Back issue cover v13i10 Issue cover v13i10

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (10); 2023

Research Papers

Graphic abstract

DNA-PKcs inhibitors sensitize neuroendocrine tumor cells to peptide receptor radionuclide therapy in vitro and in vivo
Thom G.A. Reuvers, Nicole S. Verkaik, Debra Stuurman, Corrina de Ridder, Marian C. Clahsen-van Groningen, Erik de Blois, Julie Nonnekens
Theranostics 2023; 13(10): 3117-3130. doi:10.7150/thno.82963
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The metallic compound promotes primordial follicle activation and ameliorates fertility deficits in aged mice
Lincheng Han, Yingying Huang, Biao Li, Weiyong Wang, Yan-li Sun, Xiaodan Zhang, Wenbo Zhang, Shuang Liu, Wenjun Zhou, Wei Xia, Meijia Zhang
Theranostics 2023; 13(10): 3131-3148. doi:10.7150/thno.82553
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dopamine receptor 1 on CaMKII-positive neurons within claustrum mediates adolescent cocaine exposure-induced anxiety-like behaviors and electro-acupuncture therapy
Liying Chen, Zhaoyu Liu, Ziheng Zhao, Demin Du, Weichao Pan, Xiaoyan Wei, Jiaxun Nie, Feifei Ge, Jianhua Ding, Yu Fan, Hee Young Kim, Xiaowei Guan
Theranostics 2023; 13(10): 3149-3164. doi:10.7150/thno.83079
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondrial supercomplex assembly regulates metabolic features and glutamine dependency in mammalian cells
Kun Zhang, Linjie Chen, Bo Wang, Deyu Chen, Xianglai Ye, Xinyu Han, Quan Fang, Can Yu, Jia Wu, Sihan Guo, Lifang Chen, Yu Shi, Lan Wang, Huang Cheng, Hao Li, Lu Shen, Qiongya Zhao, Liqin Jin, Jianxin Lyu, Hezhi Fang
Theranostics 2023; 13(10): 3165-3187. doi:10.7150/thno.78292
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integration of metabolomics and peptidomics reveals distinct molecular landscape of human diabetic kidney disease
Xinrong Jiang, Xingyue Liu, Xuetong Qu, Pingya Zhu, Fangjie Wo, Xinran Xu, Juan Jin, Qiang He, Jianmin Wu
Theranostics 2023; 13(10): 3188-3203. doi:10.7150/thno.80435
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dietary cobalt oxide nanoparticles alleviate aging through activation of mitochondrial UPR in Caenorhabditis elegans
Wenshu Cong, Yajie Wang, Chunhui Yuan, Mei Xu, Han Wang, You Hu, Xuyan Dai, Yuhua Weng, Peter Timashev, Xing-Jie Liang, Yuanyu Huang
Theranostics 2023; 13(10): 3276-3289. doi:10.7150/thno.81817
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive machine learning-generated classifier identifies pro-metastatic characteristics and predicts individual treatment in pancreatic cancer: A multicenter cohort study based on super-enhancer profiling
Dongjie Chen, Yizhi Cao, Haoyu Tang, Longjun Zang, Na Yao, Youwei Zhu, Yongsheng Jiang, Shuyu Zhai, Yihao Liu, Minmin Shi, Shulin Zhao, Weishen Wang, Chenlei Wen, Chenghong Peng, Hao Chen, Xiaxing Deng, Lingxi Jiang, Baiyong Shen
Theranostics 2023; 13(10): 3290-3309. doi:10.7150/thno.84978
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SPI1-mediated MIR222HG transcription promotes proneural-to-mesenchymal transition of glioma stem cells and immunosuppressive polarization of macrophages
Yang Fan, Zijie Gao, Jianye Xu, Huizhi Wang, Qindong Guo, Boyan Li, Ming Li, Hao Xu, Yanhua Qi, Shulin Zhao, Wei Qiu, Ziwen Pan, Qingtong Wang, Hao Xue, Rongrong Zhao, Xing Guo, Gang Li
Theranostics 2023; 13(10): 3310-3329. doi:10.7150/thno.82590
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intranasal delivery of mitochondrial protein humanin rescues cell death and promotes mitochondrial function in Parkinson's disease
Kyung Hwa Kim
Theranostics 2023; 13(10): 3330-3345. doi:10.7150/thno.84165
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting β-catenin and PD-L1 simultaneously by a racemic supramolecular peptide for the potent immunotherapy of hepatocellular carcinoma
Zhengjun Zhou, Xiao Li, Guang Yang, Jingmei Wang, Baohua Li, Yinong Huang, Jin Yan, Kaishan Tao
Theranostics 2023; 13(10): 3371-3386. doi:10.7150/thno.83377
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tubular Elabela-APJ axis attenuates ischemia-reperfusion induced acute kidney injury and the following AKI-CKD transition by protecting renal microcirculation
