Inside back cover v12i8 Inside front cover v12i8 Back issue cover v12i8 Issue cover v12i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (8); 2022

Research Papers

Graphic abstract

TRIB1 regulates tumor growth via controlling tumor-associated macrophage phenotypes and is associated with breast cancer survival and treatment response
Taewoo Kim, Jessica Johnston, Sonia Castillo-Lluva, Francisco J. Cimas, Stephen Hamby, The Cardiogenics Consortium*, Santiago Gonzalez-Moreno, Pedro Villarejo-Campos, Alison H Goodall, Guillermo Velasco, Alberto Ocana, Munitta Muthana, Endre Kiss-Toth
Theranostics 2022; 12(8): 3584-3600. doi:10.7150/thno.72192
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblast activation protein α activatable theranostic pro-photosensitizer for accurate tumor imaging and highly-specific photodynamic therapy
Yong Luo, Zishan Zeng, Ting Shan, Xiaoyu Xu, Jie Chen, Yuanfeng He, Tao Zhang, Zeqian Huang, Guihong Chai, Yanjuan Huang, Yanfang Zhao, Chunshun Zhao
Theranostics 2022; 12(8): 3610-3627. doi:10.7150/thno.70308
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of cancer immunotherapy using mini-tumor chips
Zheng Ao, Hongwei Cai, Zhuhao Wu, Liya Hu, Xiang Li, Connor Kaurich, Mingxia Gu, Liang Cheng, Xin Lu, Feng Guo
Theranostics 2022; 12(8): 3628-3636. doi:10.7150/thno.71761
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Eucommiae cortex polysaccharides mitigate obesogenic diet-induced cognitive and social dysfunction via modulation of gut microbiota and tryptophan metabolism
Penghao Sun, Mengli Wang, Zhuoni Li, Jingjing Wei, Feng Liu, Wei Zheng, Xiaoyan Zhu, Xuejun Chai, Shanting Zhao
Theranostics 2022; 12(8): 3637-3655. doi:10.7150/thno.72756
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Requirement of hippocampal DG nNOS-CAPON dissociation for the anxiolytic and antidepressant effects of fluoxetine
Hu-Jiang Shi, Dan-Lian Wu, Rong Chen, Na Li, Li-Juan Zhu
Theranostics 2022; 12(8): 3656-3675. doi:10.7150/thno.70370
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Continuous centrifugal microfluidics (CCM) isolates heterogeneous circulating tumor cells via full automation
Hyeong Jung Woo, Seung-Hoon Kim, Hyo Jung Kang, Soo-Hwan Lee, Seung Joon Lee, Jong Man Kim, Ogan Gurel, Soo Yeol Kim, Hye Ran Roh, Jungmin Lee, Yeonsoo Park, Hyun Young Shin, Yong-Il Shin, Sun Min Lee, So Yeon Oh, Young Zoon Kim, Jung-Il Chae, Seoyoung Lee, Min Hee Hong, Byoung Chul Cho, Eun Sook Lee, Klaus Pantel, Hye Ryun Kim, Minseok S. Kim
Theranostics 2022; 12(8): 3676-3689. doi:10.7150/thno.72511
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NIR-II responsive PEGylated nickel nanoclusters for photothermal enhanced chemodynamic synergistic oncotherapy
Yong Qian, Jiahui Zhang, Jinglu Zou, Xingyu Wang, Xiangfu Meng, Hongji Liu, Yefeng Lin, Qianwang Chen, Lei Sun, Wenchu Lin, Hui Wang
Theranostics 2022; 12(8): 3690-3702. doi:10.7150/thno.70841
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P2X2 receptors in pyramidal neurons are critical for regulating vulnerability to chronic stress
Xiao-Jing Kuang, Can-Yuan Zhang, Bing-Yi Yan, Wei-Zhong Cai, Cheng-Lin Lu, Li-Jia Xie, Shu-Ji Li, Peng-Li Kong, Jun Fan, Shu-Min Pan, Ting Guo, Xiong Cao
Theranostics 2022; 12(8): 3703-3718. doi:10.7150/thno.72144
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Calixarene-modified albumin for stoichiometric delivery of multiple drugs in combination-chemotherapy
Ying Wang, Zhanzhan Zhang, Xinzhi Zhao, Lina Xu, Yadan Zheng, Hua-Bin Li, Dong-Sheng Guo, Linqi Shi, Yang Liu
Theranostics 2022; 12(8): 3747-3757. doi:10.7150/thno.72559
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Twist1 downregulation of PGC-1α decreases fatty acid oxidation in tubular epithelial cells, leading to kidney fibrosis
Limin Liu, Xiaoxuan Ning, Lei Wei, Ying Zhou, Lijuan Zhao, Feng Ma, Ming Bai, Xiaoxia Yang, Di Wang, Shiren Sun
Theranostics 2022; 12(8): 3758-3775. doi:10.7150/thno.71722
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between macrophage-derived PGE2 and tumor UHRF1 drives hepatocellular carcinoma progression
Jian Zhang, Hongyan Zhang, Xiuli Ding, Jia Hu, Yongkui Li, Jinxiang Zhang, Hui Wang, Shanshan Qi, Aqing Xie, Jie Shi, Mengxi Xiang, Yawen Bin, Guobin Wang, Lin Wang, Zheng Wang
Theranostics 2022; 12(8): 3776-3793. doi:10.7150/thno.69494
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Annexin-A1 deficiency attenuates stress-induced tumor growth via fatty acid metabolism in mice: an Integrated multiple omics analysis on the stress- microbiome-metabolite-epigenetic-oncology (SMMEO) axis
Jianzhou Cui, Karishma Sachaphibulkij, Wen Shiun Teo, Hong Meng Lim, Li Zou, Choon Nam Ong, Rudi Alberts, Jinmiao Chen, Lina H. K. Lim
Theranostics 2022; 12(8): 3794-3817. doi:10.7150/thno.68611
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell landscape reveals active cell subtypes and their interaction in the tumor microenvironment of gastric cancer
