Back issue cover v13i6 Issue cover v13i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (6); 2023

Editorial

A novel role of master regulator transcription factor in anti-tumor immunity and cancer immunotherapy
Uttam K. Sinha, De-Chen Lin
Theranostics 2023; 13(6): 1823-1825. doi:10.7150/thno.83486
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Tumor protease-activated theranostic nanoparticles for MRI-guided glioblastoma therapy
Ching-Hsin Huang, Edwin Chang, Li Zheng, Joe Gerald Jesu Raj, Wei Wu, Laura J. Pisani, Heike E. Daldrup-Link
Theranostics 2023; 13(6): 1745-1758. doi:10.7150/thno.79342
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CSF2RB overexpression promotes the protective effects of mesenchymal stromal cells against ischemic heart injury
Tingting Qi, Xiaoming Xu, Yongzhen Guo, Yunlong Xia, Lu Peng, Congye Li, Fengyue Ding, Chao Gao, Miaomiao Fan, Min Yu, Huishou Zhao, Yuan He, Wenli Li, Chunxu Hai, Erhe Gao, Xing Zhang, Feng Gao, Yanhong Fan, Wenjun Yan, Ling Tao
Theranostics 2023; 13(6): 1759-1773. doi:10.7150/thno.81336
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deletion of Calhm2 alleviates MPTP-induced Parkinson's disease pathology by inhibiting EFHD2-STAT3 signaling in microglia
Xuena Bo, Fei Xie, Jingdan Zhang, Runze Gu, Xiaoheng Li, Shuoshuo Li, Zengqiang Yuan, Jinbo Cheng
Theranostics 2023; 13(6): 1809-1822. doi:10.7150/thno.83082
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Th17 cells by donepezil ameliorates experimental lung fibrosis and pulmonary hypertension
Yuan Guo, Ziyu He, Zhu Chen, Fengling Chen, Chengming Wang, Wanlu Zhou, Jie Liu, Hao Liu, Ruizheng Shi
Theranostics 2023; 13(6): 1826-1842. doi:10.7150/thno.82069
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selenium-ruthenium complex blocks H1N1 influenza virus-induced cell damage by activating GPx1/TrxR1
Yinghua Li, Danyang Chen, Jingyao Su, Mingkai Chen, Tianfeng Chen, Wei Jia, Bing Zhu
Theranostics 2023; 13(6): 1843-1859. doi:10.7150/thno.83522
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone H3K27 methyltransferase EZH2 regulates apoptotic and inflammatory responses in sepsis-induced AKI
Bojun Li, Yuqi Xia, Shuqin Mei, Zehua Ye, Baofeng Song, Xinzhou Yan, Fangyou Lin, Ting Rao, Weimin Yu, Changlin Mei, Jiayi Lv, Ming Wu, Zhiguo Mao, Xiangjun Zhou, Fan Cheng
Theranostics 2023; 13(6): 1860-1875. doi:10.7150/thno.83353
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HSF1 promotes CD69+ Treg differentiation to inhibit colitis progression
Lei Yu, Bingluo Zhou, Yiran Zhu, Ling Li, Yiming Zhong, Liyuan Zhu, Hanying Wang, Hui Chen, Jinye Xu, Tianxin Guo, Lifeng Feng, Xian Wang, Zhijian Cai, Jianli Wang, Hongchuan Jin
Theranostics 2023; 13(6): 1892-1905. doi:10.7150/thno.78078
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transformable prodrug nanoplatform via tumor microenvironment modulation and immune checkpoint blockade potentiates immunogenic cell death mediated cancer immunotherapy
Weijing Yang, Jinmeng Yi, Rongrong Zhu, Yichen Guo, Kaixin Zhang, Yongjian Cao, Xinyan Li, Jinjie Zhang, Zhenzhong Zhang, Yongjuan Li, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2023; 13(6): 1906-1920. doi:10.7150/thno.83912
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The lysophosphatidic acid-regulated signal transduction network in ovarian cancer cells and its role in actomyosin dynamics, cell migration and entosis
Kaire Ojasalu, Sonja Lieber, Anna M. Sokol, Andrea Nist, Thorsten Stiewe, Imke Bullwinkel, Florian Finkernagel, Silke Reinartz, Sabine Müller-Brüsselbach, Robert Grosse, Johannes Graumann, Rolf Müller
Theranostics 2023; 13(6): 1921-1948. doi:10.7150/thno.81656
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell profiling of GP2-enriched pancreatic progenitors to simultaneously create acinar, ductal, and endocrine organoids
Sarah Merz, Markus Breunig, Michael Karl Melzer, Sandra Heller, Sandra Wiedenmann, Thomas Seufferlein, Matthias Meier, Jana Krüger, Medhanie A Mulaw, Meike Hohwieler, Alexander Kleger
Theranostics 2023; 13(6): 1949-1973. doi:10.7150/thno.78323
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelets promote CRC by activating the C5a/C5aR1 axis via PSGL-1/JNK/STAT1 signaling in tumor-associated macrophages
Xueqin Li, Xin Chen, Shengzhe Gong, Jie Zhao, Chen Yao, Hanyong Zhu, Rui Xiao, Yongqin Qin, Rongqing Li, Na Sun, Xiangyang Li, Fuxing Dong, Tingting Zhao, Yuchen Pan, Jing Yang
Theranostics 2023; 13(6): 2040-2056. doi:10.7150/thno.80555
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of lipid metabolic reprogramming in tumor microenvironment
Kai Yang, Xiaokun Wang, Chenghu Song, Zhao He, Ruixin Wang, Yongrui Xu, Guanyu Jiang, Yuan Wan, Jie Mei, Wenjun Mao
Theranostics 2023; 13(6): 1774-1808. doi:10.7150/thno.82920
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRL3 as a therapeutic target for novel cancer immunotherapy in multiple cancer types
Pei Ling Chia, Koon Hwee Ang, Min Thura, Qi Zeng
Theranostics 2023; 13(6): 1876-1891. doi:10.7150/thno.79265
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multifunctional nanomedicines-enabled chemodynamic-synergized multimodal tumor therapy via Fenton and Fenton-like reactions
Haiyan Gao, Zhiping Cao, Huanhuan Liu, Lijuan Chen, Yan Bai, Qingxia Wu, Xuan Yu, Wei Wei, Meiyun Wang
Theranostics 2023; 13(6): 1974-2014. doi:10.7150/thno.80887
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in GelMA hydrogel transplantation for musculoskeletal disorders and related disease treatment
Bin Lv, Li Lu, Liangcong Hu, Peng Cheng, Yiqiang Hu, Xudong Xie, Guandong Dai, Bobin Mi, Xin Liu, Guohui Liu
Theranostics 2023; 13(6): 2015-2039. doi:10.7150/thno.80615
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image