Inside back cover v9i9 Inside front cover v9i9 Back issue cover v9i9 Issue cover v9i9

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (9); 2019

Research Papers

Graphic abstract

EBV(LMP1)-induced metabolic reprogramming inhibits necroptosis through the hypermethylation of the RIP3 promoter
Feng Shi, Min Zhou, Li Shang, Qianqian Du, Yueshuo Li, Longlong Xie, Xiaolan Liu, Min Tang, Xiangjian Luo, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, ShuangJian Qiu, Weizhong Wu, Xin Zhang, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics 2019; 9(9): 2424-2438. doi:10.7150/thno.30941
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Desktop-stereolithography 3D printing of a radially oriented extracellular matrix/mesenchymal stem cell exosome bioink for osteochondral defect regeneration
Pengfei Chen, Lin Zheng, Yiyun Wang, Min Tao, Ziang Xie, Chen Xia, Chenhui Gu, Jiaxin Chen, Pengcheng Qiu, Sheng Mei, Lei Ning, Yiling Shi, Chen Fang, Shunwu Fan, Xianfeng Lin
Theranostics 2019; 9(9): 2439-2459. doi:10.7150/thno.31017
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HCP5 is a SMAD3-responsive long non-coding RNA that promotes lung adenocarcinoma metastasis via miR-203/SNAI axis
Lin Jiang, Ranran Wang, Li Fang, Xiaolu Ge, Lingna Chen, Ming Zhou, Yanhong Zhou, Wei Xiong, Yerong Hu, Xianming Tang, Guiyuan Li, Zheng Li
Theranostics 2019; 9(9): 2460-2474. doi:10.7150/thno.31097
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In-depth serum proteomics reveals biomarkers of psoriasis severity and response to traditional Chinese medicine
Meng Xu, Jingwen Deng, Kaikun Xu, Tiansheng Zhu, Ling Han, Yuhong Yan, Danni Yao, Hao Deng, Dan Wang, Yaoting Sun, Cheng Chang, Xiaomei Zhang, Jiayu Dai, Liang Yue, Qiushi Zhang, Xue Cai, Yi Zhu, Hu Duan, Yuan Liu, Dong Li, Yunping Zhu, Timothy R. D. J. Radstake, Deepak M.W. Balak, Danke Xu, Tiannan Guo, Chuanjian Lu, Xiaobo Yu
Theranostics 2019; 9(9): 2475-2488. doi:10.7150/thno.31144
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cuboidal tethered cyclodextrin frameworks tailored for hemostasis and injured vessel targeting
Yaping He, Jian Xu, Xian Sun, Xiaohong Ren, Abi Maharjan, Peter York, Yong Su, Haiyan Li, Jiwen Zhang
Theranostics 2019; 9(9): 2489-2504. doi:10.7150/thno.31159
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

