Inside back cover v8i15 Inside front cover v8i15 Back issue cover v8i15 Issue cover v8i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (15); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Pharmacokinetics and biodistribution of polymeric micelles containing miRNA and small-molecule drug in orthotopic pancreatic tumor-bearing mice
Virender Kumar, Vaibhav Mundra, Yang Peng, Yingzhe Wang, Chalet Tan, Ram I. Mahato
Theranostics 2018; 8(15): 4033-4049. doi:10.7150/thno.24945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wild-type IDH2 promotes the Warburg effect and tumor growth through HIF1α in lung cancer
Jiangjiang Li, Ya He, Zheqiong Tan, Jingchen Lu, Liling Li, Xin Song, Feng Shi, Longlong Xie, Shuo You, Xiangjian Luo, Namei Li, Yueshuo Li, Xiaolan Liu, Min Tang, Xinxian Weng, Wei Yi, Jia Fan, Jian Zhou, Gao Qiang, ShuangJian Qiu, Weizhong Wu, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics 2018; 8(15): 4050-4061. doi:10.7150/thno.21524
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA nanotriangle-scaffolded activatable aptamer probe with ultralow background and robust stability for cancer theranostics
Yanli Lei, Zhenzhen Qiao, Jinlu Tang, Xiaoxiao He, Hui Shi, Xiaosheng Ye, Lv'an Yan, Dinggeng He, Kemin Wang
Theranostics 2018; 8(15): 4062-4071. doi:10.7150/thno.24683
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioluminescence imaging and two-photon microscopy guided laser ablation of GBM decreases tumor burden
Yingwei Fan, Yu Sun, Wei Chang, Xinran Zhang, Jie Tang, Liwei Zhang, Hongen Liao
Theranostics 2018; 8(15): 4072-4085. doi:10.7150/thno.25357
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrathin Cu-TCPP MOF nanosheets: a new theragnostic nanoplatform with magnetic resonance/near-infrared thermal imaging for synergistic phototherapy of cancers
Bo Li, Xiaoya Wang, Lei Chen, Yanling Zhou, Wentao Dang, Jiang Chang, Chengtie Wu
Theranostics 2018; 8(15): 4086-4096. doi:10.7150/thno.25433
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Thermo- and pH-dual responsive polymeric micelles with upper critical solution temperature behavior for photoacoustic imaging-guided synergistic chemo-photothermal therapy against subcutaneous and metastatic breast tumors
Zhe Yang, Rui Cheng, Chenyang Zhao, Na Sun, Huiyan Luo, Ya Chen, Zerong Liu, Xian Li, Jie Liu, Zhongmin Tian
Theranostics 2018; 8(15): 4097-4115. doi:10.7150/thno.26195
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Near-infrared fluorescence imaging in the largely unexplored window of 900-1,000 nm
Guanjun Deng, Sanpeng Li, Zhihong Sun, Wenjun Li, Lihua Zhou, Jiali Zhang, Ping Gong, Lintao Cai
Theranostics 2018; 8(15): 4116-4128. doi:10.7150/thno.26539
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Label-free imaging of hemoglobin degradation and hemosiderin formation in brain tissues with femtosecond pump-probe microscopy
Lili Zhang, Xiang Zou, Bohan Zhang, Liyuan Cui, Jiayi Zhang, Ying Mao, Liang Chen, Minbiao Ji
Theranostics 2018; 8(15): 4129-4140. doi:10.7150/thno.26946
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma levels of heart failure biomarkers are primarily a reflection of extracardiac production
Weijie Du, Arnold Piek, E. Marloes Schouten, Cees W.A. van de Kolk, Christian Mueller, Alexandre Mebazaa, Adriaan A.Voors, Rudolf A. de Boer, Herman H.W. Silljé
Theranostics 2018; 8(15): 4155-4169. doi:10.7150/thno.26055
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced autophagy contributes to protective effects of IL-22 against acetaminophen-induced liver injury
