Inside back cover v12i7 Inside front cover v12i7 Back issue cover v12i7 Issue cover v12i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (7); 2022

Editorial

Graphic abstract

Theranostics approach in drug development: is there study efficiency when the prevalence of the molecular target is very high?
Sue-Jane Wang, Anthony Fotenos, Shane C. Masters, Louis Marzella
Theranostics 2022; 12(7): 3079-3083. doi:10.7150/thno.71788
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Time-restricted feeding modulates the DNA methylation landscape, attenuates hallmark neuropathology and cognitive impairment in a mouse model of vascular dementia
Sharmelee Selvaraji, Motakis Efthymios, Roger Sik Yin Foo, David Y. Fann, Mitchell Kim Peng Lai, Christopher Li Hsian Chen, Kah Leong Lim, Thiruma V. Arumugam
Theranostics 2022; 12(7): 3007-3023. doi:10.7150/thno.71815
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Critical role of FPR1 in splenocyte migration into brain to worsen inflammation and ischemic brain injury in mice
Jun Li, Mahendra D. Chordia, Yi Zhang, Hui Zong, Dongfeng Pan, Zhiyi Zuo
Theranostics 2022; 12(7): 3024-3044. doi:10.7150/thno.57218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

hUC-MSC-mediated recovery of subacute spinal cord injury through enhancing the pivotal subunits β3 and γ2 of the GABAA receptor
Tingting Cao, Huan Chen, Weiping Huang, Sisi Xu, Peilin Liu, Weiwei Zou, Mao Pang, Ying Xu, Xiaochun Bai, Bin Liu, Limin Rong, Zhong-Kai Cui, Mangmang Li
Theranostics 2022; 12(7): 3057-3078. doi:10.7150/thno.72015
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Counterintuitive production of tumor-suppressive secretomes from Oct4- and c-Myc-overexpressing tumor cells and MSCs
Kexin Li, Xun Sun, Rongrong Zha, Shengzhi Liu, Yan Feng, Tomonori Sano, Uma K. Aryal, Akihiro Sudo, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2022; 12(7): 3084-3103. doi:10.7150/thno.70549
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-scale integrative analyses identify THBS2+ cancer-associated fibroblasts as a key orchestrator promoting aggressiveness in early-stage lung adenocarcinoma
Haitang Yang, Beibei Sun, Liwen Fan, Wenyan Ma, Ke Xu, Sean R. R. Hall, Zhexin Wang, Ralph A. Schmid, Ren-Wang Peng, Thomas M. Marti, Wen Gao, Jianlin Xu, Weiwei Yang, Feng Yao
Theranostics 2022; 12(7): 3104-3130. doi:10.7150/thno.69590
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Shh and Olig2 sequentially regulate oligodendrocyte differentiation from hiPSCs for the treatment of ischemic stroke
Jian Xu, Jingxin Zhao, Rui Wang, Yidi Zhang, Lan Shen, Qian Xiao, Yuan Xie, Jinjun Jiang, Yichu Nie, Wenbin Deng
Theranostics 2022; 12(7): 3131-3149. doi:10.7150/thno.69217
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glycoproteogenomics characterizes the CD44 splicing code associated with bladder cancer invasion
Cristiana Gaiteiro, Janine Soares, Marta Relvas-Santos, Andreia Peixoto, Dylan Ferreira, Paula Paulo, Andreia Brandão, Elisabete Fernandes, Rita Azevedo, Carlos Palmeira, Rui Freitas, Andreia Miranda, Hugo Osório, Jesús Prieto, Luís Lima, André M. N. Silva, Lúcio Lara Santos, José Alexandre Ferreira
Theranostics 2022; 12(7): 3150-3177. doi:10.7150/thno.67409
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering of donor-acceptor-donor curcumin analogues as near-infrared fluorescent probes for in vivo imaging of amyloid-β species
Daqing Fang, Xidan Wen, Yuqi Wang, Yidan Sun, Ruibing An, Yu Zhou, Deju Ye, Hong Liu
Theranostics 2022; 12(7): 3178-3195. doi:10.7150/thno.68679
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neuronal STAT3/HIF-1α/PTRF axis-mediated bioenergetic disturbance exacerbates cerebral ischemia-reperfusion injury via PLA2G4A
Weili Jin, Jixing Zhao, Eryan Yang, Yunfei Wang, Qixue Wang, Ye Wu, Fei Tong, Yanli Tan, Junhu Zhou, Chunsheng Kang
Theranostics 2022; 12(7): 3196-3216. doi:10.7150/thno.71029
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced ASGR2 by microplastic exposure leads to resistance to therapy in gastric cancer
Hyeongi Kim, Javeria Zaheer, Eui-Ju Choi, Jin Su Kim
Theranostics 2022; 12(7): 3217-3236. doi:10.7150/thno.73226
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AGK regulates the progression to NASH by affecting mitochondria complex I function
Nan Ding, Kang Wang, Haojie Jiang, Mina Yang, Lin Zhang, Xuemei Fan, Qiang Zou, Jianxiu Yu, Hui Dong, Shuqun Cheng, Yanyan Xu, Junling Liu
