Inside back cover v12i6 Inside front cover v12i6 Back issue cover v12i6 Issue cover v12i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (6); 2022

Editorial

Graphic abstract

MicroRNA loaded edible nanoparticles: an emerging personalized therapeutic approach for the treatment of obesity and metabolic disorders
F. Campolo, G. Catanzaro, M.A. Venneri, E. Ferretti, Z.M. Besharat
Theranostics 2022; 12(6): 2631-2634. doi:10.7150/thno.71399
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Hepatic PRMT1 ameliorates diet-induced hepatic steatosis via induction of PGC1α
Lu Xu, Zhe Huang, Tak-ho Lo, Jimmy Tsz Hang Lee, Ranyao Yang, Xingqun Yan, Dewei Ye, Aimin Xu, Chi-Ming Wong
Theranostics 2022; 12(6): 2502-2518. doi:10.7150/thno.63824
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibitor screening using microarray identifies the high capacity of neutralizing antibodies to Spike variants in SARS-CoV-2 infection and vaccination
Xiaomei Zhang, Mei Zheng, Hongye Wang, Haijian Zhou, Te Liang, Jiahui Zhang, Jing Ren, Huoying Peng, Siping Li, Haodong Bian, Chundi Wei, Shangqi Yin, Chaonan He, Ying Han, Minghui Li, Xuexin Hou, Jie Zhang, Liangzhi Xie, Jing Lv, Biao Kan, Yajie Wang, Xiaobo Yu
Theranostics 2022; 12(6): 2519-2534. doi:10.7150/thno.67038
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TME-targeting theranostic agent uses NIR tracking for tumor diagnosis and surgical resection and acts as chemotherapeutic showing enhanced efficiency and minimal toxicity
Zhongyuan Xu, Jianqiang Qian, Chi Meng, Yun Liu, Qian Ding, Hongmei Wu, Peng Li, Fansheng Ran, Gong-Qing Liu, Yunyun Wang, Yong Ling
Theranostics 2022; 12(6): 2535-2548. doi:10.7150/thno.68074
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-fidelity imaging of amyloid-beta deposits with an ultrasensitive fluorescent probe facilitates the early diagnosis and treatment of Alzheimer's Disease
Rongrong Tao, Ning Wang, Tianruo Shen, Yuhang Tan, Yong Ren, Wenjing Wei, Meihua Liao, Davin Tan, Chunzhi Tang, Nenggui Xu, Huan Wang, Xiaogang Liu, Xin Li
Theranostics 2022; 12(6): 2549-2559. doi:10.7150/thno.68743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Antibacterial PDT nanoplatform capable of releasing therapeutic gas for synergistic and enhanced treatment against deep infections
Bingshuai Zhou, Xiaolin Sun, Biao Dong, Siyao Yu, Liang Cheng, Songtao Hu, Wei Liu, Lin Xu, Xue Bai, Lin Wang, Hongwei Song
Theranostics 2022; 12(6): 2580-2597. doi:10.7150/thno.70277
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemotherapy-induced adenosine A2B receptor expression mediates epigenetic regulation of pluripotency factors and promotes breast cancer stemness
Jie Lan, Guangyao Wei, Jia Liu, Fan Yang, Rong Sun, Haiquan Lu
Theranostics 2022; 12(6): 2598-2612. doi:10.7150/thno.70581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PINCH-1 promotes IGF-1 receptor expression and skin cancer progression through inhibition of the GRB10-NEDD4 complex
Xiaoxiao Wang, Rong Wang, Kun Jiang, Maohua Zhu, Ling Guo, Chuanyue Wu
Theranostics 2022; 12(6): 2613-2630. doi:10.7150/thno.70744
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An engineered nano-liposome-human ACE2 decoy neutralizes SARS-CoV-2 Spike protein-induced inflammation in both murine and human macrophages
Sandro Satta, Zhaojie Meng, Rebecca Hernandez, Susana Cavallero, Tong Zhou, Tzung K. Hsiai, Changcheng Zhou
Theranostics 2022; 12(6): 2639-2657. doi:10.7150/thno.66831
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wound microenvironment-responsive glucose consumption and hydrogen peroxide generation synergistic with azithromycin for diabetic wounds healing
Minqi Shi, Zhen Du, Yuchen Qi, Wanlin Li, Huiqun Hu, Xiuhui Lin, Shoujie Wang, Zhe Tang, Min Zhou
Theranostics 2022; 12(6): 2658-2673. doi:10.7150/thno.64244
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disease-associated microglial activation prevents photoreceptor degeneration by suppressing the accumulation of cell debris and neutrophils in degenerating rat retinas
Juncai He, Yan Fu, Lingling Ge, Jiaman Dai, Yajie Fang, Yijian Li, Xianliang Gu, Zui Tao, Ting Zou, Minghui Li, Yong Liu, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin
Theranostics 2022; 12(6): 2687-2706. doi:10.7150/thno.67954
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD4+FoxP3+CD73+ regulatory T cell promotes cardiac healing post-myocardial infarction
