Inside back cover v11i11 Inside front cover v11i11 Back issue cover v11i11 Issue cover v11i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (11); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Characterization of drug-induced human mitochondrial ADP/ATP carrier inhibition
Stephany Jaiquel Baron, Martin S. King, Edmund R.S. Kunji, Tom J.J. Schirris
Theranostics 2021; 11(11): 5077-5091. doi:10.7150/thno.54936
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell melanoma transcriptomes depicting functional versatility and clinical implications of STIM1 in the tumor microenvironment
Henry Sung-Ching Wong, Wei-Chiao Chang
Theranostics 2021; 11(11): 5092-5106. doi:10.7150/thno.54134
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-mediated delivery of an anti-angiogenic peptide inhibits pathological retinal angiogenesis
Xue Dong, Yi Lei, Zeyang Yu, Tian Wang, Yi Liu, Gang Han, Xiaodan Zhang, Yiming Li, Yinting Song, Heping Xu, Mei Du, Haifang Yin, Xiaohong Wang, Hua Yan
Theranostics 2021; 11(11): 5107-5126. doi:10.7150/thno.54755
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kinomic profile in patient-derived glioma cells during hypoxia reveals c-MET-PI3K dependency for adaptation
Hong Sheng Cheng, Charlie Marvalim, Pengcheng Zhu, Cheng Lui Daniel Law, Zhi Yan Jeremy Low, Yuk Kien Chong, Beng Ti Ang, Carol Tang, Nguan Soon Tan
Theranostics 2021; 11(11): 5127-5142. doi:10.7150/thno.54741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preventing tumor progression to the bone by induced tumor-suppressing MSCs
Xun Sun, Kexin Li, Rongrong Zha, Shengzhi Liu, Yao Fan, Di Wu, Misato Hase, Uma K. Aryal, Chien-Chi Lin, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2021; 11(11): 5143-5159. doi:10.7150/thno.58779
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D-bioprinting ready-to-implant anisotropic menisci recapitulate healthy meniscus phenotype and prevent secondary joint degeneration
Ye Sun, Yuxin Zhang, Qiang Wu, Feng Gao, Yongzhong Wei, Yimin Ma, Wenbo Jiang, Kerong Dai
Theranostics 2021; 11(11): 5160-5173. doi:10.7150/thno.54864
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell transcriptomic profiling provides insights into the toxic effects of Zearalenone exposure on primordial follicle assembly
Yu Tian, Ming-Yu Zhang, Ai-Hong Zhao, Li Kong, Jun-Jie Wang, Wei Shen, Lan Li
Theranostics 2021; 11(11): 5197-5213. doi:10.7150/thno.58433
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor suppressor DRD2 facilitates M1 macrophages and restricts NF-κB signaling to trigger pyroptosis in breast cancer
Yiqing Tan, Ran Sun, Lei Liu, Dejuan Yang, Qin Xiang, Li Li, Jun Tang, Zhu Qiu, Weiyan Peng, Yuanyuan Wang, Lin Ye, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang
Theranostics 2021; 11(11): 5214-5231. doi:10.7150/thno.58322
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

c-MYC-directed NRF2 drives malignant progression of head and neck cancer via glucose-6-phosphate dehydrogenase and transketolase activation
Ya-Chu Tang, Jenn-Ren Hsiao, Shih-Sheng Jiang, Jang-Yang Chang, Pei-Yi Chu, Ko-Jiunn Liu, Hsun-Lang Fang, Li-Mei Lin, Huang-Hui Chen, Yen-Wen Huang, Yu-Tsen Chen, Fang-Yu Tsai, Su-Fang Lin, Yung-Jen Chuang, Ching-Chuan Kuo
Theranostics 2021; 11(11): 5232-5247. doi:10.7150/thno.53417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-125b-5p deriving from mesenchymal stem cells promotes tubular repair by suppression of p53 in ischemic acute kidney injury
Jing-Yuan Cao, Bin Wang, Tao-Tao Tang, Yi Wen, Zuo-Lin Li, Song-Tao Feng, Min Wu, Dan Liu, Di Yin, Kun-Ling Ma, Ri-Ning Tang, Qiu-Li Wu, Hui-Yao Lan, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu
Theranostics 2021; 11(11): 5248-5266. doi:10.7150/thno.54550
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cannabidiol attenuates pulmonary arterial hypertension by improving vascular smooth muscle cells mitochondrial function
Xiaohui Lu, Jingyuan Zhang, Huijiao Liu, Wenqiang Ma, Leo Yu, Xin Tan, Shubin Wang, Fazheng Ren, Xiru Li, Xiangdong Li
Theranostics 2021; 11(11): 5267-5278. doi:10.7150/thno.55571
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel small-molecule PROTAC selectively promotes tau clearance to improve cognitive functions in Alzheimer-like models
Weijin Wang, Qiuzhi Zhou, Tao Jiang, Shihong Li, Jinwang Ye, Jie Zheng, Xin Wang, Yanchao Liu, Minmin Deng, Dan Ke, Qun Wang, Yipeng Wang, Jian-Zhi Wang
Theranostics 2021; 11(11): 5279-5295. doi:10.7150/thno.55680
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deep-learning and MR images to target hypoxic habitats with evofosfamide in preclinical models of sarcoma
Bruna V. Jardim-Perassi, Wei Mu, Suning Huang, Michal R. Tomaszewski, Jan Poleszczuk, Mahmoud A. Abdalah, Mikalai M. Budzevich, William Dominguez-Viqueira, Damon R. Reed, Marilyn M. Bui, Joseph O. Johnson, Gary V. Martinez, Robert J. Gillies
