Inside back cover v14i5 Inside front cover v14i5 Back issue cover v14i5 Issue cover v14i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (5); 2024

Research Papers

Graphic abstract

In vivo high-speed microscopy of microbubbles in the chorioallantoic membrane model
Rojin Anbarafshan, Carly Pellow, Kevin Kiezun, Hon Leong, David E. Goertz
Theranostics 2024; 14(5): 1794-1814. doi:10.7150/thno.91232
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precision peptide theranostics: developing N- to C-terminus optimized theranostics targeting cholecystokinin-2 receptor
Marwa N. Rahimi, Alicia Corlett, Jessica Van Zuylekom, Marc Antoine Sani, Benjamin Blyth, Philip Thompson, Peter D. Roselt, Mohammad B. Haskali
Theranostics 2024; 14(5): 1815-1828. doi:10.7150/thno.89701
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

[161Tb]Tb-PSMA-617 radioligand therapy in patients with mCRPC: preliminary dosimetry results and intra-individual head-to-head comparison to [177Lu]Lu-PSMA-617
Andrea Schaefer-Schuler, Caroline Burgard, Arne Blickle, Stephan Maus, Christine Petrescu, Sven Petto, Mark Bartholomä, Tobias Stemler, Samer Ezziddin, Florian Rosar
Theranostics 2024; 14(5): 1829-1840. doi:10.7150/thno.92273
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual regulation of NEMO by Nrf2 and miR-125a inhibits ferroptosis and protects liver from endoplasmic reticulum stress-induced injury
Jihoon Tak, Min Sung Joo, Yun Seok Kim, Hyun Woo Park, Chang Hoon Lee, Gil-Chun Park, Shin Hwang, Sang Geon Kim
Theranostics 2024; 14(5): 1841-1859. doi:10.7150/thno.89703
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Site-specific albumin tagging with NIR-II fluorogenic dye for high-performance and super-stable bioimaging
Ningning Zhu, Jiajun Xu, Qi Su, Tianyang Han, Ding Zhou, Yuewei Zhang, Shoujun Zhu
Theranostics 2024; 14(5): 1860-1872. doi:10.7150/thno.88815
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated fibroblast spatial heterogeneity and EMILIN1 expression in the tumor microenvironment modulate TGF-β activity and CD8+ T-cell infiltration in breast cancer
Chikako Kanno Honda, Sasagu Kurozumi, Takaaki Fujii, Didier Pourquier, Lakhdar Khellaf, Florence Boissiere, Jun Horiguchi, Tetsunari Oyama, Ken Shirabe, Jacques Colinge, Takehiko Yokobori, Andrei Turtoi
Theranostics 2024; 14(5): 1873-1885. doi:10.7150/thno.90627
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblasts facilitate lymphatic vessel formation in transplanted heart
Hui Gong, Ting Wang, Xiaotong Sun, Yuesheng Zhang, Yichao Qiu, Wenlong Sun, Yue Zhang, Peng Teng, Yanhua Hu, Xiaosheng Hu, Liang Ma, Qingbo Xu, Haige Zhao
Theranostics 2024; 14(5): 1886-1908. doi:10.7150/thno.92103
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophil extracellular trap-mediated impairment of meningeal lymphatic drainage exacerbates secondary hydrocephalus after intraventricular hemorrhage
Qiang Zhang, Yujie Chen, Yingpei Li, Zhou Feng, Liang Liang, Xiaoke Hao, Wenbo Kang, Zhaoqi Zhang, Xuyang Zhang, Rong Hu, Hua Feng, Zhi Chen
Theranostics 2024; 14(5): 1909-1938. doi:10.7150/thno.91653
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multifunctional Sr/Se co-doped ZIF-8 nanozyme for chemo/chemodynamic synergistic tumor therapy via apoptosis and ferroptosis
Aimin Wu, Ming Han, Zihan Ni, Haoran Li, Yinyin Chen, Zhouping Yang, Yumei Feng, Zufeng He, Hua Zhen, Xianxiang Wang
Theranostics 2024; 14(5): 1939-1955. doi:10.7150/thno.92663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