Yumin Li, Xueda Hu, Ruichai Lin, Guangyu Zhou, Lulu Zhao, Dongbing Zhao, Yawei Zhang, Wenbin Li, Yueming Zhang, Peiqin Ma, Hu Ren, Xinhui Liao, Penghui Niu, Tongbo Wang, Xiaojie Zhang, Wanqing Wang, Ranran Gao, Qibin Li, George Church, Jie He, Yingtai Chen
Theranostics 2022; 12(8): 3818-3833. doi:10.7150/thno.71833
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Orally administered titanium carbide nanosheets as anti-inflammatory therapy for colitis
Linqian Hou, Fei Gong, Bo Liu, Xiaoyuan Yang, Linfu Chen, Guangqiang Li, Yuehan Gong, Chao Liang, Nailin Yang, Xian Shen, Zhuang Liu, Liang Cheng
Theranostics 2022; 12(8): 3834-3846. doi:10.7150/thno.70668
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTBP1 knockdown promotes neural differentiation of glioblastoma cells through UNC5B receptor
Kankai Wang, Sishi Pan, Peiqi Zhao, Li Liu, Zhen Chen, Han Bao, Hao Wang, Ying Zhang, Qichuan Zhuge, Jianjing Yang
Theranostics 2022; 12(8): 3847-3861. doi:10.7150/thno.71100
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles derived from astrocyte-treated with haFGF14-154 attenuate Alzheimer phenotype in AD mice
Dong Peng, Youjin Wang, Yuanjie Xiao, Mengyuan Peng, Wanwen Mai, Bo Hu, Yanbin Jia, Hongxia Chen, Yan Yang, Qi Xiang, Zhijian Su, Qihao Zhang, Yadong Huang
Theranostics 2022; 12(8): 3862-3881. doi:10.7150/thno.70951
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selenium nanoparticles alleviate ischemia reperfusion injury-induced acute kidney injury by modulating GPx-1/NLRP3/Caspase-1 pathway
Shaobo Wang, Yin Chen, Songling Han, Yong Liu, Jining Gao, Yinghui Huang, Wei Sun, Junping Wang, Cheng Wang, Jinghong Zhao
Theranostics 2022; 12(8): 3882-3895. doi:10.7150/thno.70830
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mecp2 protects kidney from ischemia-reperfusion injury through transcriptional repressing IL-6/STAT3 signaling
Jiao Wang, Mingrui Xiong, Yu Fan, Chengyu Liu, Qing Wang, Dong Yang, Yangmian Yuan, Yixue Huang, Shun Wang, Yu Zhang, Shuxuan Niu, Junqiu Yue, Hua Su, Chun Zhang, Hong Chen, Ling Zheng, Kun Huang
Theranostics 2022; 12(8): 3896-3910. doi:10.7150/thno.72515
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sequentially targeting and intervening mutual Polo-like Kinase 1 on CAFs and tumor cells by dual targeting nano-platform for cholangiocarcinoma treatment
Yue Zhou, Lei Xu, Zhangding Wang, Hongwen Liu, Xiang Zhang, Chuanjun Shu, Meng Zhang, Ting Wang, Xinyun Xu, Xiaohong Pu, Jian He, Pin Wang, Yudong Qiu, Guifang Xu, Xiaoping Zou, Yun Zhu, Lei Wang
Theranostics 2022; 12(8): 3911-3927. doi:10.7150/thno.70557
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-HT2B-mediated serotonin activation in enterocytes suppresses colitis-associated cancer initiation and promotes cancer progression
Liyuan Mao, Fang Xin, Jie Ren, Shuai Xu, Haixia Huang, Xu Zha, Xinxin Wen, Guoqing Gu, Guang Yang, Yuan Cheng, Chen Zhang, Wei Wang, Xicheng Liu
Theranostics 2022; 12(8): 3928-3945. doi:10.7150/thno.70762
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The interplay between lncRNAs, RNA-binding proteins and viral genome during SARS-CoV-2 infection reveals strong connections with regulatory events involved in RNA metabolism and immune response
Francisco J. Enguita, Ana Lúcia Leitão, J. Tyson McDonald, Viktorija Zaksas, Saswati Das, Diego Galeano, Deanne Taylor, Eve Syrkin Wurtele, Amanda Saravia-Butler, Stephen B. Baylin, Robert Meller, D. Marshall Porterfield, Douglas C. Wallace, Jonathan C. Schisler, Christopher E. Mason, Afshin Beheshti
Theranostics 2022; 12(8): 3946-3962. doi:10.7150/thno.73268
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of human cartilage circadian rhythm in a stem cell-chondrogenesis model
Mark A Naven, Leo A.H. Zeef, Shiyang Li, Paul A Humphreys, Christopher A Smith, Dharshika Pathiranage, Stuart Cain, Steven Woods, Nicola Bates, Manting Au, Chunyi Wen, Susan J Kimber, Qing-Jun Meng
Theranostics 2022; 12(8): 3963-3976. doi:10.7150/thno.70893
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Drug-induced self-assembled nanovesicles for doxorubicin resistance reversal via autophagy inhibition and delivery synchronism
Juan Wang, Liyan Qiu
Theranostics 2022; 12(8): 3977-3994. doi:10.7150/thno.70852
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactate metabolism coordinates macrophage response and regeneration in zebrafish
Candice Bohaud, Jholy De La Cruz, Claudia Terraza, Audrey Barthelaix, Béryl Laplace-Builhé, Christian Jorgensen, Yoan Arribat, Farida Djouad
Theranostics 2022; 12(8): 3995-4009. doi:10.7150/thno.65235
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Antibody-based drug delivery systems for cancer therapy: Mechanisms, challenges, and prospects
Zhoujiang Chen, Ranjith Kumar Kankala, Zhiyong Yang, Wei Li, Songzhi Xie, Hanmei Li, Ai-Zheng Chen, Liang Zou
Theranostics 2022; 12(8): 3719-3746. doi:10.7150/thno.72594
Full text PDF PubMed PMC