Rulin Zhuang, Qingshu Meng, Xiaoxue Ma, Shanshan Shi, Shiyu Gong, Jing Liu, Mimi Li, Wenchao Gu, Dan Li, Xumin Zhang, Zhulin Wang, Xinyu Ge, Jiayou Tang, Fang Lin, Xiaoting Liang, Liang Zheng, Zhongmin Liu, Xiaohui Zhou
Theranostics 2022; 12(6): 2707-2721. doi:10.7150/thno.68437
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plaque-targeted, proteolysis-resistant, activatable and MRI-visible nano-GLP-1 receptor agonist targets smooth muscle cell differentiation in atherosclerosis
Andrei Maiseyeu, Lin Di, Anastasia Ravodina, Alma Barajas-Espinosa, Atsushi Sakamoto, Alice Chaplin, Jixin Zhong, Huiyun Gao, Matthew Mignery, Navneet Narula, Aloke V. Finn, Sanjay Rajagopalan
Theranostics 2022; 12(6): 2741-2757. doi:10.7150/thno.66456
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Avoiding the self-nucleation interference: a pH-regulated gold in situ growth strategy to enable ultrasensitive immunochromatographic diagnostics
Hong Duan, Tongtong Ma, Xiaolin Huang, Bao Gao, Lingyan Zheng, Xirui Chen, Yonghua Xiong, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2022; 12(6): 2801-2810. doi:10.7150/thno.70092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cold atmospheric plasma for preventing infection of viruses that use ACE2 for entry
Peiyu Wang, Renwu Zhou, Rusen Zhou, Wenshao Li, Janith Weerasinghe, Shuxiong Chen, Bernd H. A. Rehm, Liqian Zhao, Francesca D. Frentiu, Zhifa Zhang, Kexin Yan, Mary Lor, Andreas Suhrbier, Derek J. Richard, Erik W. Thompson, Kostya Ken Ostrikov, Xiaofeng Dai
Theranostics 2022; 12(6): 2811-2832. doi:10.7150/thno.70098
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endothelial PERK-ATF4-JAG1 axis activated by T-ALL remodels bone marrow vascular niche
Cui Liu, Qiuyun Chen, Yinghui Shang, Lechuang Chen, Jay Myers, Amad Awadallah, Jinger Sun, Shuiliang Yu, Katharine Umphred-Wilson, Danian Che, Yingtong Dou, Luoyi Li, Pamela Wearsch, Diana Ramírez-Bergeron, Rose Beck, Wei Xin, Ge Jin, Stanley Adoro, Lan Zhou
Theranostics 2022; 12(6): 2894-2907. doi:10.7150/thno.67710
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-Aminolevulinate improves metabolic recovery and cell survival of the liver following cold preservation
Xiaomei Zhang, Liang Chen, Wei Liu, Juan Shen, Haobin Sun, Jinliang Liang, Guo Lv, Guihua Chen, Yang Yang, Jingxing Ou
Theranostics 2022; 12(6): 2908-2927. doi:10.7150/thno.69446
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AdMSC-derived exosomes alleviate acute lung injury via transferring mitochondrial component to improve homeostasis of alveolar macrophages
Liangjun Xia, Chunli Zhang, Nianyin Lv, Zihao Liang, Tonghui Ma, Haibo Cheng, Youbing Xia, Liyun Shi
Theranostics 2022; 12(6): 2928-2947. doi:10.7150/thno.69533
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Assay design for unambiguous identification and quantification of circulating pathogen-derived peptide biomarkers
Qingbo Shu, Shan Liu, Tonino Alonzi, Sylvia M. LaCourse, Dhiraj Kumar Singh, Duran Bao, Dalton Wamalwa, Li Jiang, Christopher J. Lyon, Grace John-Stewart, Deepak Kaushal, Delia Goletti, Tony Hu
Theranostics 2022; 12(6): 2948-2962. doi:10.7150/thno.70373
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combating multidrug resistance and metastasis of breast cancer by endoplasmic reticulum stress and cell-nucleus penetration enhanced immunochemotherapy
Weixi Jiang, Li Chen, Xun Guo, Chen Cheng, Yuanli Luo, Jingxue Wang, Junrui Wang, Yang Liu, Yang Cao, Pan Li, Zhigang Wang, Haitao Ran, Zhiyi Zhou, Jianli Ren
Theranostics 2022; 12(6): 2987-3006. doi:10.7150/thno.71693
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Multifunctional co-transport carriers based on cyclodextrin assembly for cancer synergistic therapy
Shouhui Yi, Rongqiang Liao, Wei Zhao, Yusheng Huang, Yi He
Theranostics 2022; 12(6): 2560-2579. doi:10.7150/thno.70243
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of nanomaterials in proteomics-driven precision medicine
Yong Zhang, Haonan Yang, Yanbao Yu, Ying Zhang
Theranostics 2022; 12(6): 2674-2686. doi:10.7150/thno.64325
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metformin in aging and aging-related diseases: clinical applications and relevant mechanisms
Sheng Chen, Donghao Gan, Sixiong Lin, Yiming Zhong, Mingjue Chen, Xuenong Zou, Zengwu Shao, Guozhi Xiao
Theranostics 2022; 12(6): 2722-2740. doi:10.7150/thno.71360
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