Theranostics 2022; 12(7): 3237-3250. doi:10.7150/thno.69826
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondria-targeted supramolecular coordination container encapsulated with exogenous itaconate for synergistic therapy of joint inflammation
Xuzhuo Chen, Chang Li, Xiankun Cao, Xinlin Jia, Xinwei Chen, Zhenqiang Wang, Weifeng Xu, Fengrong Dai, Shanyong Zhang
Theranostics 2022; 12(7): 3251-3272. doi:10.7150/thno.70623
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optic chiasmatic potential by endoscopically implanted skull base microinvasive biosensor: a brain-machine interface approach for anterior visual pathway assessment
Yikui Zhang, Shengjian Lu, Shenghai Huang, Zhonghao Yu, Tian Xia, Mengyun Li, Chen Yang, Yiyang Mao, Boyue Xu, Lixu Wang, Lei Xu, Jieliang Shi, Xingfang Zhu, Senmiao Zhu, Si Zhang, Haohua Qian, Yang Hu, Wei Li, Yunhai Tu, Wencan Wu
Theranostics 2022; 12(7): 3273-3287. doi:10.7150/thno.71164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Surface-engineered extracellular vesicles for targeted delivery of therapeutic RNAs and peptides for cancer therapy
Migara Kavishka Jayasinghe, Marco Pirisinu, Yuqi Yang, Boya Peng, Thach Tuan Pham, Chang Yu Lee, Melissa Tan, Luyen Tien Vu, Xuan TT Dang, Tin Chanh Pham, Huan Chen, Anskar Y.H. Leung, William C. Cho, Jiahai Shi, Minh TN Le
Theranostics 2022; 12(7): 3288-3315. doi:10.7150/thno.68667
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NAD+-boosting molecules suppress mast cell degranulation and anaphylactic responses in mice
Hyun-Woo Kim, Ga-Hee Ryoo, Hyun-Young Jang, So-Young Rah, Dong Hyun Lee, Do-Kyun Kim, Eun Ju Bae, Byung-Hyun Park
Theranostics 2022; 12(7): 3316-3328. doi:10.7150/thno.69684
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphorus dendron nanomicelles as a platform for combination anti-inflammatory and antioxidative therapy of acute lung injury
Jin Li, Liang Chen, Changsheng Li, Yu Fan, Mengsi Zhan, Huxiao Sun, Serge Mignani, Jean-Pierre Majoral, Mingwu Shen, Xiangyang Shi
Theranostics 2022; 12(7): 3407-3419. doi:10.7150/thno.70701
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intelligent design of polymer nanogels for full-process sensitized radiotherapy and dual-mode computed tomography/magnetic resonance imaging of tumors
Changchang Zhang, Wenzhi Tu, Xuming Chen, Bing Xu, Xin Li, Chaolei Hu, Mingwu Shen, Shaoli Song, Chunjuan Jiang, Shengyu Yao, Andrij Pich, Yong Liu, Xiangyang Shi
Theranostics 2022; 12(7): 3420-3437. doi:10.7150/thno.70346
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against enteric pathogen-accelerated type 1 diabetes in mice
Lingling Jia, Jiahong Li, Ming Zhang, He Liu, Zhengnan Ren, Xiao Liang Dong, Xiaohua Pan, Ju Qiu, Li-Long Pan, Jia Sun
Theranostics 2022; 12(7): 3438-3455. doi:10.7150/thno.61433
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polymer chimera of stapled oncolytic peptide coupled with anti-PD-L1 peptide boosts immunotherapy of colorectal cancer
Lu Lu, He Zhang, Yudong Zhou, Jiayi Lin, Weidong Gao, Ting Yang, Jinmei Jin, Lijun Zhang, Dale G. Nagle, Weidong Zhang, Ye Wu, Hongzhuan Chen, Xin Luan
Theranostics 2022; 12(7): 3456-3473. doi:10.7150/thno.71129
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acidic microenvironment triggered in situ assembly of activatable three-arm aptamer nanoclaw for contrast-enhanced imaging and tumor growth inhibition in vivo
Jin Huang, Yuchen Wu, Hui He, Wenjie Ma, Jianbo Liu, Hong Cheng, Huanhuan Sun, Xiaoxiao He, Kemin Wang
Theranostics 2022; 12(7): 3474-3487. doi:10.7150/thno.72028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimized mobilization of MHC class I- and II- restricted immunity by dendritic cell vaccine potentiates cancer therapy
Yingying Shi, Yu Liu, Jiaxin Huang, Zhenyu Luo, Xuemeng Guo, Mengshi Jiang, Xiang Li, Yichao Lu, Xu Liu, Xinyu Shan, Lihua Luo, Jian You
Theranostics 2022; 12(7): 3488-3502. doi:10.7150/thno.71760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biodegradable electrospun nanofibrous platform integrating antiplatelet therapy-chemotherapy for preventing postoperative tumor recurrence and metastasis
Jianye Li, Jiaojiao Li, Yuzhu Yao, Tuying Yong, Nana Bie, Zhaohan Wei, Xin Li, Shiyu Li, Jiaqi Qin, Haibo Jia, Qing Du, Xiangliang Yang, Lu Gan
Theranostics 2022; 12(7): 3503-3517. doi:10.7150/thno.69795
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

