranostics based on pillarenes
Nan Song, Xin-Yue Lou, Lianjun Ma, Hui Gao, Ying-Wei Yang
Theranostics 2019; 9(11): 3075-3093. doi:10.7150/thno.31858
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Gene delivery based on macrocyclic amphiphiles
Wen-Chao Geng, Qiaoxian Huang, Zhe Xu, Ruibing Wang, Dong-Sheng Guo
Theranostics 2019; 9(11): 3094-3106. doi:10.7150/thno.31914
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Bioengineering of Metal-organic Frameworks for Nanomedicine
Yuan Liu, Yanli Zhao, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(11): 3122-3133. doi:10.7150/thno.31918
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Metal-Organic Framework Nanoparticle-Based Biomineralization: A New Strategy toward Cancer Treatment
Chengchao Chu, Min Su, Jing Zhu, Dongsheng Li, Hongwei Cheng, Xiaoyuan Chen, Gang Liu
Theranostics 2019; 9(11): 3134-3149. doi:10.7150/thno.33539
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Recent Developments of Supramolecular Metal-based Structures for Applications in Cancer Therapy and Imaging
Alexander Pöthig, Angela Casini
Theranostics 2019; 9(11): 3150-3169. doi:10.7150/thno.31828
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Polyphenol-Based Particles for Theranostics
Qiong Dai, Huimin Geng, Qun Yu, Jingcheng Hao, Jiwei Cui
Theranostics 2019; 9(11): 3170-3190. doi:10.7150/thno.31847
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Advances in intracellular delivery through supramolecular self-assembly of oligonucleotides and peptides
Jeonghwan Kim, Ashwanikumar Narayana, Siddharth Patel, Gaurav Sahay
Theranostics 2019; 9(11): 3191-3212. doi:10.7150/thno.33921
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Supramolecular Assemblies of Peptides or Nucleopeptides for Gene Delivery
Huaimin Wang, Zhaoqianqi Feng, Bing Xu
Theranostics 2019; 9(11): 3213-3222. doi:10.7150/thno.31854
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

AIE-based theranostic systems for detection and killing of pathogens
Xuewen He, Ling-Hong Xiong, Zheng Zhao, Zaiyu Wang, Liang Luo, Jacky Wing Yip Lam, Ryan Tsz Kin Kwok, Ben Zhong Tang
Theranostics 2019; 9(11): 3223-3248. doi:10.7150/thno.31844
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Peptide-modulated self-assembly as a versatile strategy for tumor supramolecular nanotheranostics
Shukun Li, Qianli Zou, Ruirui Xing, Thimmaiah Govindaraju, Rawil Fakhrullin, Xuehai Yan
Theranostics 2019; 9(11): 3249-3261. doi:10.7150/thno.31814
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

DNA-supramolecule conjugates in theranostics
Kun Chen, Ting Fu, Weidi Sun, Qin Huang, Pengge Zhang, Zilong Zhao, Xiaobing Zhang, Weihong Tan
Theranostics 2019; 9(11): 3262-3279. doi:10.7150/thno.31885
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Protein Delivery into the Cell Cytosol using Non-Viral Nanocarriers
Yi-Wei Lee, David C. Luther, Jessica A. Kretzmann, Andrew Burden, Taewon Jeon, Shumei Zhai, Vincent M. Rotello
Theranostics 2019; 9(11): 3280-3292. doi:10.7150/thno.34412
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Precise cell behaviors manipulation through light-responsive nano-regulators: recent advance and perspective
Do Cong Thang, Zhimin Wang, Xiaoling Lu, Bengang Xing
Theranostics 2019; 9(11): 3308-3340. doi:10.7150/thno.33888
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Supramolecular Nanomachines as Stimuli-Responsive Gatekeepers on Mesoporous Silica Nanoparticles for Antibiotic and Cancer Drug Delivery
Chi-An Cheng, Tian Deng, Fang-Chu Lin, Yao Cai, Jeffrey I. Zink
Theranostics 2019; 9(11): 3341-3364. doi:10.7150/thno.34576
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Research tools for extrapolating the disposition and pharmacokinetics of nanomaterials from preclinical animals to humans
Michael S. Valic, Gang Zheng
Theranostics 2019; 9(11): 3365-3387. doi:10.7150/thno.34509
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]