From engineered heart tissue to cardiac organoid
Jaeyeaon Cho, Hyein Lee, Woongchan Rah, Hyuk Jae Chang, Young-sup Yoon
Theranostics 2022; 12(6): 2758-2772. doi:10.7150/thno.67661
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostic nanoparticles for the management of thrombosis
Peije Russell, Christoph Eugen Hagemeyer, Lars Esser, Nicolas Hans Voelcker
Theranostics 2022; 12(6): 2773-2800. doi:10.7150/thno.70001
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emulating interactions between microorganisms and tumor microenvironment to develop cancer theranostics
Tongmeng Jiang, Tao Yang, Yingfan Chen, Yao Miao, Yajing Xu, Honglin Jiang, Mingying Yang, Chuanbin Mao
Theranostics 2022; 12(6): 2833-2859. doi:10.7150/thno.70719
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress of carbon dots in targeted bioimaging and cancer therapy
Cheng-Long Shen, Hang-Rui Liu, Qing Lou, Feng Wang, Kai-Kai Liu, Lin Dong, Chong-Xin Shan
Theranostics 2022; 12(6): 2860-2893. doi:10.7150/thno.70721
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging early diagnostic methods for acute kidney injury
Zuoxiu Xiao, Qiong Huang, Yuqi Yang, Min Liu, Qiaohui Chen, Jia Huang, Yuting Xiang, Xingyu Long, Tianjiao Zhao, Xiaoyuan Wang, Xiaoyu Zhu, Shiqi Tu, Kelong Ai
Theranostics 2022; 12(6): 2963-2986. doi:10.7150/thno.71064
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Hypoxia induced exosomal circRNA promotes metastasis of Colorectal Cancer via targeting GEF-H1/RhoA axis: Erratum
Haiou Yang, Haiyang Zhang, Yuchong Yang, Xinyi Wang, Ting Deng, Rui Liu, Tao Ning, Ming Bai, Hongli Li, Kegan Zhu, Jialu Li, Qian Fan, Guoguang Ying, Yi Ba
Theranostics 2022; 12(6): 2635-2636. doi:10.7150/thno.71495
Full text PDF PubMed PMC


Myocardium-targeted transplantation of PHD2 shRNA-modified bone mesenchymal stem cells through ultrasound-targeted microbubble destruction protects the heart from acute myocardial infarction: Erratum
Zhenxing Sun, Yuji Xie, Robert J. Lee, Yihan Chen, Qiaofeng Jin, Qing Lv, Jing Wang, Yali Yang, Yuman Li, Yu Cai, Rui Wang, Zhengyang Han, Li Zhang, Mingxing Xie
Theranostics 2022; 12(6): 2637-2638. doi:10.7150/thno.72333
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image