H-ferritin-nanocaged gadolinium nanoparticles for ultra-sensitive MR molecular imaging
Jianlin Zhang, Chang Yuan, Lingfei Kong, Feiyan Zhu, Wanzhong Yuan, Junying Zhang, Juanji Hong, Fang Deng, Qi Chen, Chen Chen, Tao Wang, Zhentao Zuo, Minmin Liang
Theranostics 2024; 14(5): 1956-1965. doi:10.7150/thno.93856
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Depletion of ApoA5 aggravates spontaneous and diet-induced nonalcoholic fatty liver disease by reducing hepatic NR1D1 in hamsters
Jiabao Guo, Guolin Miao, Wenxi Zhang, Haozhe Shi, Pingping Lai, Yitong Xu, Lianxin Zhang, Gonglie Chen, Yufei Han, Ying Zhao, Geroge Liu, Ling Zhang, Yuhui Wang, Wei Huang, Xunde Xian
Theranostics 2024; 14(5): 2036-2057. doi:10.7150/thno.91084
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NPC1 is required for postnatal islet β cell differentiation by maintaining mitochondria turnover
Bei Liu, Duanyi Hua, Linyan Shen, Tingting Li, Zheying Tao, Chenyang Fu, Zhongzheng Tang, Jie Yang, Li Zhang, Aifang Nie, Yiran Jiang, Jiqiu Wang, Yang Li, Yanyun Gu, Guang Ning
Theranostics 2024; 14(5): 2058-2074. doi:10.7150/thno.90946
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An advanced comprehensive muti-cell-type-specific model for predicting anti-PD-1 therapeutic effect in melanoma
Wei Sun, Yu Zhu, Zijian Zou, Lu Wang, Jingqin Zhong, Kangjie Shen, Xinyi Lin, Zixu Gao, Wanlin Liu, Yinlam Li, Yu Xu, Ming Ren, Tu Hu, Chuanyuan Wei, Jianying Gu, Yong Chen
Theranostics 2024; 14(5): 2127-2150. doi:10.7150/thno.91626
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FSH induces EMT in ovarian cancer via ALKBH5-regulated Snail m6A demethylation
Xingyan Xu, Xuefen Zhuang, Haowei Yu, Ping Li, Xiaosa Li, Huiping Lin, Jian-peng Teoh, Yiwen Chen, Yuanlan Yang, Yang Cheng, Weiyu Chen, Xiaodong Fu
Theranostics 2024; 14(5): 2151-2166. doi:10.7150/thno.94161
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunotherapeutic IL-6R and targeting the MCT-1/IL-6/CXCL7/PD-L1 circuit prevent relapse and metastasis of triple-negative breast cancer
Aushia Tanzih Al Haq, Pao-Pao Yang, Christopher Jin, Jou-Ho Shih, Li-Mei Chen, Hong-Yu Tseng, Yen-An Chen, Yueh-Shan Weng, Lu-Hai Wang, Michael P. Snyder, Hsin-Ling Hsu
Theranostics 2024; 14(5): 2167-2189. doi:10.7150/thno.92922
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G protein subunit alpha i2's pivotal role in angiogenesis
Chao-wen Bai, Lu Lu, Jia-nan Zhang, Chengyu Zhou, Yi-chao Ni, Ke-ran Li, Jin Yao, Xiao-zhong Zhou, Chang-gong Lan, Cong Cao
Theranostics 2024; 14(5): 2190-2209. doi:10.7150/thno.92909
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intravital imaging of splenic classical monocytes modifying the hepatic CX3CR1+ cells motility to exacerbate liver fibrosis via spleen-liver axis
Chenlu Han, Yujie Zhai, Yuke Wang, Xuwen Peng, Xian Zhang, Bolei Dai, Yuehong Leng, Zhihong Zhang, Shuhong Qi
Theranostics 2024; 14(5): 2210-2231. doi:10.7150/thno.87791
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamic pathological analysis reveals a protective role against skin fibrosis for TREM2-dependent macrophages
Yunsheng Liang, Yongfei Hu, Jun Zhang, Haosen Song, Xiaoqian Zhang, Yishan Chen, Yu Peng, Lihua Sun, Yuzhe Sun, Ruzeng Xue, Suyun Ji, Chuanwei Li, Zhili Rong, Bin Yang, Yingping Xu
Theranostics 2024; 14(5): 2232-2245. doi:10.7150/thno.94121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myocardin reverses insulin resistance and ameliorates cardiomyopathy by increasing IRS-1 expression in a murine model of lipodystrophy caused by adipose deficiency of vacuolar H+-ATPase V0d1 subunit
Wenlin Yuan, Hui Lin, Yuan Sun, Lihuan Liu, Meijuan Yan, Yujuan Song, Xiaofan Zhang, Xiangling Lu, Yipei Xu, Qiyue He, Kunfu Ouyang, Chenglin Zhang, Yong Pan, Yu Huang, Ying Li, Xifeng Lu, Jie Liu
Theranostics 2024; 14(5): 2246-2264. doi:10.7150/thno.93192
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Cancer diagnosis using label-free SERS-based exosome analysis
Yajuan Liu, Mei Li, Haisha Liu, Chao Kang, Cheng Wang
Theranostics 2024; 14(5): 1966-1981. doi:10.7150/thno.92621
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly oriented hydrogels for tissue regeneration: design strategies, cellular mechanisms, and biomedical applications
Jiuping Wu, Zhihe Yun, Wenlong Song, Tao Yu, Wu Xue, Qinyi Liu, Xinzhi Sun
Theranostics 2024; 14(5): 1982-2035. doi:10.7150/thno.89493
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unleashing the potential of adipose organoids: A revolutionary approach to combat obesity-related metabolic diseases
Xingran Liu, Jing Yang, Yuxin Yan, Qingfeng Li, Ru-Lin Huang
Theranostics 2024; 14(5): 2075-2098. doi:10.7150/thno.93919
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineered exosomes and composite biomaterials for tissue regeneration
Weikang Hu, Wang Wang, Zesheng Chen, Yun Chen, Zijian Wang
Theranostics 2024; 14(5): 2099-2126. doi:10.7150/thno.93088
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles as carriers of mRNA: Opportunities and challenges in diagnosis and treatment
Robert D. Kirian, Darby Steinman, Christopher M. Jewell, Hannah C. Zierden
Theranostics 2024; 14(5): 2265-2289. doi:10.7150/thno.93115
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image