mTOR regulates aerobic glycolysis through NEAT1 and nuclear paraspeckle-mediated mechanism in hepatocellular carcinoma
Hong Zhang, Xiaoyang Su, Stephen K. Burley, X.F. Steven Zheng
Theranostics 2022; 12(7): 3518-3533. doi:10.7150/thno.72581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SCD1/FADS2 fatty acid desaturases equipoise lipid metabolic activity and redox-driven ferroptosis in ascites-derived ovarian cancer cells
Yang Xuan, Huogang Wang, Mingo MH Yung, Fushun Chen, Wai-Sun Chan, Yau-Sang Chan, Stephen KW Tsui, Hextan YS Ngan, Karen KL Chan, David W Chan
Theranostics 2022; 12(7): 3534-3552. doi:10.7150/thno.70194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M2 microglia-derived extracellular vesicles promote white matter repair and functional recovery via miR-23a-5p after cerebral ischemia in mice
Yongfang Li, Ze Liu, Yaying Song, Jia-ji Pan, Yixu Jiang, Xiaojing Shi, Chang Liu, Yuanyuan Ma, Longlong Luo, Muyassar Mamtilahun, Zhiyu Shi, Haroon Khan, Qing Xie, Yongting Wang, Yaohui Tang, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang
Theranostics 2022; 12(7): 3553-3573. doi:10.7150/thno.68895
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Autoantibodies targeting neuronal proteins as biomarkers for neurodegenerative diseases
Gabriela Kocurova, Jan Ricny, Saak V. Ovsepian
Theranostics 2022; 12(7): 3045-3056. doi:10.7150/thno.72126
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CRISPR-Cas9 library screening approach for anti-cancer drug discovery: overview and perspectives
Yau-Tuen Chan, Yuanjun Lu, Junyu Wu, Cheng Zhang, Hor-Yue Tan, Zhao-xiang Bian, Ning Wang, Yibin Feng
Theranostics 2022; 12(7): 3329-3344. doi:10.7150/thno.71144
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activatable NIR-II organic fluorescent probes for bioimaging
Xiaoning Zhang, Shasha Li, Huizhen Ma, Hao Wang, Ruiping Zhang, Xiao-Dong Zhang
Theranostics 2022; 12(7): 3345-3371. doi:10.7150/thno.71359
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advanced nanocarrier- and microneedle-based transdermal drug delivery strategies for skin diseases treatment
Fei Qu, Rui Geng, Yijing Liu, Jintao Zhu
Theranostics 2022; 12(7): 3372-3406. doi:10.7150/thno.69999
Full text PDF PubMed PMC