Errata

A cell-penetrating whole molecule antibody targeting intracellular HBx suppresses hepatitis B virus via TRIM21-dependent pathway: Erratum
Jun-Fang Zhang, Hua-Long Xiong, Jia-Li Cao, Shao-Juan Wang, Xue-Ran Guo, Bi-Yun Lin, Ying Zhang, Jing-Hua Zhao, Ying-Bin Wang, Tian-Ying Zhang, Quan Yuan, Jun Zhang, Ning-Shao Xia
Theranostics 2022; 12(8): 3601. doi:10.7150/thno.72666
Full text PDF PubMed PMC


PTPROt aggravates inflammation by enhancing NF-κB activation in liver macrophages during nonalcoholic steatohepatitis: Erratum
Kangpeng Jin, Yang Liu, Yuze Shi, Haitian Zhang, YuanYuan Sun, Guangyan Zhangyuan, Fei Wang, Weiwei Yu, Jincheng Wang, Xuewen Tao, Xin Chen, Wenjie Zhang, Beicheng Sun
Theranostics 2022; 12(8): 3604-3606. doi:10.7150/thno.73372
Full text PDF PubMed PMC


Ligand Activation of PPARγ by Ligustrazine Suppresses Pericyte Functions of Hepatic Stellate Cells via SMRT-Mediated Transrepression of HIF-1α: Erratum
Feng Zhang, Shuai Lu, Jianlin He, Huanhuan Jin, Feixia Wang, Li Wu, Jiangjuan Shao, Anping Chen, Shizhong Zheng
Theranostics 2022; 12(8): 3607. doi:10.7150/thno.73098
Full text PDF PubMed PMC


A general-purpose Nanohybrid fabricated by Polymeric Au(I)-peptide precursor to wake the function of Peptide Therapeutics: Erratum
Jin Yan, Fanpu Ji, Siqi Yan, Weiming You, Fang Ma, Fanni Li, Yinong Huang, Wenjia Liu, Wangxiao He
Theranostics 2022; 12(8): 3608. doi:10.7150/thno.73289
Full text PDF PubMed PMC


Targeting Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1-mediated high oxidative stress suppresses EBV lytic reactivation and sensitizes tumors to radiation therapy: Erratum
Jianmin Hu, Yueshuo Li, Hongde Li, Feng Shi, Longlong Xie, Lin Zhao, Min Tang, Xiangjian Luo, Weihua Jia, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, Shuangjian Qiu, Weizhong Wu, Xin Zhang, Weihua Liao, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics 2022; 12(8): 3609. doi:10.7150/thno.73630
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image