Mingrui Xiong, Hong Chen, Yu Fan, Muchuan Jin, Dong Yang, Yuchen Chen, Yu Zhang, Robert B. Petersen, Hua Su, Anlin Peng, Congyi Wang, Ling Zheng, Kun Huang
Theranostics 2023; 13(10): 3387-3401. doi:10.7150/thno.84308
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-viral nitric oxide-based gene therapy improves perfusion and liposomal doxorubicin sonopermeation in neuroblastoma models
Aditi Bellary, Chance Nowak, Isabella Iwanicki, Fernando Flores-Guzman, Lydia Wu, Jessica J. Kandel, Theodore W. Laetsch, Leonidas Bleris, Sonia L. Hernandez, Shashank R. Sirsi
Theranostics 2023; 13(10): 3402-3418. doi:10.7150/thno.81700
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactoferrin attenuates cardiac fibrosis and cardiac remodeling after myocardial infarction via inhibiting mTORC1/S6K signaling pathway
Tianbao Ye, Zhiwen Yan, Cheng Chen, Di Wang, Aiting Wang, Taixi Li, Boshen Yang, Xianting Ding, Chengxing Shen
Theranostics 2023; 13(10): 3419-3433. doi:10.7150/thno.85361
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-intensity interval training ameliorates Alzheimer's disease-like pathology by regulating astrocyte phenotype-associated AQP4 polarization
Shu Feng, Chongyun Wu, Peibin Zou, Qianting Deng, Zhe Chen, Meng Li, Ling Zhu, Fanghui Li, Timon Cheng-Yi Liu, Rui Duan, Luodan Yang
Theranostics 2023; 13(10): 3434-3450. doi:10.7150/thno.81951
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The landscape of abnormal pathway activation confers COVID-19 patients' molecular sequelae earlier than clinical phenotype
Xiuli Zhang, Yuan Sh, Jierong Dong, Zhongqing Chen, Feitong Hong
Theranostics 2023; 13(10): 3451-3466. doi:10.7150/thno.83405
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Improved extracellular vesicle-based mRNA delivery for familial hypercholesterolemia treatment
Zheng Yang, Panpan Ji, Zhelong Li, Rongxin Zhang, Mengying Wei, Yang Yang, Lijun Yuan, Yan Han, Guodong Yang
Theranostics 2023; 13(10): 3467-3479. doi:10.7150/thno.82873
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microtubule stabilization targeting regenerative chondrocyte cluster for cartilage regeneration
Jiawei Li, Chunmei Fan, Zhongyang Lv, Ziying Sun, Jie Han, Maochun Wang, Huiming Jiang, Kuoyang Sun, Guihua Tan, Hu Guo, Anlong Liu, Heng Sun, Xingquan Xu, Rui Wu, Wenjin Yan, Qing Jiang, Shiro Ikegawa, Xiao Chen, Dongquan Shi
Theranostics 2023; 13(10): 3480-3496. doi:10.7150/thno.85077
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Engineering polyphenol-based carriers for nucleic acid delivery
Mingju Shui, Zhejie Chen, Yi Chen, Qin Yuan, Hongyi Li, Chi Teng Vong, Mohamed A. Farag, Shengpeng Wang
Theranostics 2023; 13(10): 3204-3223. doi:10.7150/thno.81604
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cell-membrane-coated nanoparticles for the fight against pathogenic bacteria, toxins, and inflammatory cytokines associated with sepsis
Xiaoyi Wang, Zongping Xia, Huaili Wang, Dao Wang, Tongwen Sun, Eamran Hossain, Xin Pang, Yufeng Liu
Theranostics 2023; 13(10): 3224-3244. doi:10.7150/thno.81520
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrating physicomechanical and biological strategies for BTE: biomaterials-induced osteogenic differentiation of MSCs
Huixin Shi, Kaixuan Zhou, Mingfeng Wang, Ning Wang, Yiping Song, Wei Xiong, Shu Guo, Zhe Yi, Qiang Wang, Shude Yang
Theranostics 2023; 13(10): 3245-3275. doi:10.7150/thno.84759
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photoacoustic imaging for investigating tumor hypoxia: a strategic assessment
Deyana Nasri, Rayyan Manwar, Ajeet Kaushik, Ekrem Emrah Er, Kamran Avanaki
Theranostics 2023; 13(10): 3346-3367. doi:10.7150/thno.84253
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Functionalization of SF/HAP Scaffold with GO-PEI-miRNA inhibitor Complexes to Enhance Bone Regeneration through Activating Transcription Factor 4: Erratum
Lingling Ou, Yong Lan, Zhiqiang Feng, Longbao Feng, Junjie Yang, Yu Liu, Liming Bian, Jiali Tan, Renfa Lai, Rui Guo
Theranostics 2023; 13(10): 3368-3370. doi:10.7150/thno.86033
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image