Errata

circRNA Mediates Silica-Induced Macrophage Activation Via HECTD1/ZC3H12A-Dependent Ubiquitination: Erratum
Zewei Zhou, Rong Jiang, Xiyue Yang, Huifang Guo, Shencun Fang, Yingming Zhang, Yusi Cheng, Jing Wang, Honghong Yao, Jie Chao
Theranostics 2022; 12(7): 3574. doi:10.7150/thno.72553
Full text PDF PubMed PMC


A Transferrin-Conjugated Hollow Nanoplatform for Redox-Controlled and Targeted Chemotherapy of Tumor with Reduced Inflammatory Reactions: Erratum
Jun Zhou, Menghuan Li, Wei Qi Lim, Zhong Luo, Soo Zeng Fiona Phua, Runlan Huo, Liqi Li, Ke Li, Liangliang Dai, Junjie Liu, Kaiyong Cai, Yanli Zhao
Theranostics 2022; 12(7): 3575-3577. doi:10.7150/thno.72625
Full text PDF PubMed PMC


MicroRNA-23a-3p Inhibits Mucosal Melanoma Growth and Progression through Targeting Adenylate Cyclase 1 and Attenuating cAMP and MAPK Pathways: Erratum
Meng Ma, Jie Dai, Huan Tang, Tianxiao Xu, Sifan Yu, Lu Si, Chuanliang Cui, Xinan Sheng, Zhihong Chi, Lili Mao, Xiaowen Wu, Lu Yang, Huan Yu, Siming Li, Bin Lian, Bixiang Tang, Xuan Wang, Xieqiao Yan, Xue Bai, Li Zhou, Yan Kong, Jun Guo
Theranostics 2022; 12(7): 3578-3579. doi:10.7150/thno.72945
Full text PDF PubMed PMC


Autophagy-lysosome inhibitor chloroquine prevents CTLA-4 degradation of T cells and attenuates acute rejection in murine skin and heart transplantation: Erratum
Jikai Cui, Jizhang Yu, Heng Xu, Yanqiang Zou, Hao Zhang, Shanshan Chen, Sheng Le, Jing Zhao, Lang Jiang, Jiahong Xia, Jie Wu
Theranostics 2022; 12(7): 3580-3581. doi:10.7150/thno.73353
Full text PDF PubMed PMC


Cardiomyocyte-Restricted Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 6 (LRP6) Deletion Leads to Lethal Dilated Cardiomyopathy Partly Through Drp1 Signaling: Erratum
Zhidan Chen, Yang Li, Ying Wang, Juying Qian, Hong Ma, Xiang Wang, Guoliang Jiang, Ming Liu, Yanpeng An, Leilei Ma, Le Kang, Jianguo Jia, Chunjie Yang, Guoping Zhang, Ying Chen, Wei Gao, Mingqiang Fu, Zheyong Huang, Huiru Tang, Yichun Zhu, Junbo Ge, Hui Gong, Yunzeng Zou
Theranostics 2022; 12(7): 3582-3583. doi:10.7150/thno.72572
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image