“Navigate-dock-activate” anti-tumor strategy: Tumor micromilieu charge-switchable, hierarchically activated nanoplatform with ultrarapid tumor-tropic accumulation for trackable photothermal/chemotherapy
Kondareddy Cherukula, Saji Uthaman, In-Kyu Park
Theranostics 2019; 9(9): 2505-2525. doi:10.7150/thno.33280
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metastatic Colorectal Cancer Rewrites Metabolic Program Through a Glut3-YAP-dependent Signaling Circuit
Chih-Chia Kuo, Hsiang-Hsi Ling, Ming-Chen Chiang, Chu-Hung Chung, Wen-Ying Lee, Cheng-Ying Chu, Yu-Chih Wu, Cheng-Hsun Chen, Yi-Wen Lai, I-Lin Tsai, Chia-Hsiung Cheng, Cheng-Wei Lin
Theranostics 2019; 9(9): 2526-2540. doi:10.7150/thno.32915
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rapid histology of laryngeal squamous cell carcinoma with deep-learning based stimulated Raman scattering microscopy
Lili Zhang, Yongzheng Wu, Bin Zheng, Lizhong Su, Yuan Chen, Shuang Ma, Qinqin Hu, Xiang Zou, Lie Yao, Yinlong Yang, Liang Chen, Ying Mao, Yan Chen, Minbiao Ji
Theranostics 2019; 9(9): 2541-2554. doi:10.7150/thno.32655
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of ezrin tension by S-nitrosylation mediates non-small cell lung cancer invasion and metastasis
Xiaolong Zhang, Guangming Li, Yichen Guo, Ying Song, Linlin Chen, Qinli Ruan, Yifan Wang, Lixia Sun, Yunfeng Hu, Jingwen Zhou, Bin Ren, Jun Guo
Theranostics 2019; 9(9): 2555-2571. doi:10.7150/thno.32479
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Colloids, nanoparticles, and materials for imaging, delivery, ablation, and theranostics by focused ultrasound (FUS)
Adem Yildirim, Nicholas T. Blum, Andrew P. Goodwin
Theranostics 2019; 9(9): 2572-2594. doi:10.7150/thno.32424
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiomic features from PSMA PET for non-invasive intraprostatic tumor discrimination and characterization in patients with intermediate- and high-risk prostate cancer - a comparison study with histology reference
Constantinos Zamboglou, Montserrat Carles, Tobias Fechter, Selina Kiefer, Kathrin Reichel, Thomas F. Fassbender, Peter Bronsert, Goeran Koeber, Oliver Schilling, Juri Ruf, Martin Werner, Cordula A. Jilg, Dimos Baltas, Michael Mix, Anca L. Grosu
Theranostics 2019; 9(9): 2595-2605. doi:10.7150/thno.32376
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting PRMT5 Activity Inhibits the Malignancy of Hepatocellular Carcinoma by Promoting the Transcription of HNF4α
Bai-Nan Zheng, Chen-Hong Ding, Shi-Jie Chen, Kongkai Zhu, Jingwei Shao, Jifeng Feng, Wen-Ping Xu, Ling-Yan Cai, Chang-Peng Zhu, Wenhu Duan, Jin Ding, Xin Zhang, Cheng Luo, Wei-Fen Xie
Theranostics 2019; 9(9): 2606-2617. doi:10.7150/thno.32344
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived nanovesicles promote lung distribution of the therapeutic nanovector through repression of Kupffer cell-mediated phagocytosis
Xiaolan Qiu, Zhi Li, Xuedong Han, Linlin Zhen, Chao Luo, Minmin Liu, Kun Yu, Yi Ren
Theranostics 2019; 9(9): 2618-2636. doi:10.7150/thno.32363
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergistically enhanced colorimetric molecular detection using smart cup: a case for instrument-free HPV-associated cancer screening
Kun Yin, Vikram Pandian, Karteek Kadimisetty, Carlos Ruiz, Kumarasen Cooper, Jianxin You, Changchun Liu
Theranostics 2019; 9(9): 2637-2645. doi:10.7150/thno.32224
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly bright and stable NIR-BRET with blue-shifted coelenterazine derivatives for deep-tissue imaging of molecular events in vivo
Ryo Nishihara, Ramasamy Paulmurugan, Takahiro Nakajima, Eiji Yamamoto, Arutselvan Natarajan, Rayhaneh Afjei, Yuki Hiruta, Naoko Iwasawa, Shigeru Nishiyama, Daniel Citterio, Moritoshi Sato, Sung Bae Kim, Koji Suzuki
Theranostics 2019; 9(9): 2646-2661. doi:10.7150/thno.32219
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A self-assembled, modular nucleic acid-based nanoscaffold for multivalent theranostic medicine
Veronica Liv Andersen, Mathias Vinther, Rajesh Kumar, Annika Ries, Jesper Wengel, Jesper Sejrup Nielsen, Jørgen Kjems
Theranostics 2019; 9(9): 2662-2677. doi:10.7150/thno.32060
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synechococcus elongatus PCC7942 secretes extracellular vesicles to accelerate cutaneous wound healing by promoting angiogenesis
Hao Yin, Chun-Yuan Chen, Yi-Wei Liu, Yi-Juan Tan, Zhi-Li Deng, Fei Yang, Fei-Yu Huang, Cong Wen, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Xiong-Ke Hu, Zheng-Zhao Liu, Zhen-Xing Wang, Jia Cao, Hao-Ming Liu, Jiang-Hua Liu, Tao Yue, Si-Yuan Tang, Hui Xie
Theranostics 2019; 9(9): 2678-2693. doi:10.7150/thno.31884
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stem cells from human exfoliated deciduous teeth as an alternative cell source in bio-root regeneration
Xueting Yang, Yue Ma, Weihua Guo, Bo Yang, Weidong Tian
Theranostics 2019; 9(9): 2694-2711. doi:10.7150/thno.31801
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EGFR drives the progression of AKI to CKD through HIPK2 overexpression
Luyang Xu, Xiaozhou Li, Fei Zhang, Lidong Wu, Zheng Dong, Dongshan Zhang
Theranostics 2019; 9(9): 2712-2726. doi:10.7150/thno.31424
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Use of Porphysomes to detect primary tumour, lymph node metastases, intra-abdominal metastases and as a tool for image-guided lymphadenectomy: proof of concept in endometrial cancer
Lauren Philp, Harley Chan, Marjan Rouzbahman, Marta Overchuk, Juan Chen, Gang Zheng, Marcus Q. Bernardini
Theranostics 2019; 9(9): 2727-2738. doi:10.7150/thno.31225
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image