Ruidong Mo, Rongtao Lai, Jie Lu, Yan Zhuang, Tianhui Zhou, Shaowen Jiang, Peipei Ren, Ziqiang Li, Zhujun Cao, Yuhan Liu, Lichang Chen, Lifu Xiong, Peng Wang, Hui Wang, Wei Cai, Xiaogang Xiang, Shisan Bao, Qing Xie
Theranostics 2018; 8(15): 4170-4180. doi:10.7150/thno.25798
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Flufenamic acid inhibits secondary hemorrhage and BSCB disruption after spinal cord injury
Yingtao Yao, Jianyi Xu, Tingting Yu, Zhilong Chen, Zhiyong Xiao, Jiedong Wang, Yiqiang Hu, Yongchao Wu, Dan Zhu
Theranostics 2018; 8(15): 4181-4198. doi:10.7150/thno.25707
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular imaging of T cell co-regulator factor B7-H3 with 89Zr-DS-5573a
Ingrid Julienne Georgette Burvenich, Sagun Parakh, Fook-Thean Lee, Nancy Guo, Zhanqi Liu, Hui Kong Gan, Angela Rigopoulos, Graeme Joseph O'Keefe, Sylvia Jie Gong, Yit Wooi Goh, Henri Tochon-Danguy, Fiona Elizabeth Scott, Masakatsu Kotsuma, Kenji Hirotani, Giorgio Senaldi, Andrew Mark Scott
Theranostics 2018; 8(15): 4199-4209. doi:10.7150/thno.25575
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly sensitive/selective 3D nanostructured immunoparticle-based interface on a multichannel sensor array for detecting amyloid-beta in Alzheimer's disease
Ta-Chung Liu, Yi-Chao Lee, Chiung-Yuan Ko, Ren-Shyan Liu, Chien-Chih Ke, Yu-Chun Lo, Pei-Sung Hong, Chao-Yi Chu, Ching-Wen Chang, Pu-Wei Wu, You-Yin Chen, San-Yuan Chen
Theranostics 2018; 8(15): 4210-4225. doi:10.7150/thno.25625
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nerve-targeted probes for fluorescence-guided intraoperative imaging
Dina V Hingorani, Michael A Whitney, Beth Friedman, Joong-Keun Kwon, Jessica L Crisp, Qing Xiong, Larry Gross, Christopher J Kane, Roger Y Tsien, Quyen T Nguyen
Theranostics 2018; 8(15): 4226-4237. doi:10.7150/thno.23084
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and evaluation of a CEACAM6-targeting theranostic nanomedicine for photoacoustic-based diagnosis and chemotherapy of metastatic cancer
Hohyeon Lee, Yongho Jang, Suhyun Park, Hyejin Jang, Eun-Joo Park, Hyun Jung Kim, Hyuncheol Kim
Theranostics 2018; 8(15): 4247-4261. doi:10.7150/thno.25131
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Jujuboside A promotes Aβ clearance and ameliorates cognitive deficiency in Alzheimer's disease through activating Axl/HSP90/PPARγ pathway
Mu Zhang, Cheng Qian, Zu-Guo Zheng, Fei Qian, Yanyan Wang, Pyone Myat Thu, Xin Zhang, Yaping Zhou, Lifan Tu, Qingling Liu, Hui-Jun Li, Hua Yang, Ping Li, Xiaojun Xu
Theranostics 2018; 8(15): 4262-4278. doi:10.7150/thno.26164
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Aptamers in the Therapeutics and Diagnostics Pipelines
Harleen Kaur, John G. Bruno, Amit Kumar, Tarun Kumar Sharma
Theranostics 2018; 8(15): 4016-4032. doi:10.7150/thno.25958
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Near-Infrared-II (NIR-II) Bioimaging via Off-Peak NIR-I Fluorescence Emission
Shoujun Zhu, Bryant C. Yung, Swati Chandra, Gang Niu, Alexander L. Antaris, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2018; 8(15): 4141-4151. doi:10.7150/thno.27995
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Personalized cancer neoantigen vaccines come of age
Yanhong Chu, Qin Liu, Jia Wei, Baorui Liu
Theranostics 2018; 8(15): 4238-4246. doi:10.7150/thno.24387
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

A smart bilayered scaffold supporting keratinocytes and muscle cells in micro/nano-scale for urethral reconstruction
XiangGuo Lv, Chao Feng, YiDong Liu, XuFeng Peng, ShiYan Chen, DongDong Xiao, HuaPing Wang, Zhe Li, YueMin Xu, MuJun Lu
Theranostics 2018; 8(15): 4152-4154. doi:10.7150/thno.28368
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image