Theranostics 2021; 11(11): 5313-5329. doi:10.7150/thno.56595
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD45RO-CD8+ T cell-derived exosomes restrict estrogen-driven endometrial cancer development via the ERβ/miR-765/PLP2/Notch axis
Wen-Jie Zhou, Jie Zhang, Feng Xie, Jiang-Nan Wu, Jiang-Feng Ye, Jian Wang, Ke Wu, Ming-Qing Li
Theranostics 2021; 11(11): 5330-5345. doi:10.7150/thno.58337
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An integrated epigenomic-transcriptomic landscape of lung cancer reveals novel methylation driver genes of diagnostic and therapeutic relevance
Xiwei Sun, Jiani Yi, Juze Yang, Yi Han, Xinyi Qian, Yi Liu, Jia Li, Bingjian Lu, Jisong Zhang, Xiaoqing Pan, Yong Liu, Mingyu Liang, Enguo Chen, Pengyuan Liu, Yan Lu
Theranostics 2021; 11(11): 5346-5364. doi:10.7150/thno.58385
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRMT1 is a novel molecular therapeutic target for clear cell renal cell carcinoma
Jianfeng Wang, Chen Wang, Pan Xu, Xiao Li, Yongning Lu, Di Jin, Xiaomao Yin, Hao Jiang, Jing Huang, Huan Xiong, Fei Ye, Jia Jin, Yu Chen, Yiqian Xie, Zhifeng Chen, Hong Ding, Hao Zhang, Rongfeng Liu, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Zhiyi Yao, Cheng Luo, Yiran Huang, Yuanyuan Zhang, Jin Zhang
Theranostics 2021; 11(11): 5387-5403. doi:10.7150/thno.42345
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hsa_circ_0030042 regulates abnormal autophagy and protects atherosclerotic plaque stability by targeting eIF4A3
Fangpu Yu, Ya Zhang, Zunzhe Wang, Weigang Gong, Cheng Zhang
Theranostics 2021; 11(11): 5404-5417. doi:10.7150/thno.48389
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Manganese-deposited iron oxide promotes tumor-responsive ferroptosis that synergizes the apoptosis of cisplatin
Junjie Cheng, Yang Zhu, Xin Xing, Jianmin Xiao, Hui Chen, Hongwei Zhang, Dan Wang, Yuanyuan Zhang, Guilong Zhang, Zhengyan Wu, Yangzhong Liu
Theranostics 2021; 11(11): 5418-5429. doi:10.7150/thno.53346
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Harnessing the tunable cavity of nanoceria for enhancing Y-27632-mediated alleviation of ocular hypertension
Li-Jyuan Luo, Duc Dung Nguyen, Jui-Yang Lai
Theranostics 2021; 11(11): 5447-5463. doi:10.7150/thno.54525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of the canonical and noncanonical role of miR-143/145 in estrogen-deficient bone loss
Rongyao Xu, Xin Shen, Hanyu Xie, Hengguo Zhang, Dingshan Liu, Xin Chen, Yu Fu, Ping Zhang, Yi Yang, Jie Cheng, Hongbing Jiang
Theranostics 2021; 11(11): 5491-5510. doi:10.7150/thno.55041
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STAT3 ameliorates cognitive deficits via regulation of NMDAR expression in an Alzheimer's disease animal model
Hua-Li Wan, Xiao-Yue Hong, Zai-Hua Zhao, Ting Li, Bing-Ge Zhang, Qian Liu, Shi Zhao, Jian-Zhi Wang, Xue-Feng Shen, Gong-Ping Liu
Theranostics 2021; 11(11): 5511-5524. doi:10.7150/thno.56541
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Homogeneous tumor targeting with a single dose of HER2-targeted albumin-binding domain-fused nanobody-drug conjugates results in long-lasting tumor remission in mice
Katerina T Xenaki, Bram Dorresteijn, Joey A Muns, Kevin Adamzek, Sofia Doulkeridou, HendrikJan Houthoff, Sabrina Oliveira, Paul MP van Bergen en Henegouwen
Theranostics 2021; 11(11): 5525-5538. doi:10.7150/thno.57510
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The combined induction of liver progenitor cells and the suppression of stellate cells by small molecules reverts chronic hepatic dysfunction
Wei-Jian Huang, Xu Zhou, Gong-Bo Fu, Min Ding, Hong-Ping Wu, Min Zeng, Hong-Dan Zhang, Ling-Yan Xu, Yi Gao, Hong-Yang Wang, He-Xin Yan
Theranostics 2021; 11(11): 5539-5552. doi:10.7150/thno.54457
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Computational methods for cancer driver discovery: A survey
Vu Viet Hoang Pham, Lin Liu, Cameron Bracken, Gregory Goodall, Jiuyong Li, Thuc Duy Le
Theranostics 2021; 11(11): 5553-5568. doi:10.7150/thno.52670
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Direct optogenetic stimulation of smooth muscle cells to control gastric contractility
Markus Vogt, Benjamin Schulz, Ahmed Wagdi, Jan Lebert, Gijsbert J. van Belle, Jan Christoph, Tobias Bruegmann, Robert Patejdl
Theranostics 2021; 11(11): 5569-5584. doi:10.7150/thno.53883
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting long noncoding RNA PMIF facilitates osteoprogenitor cells migrating to bone formation surface to promote bone formation during aging
Dijie Li, Jin Liu, Chaofei Yang, Ye Tian, Chong Yin, Lifang Hu, Zhihao Chen, Fan Zhao, Ru Zhang, Aiping Lu, Ge Zhang, Airong Qian
Theranostics 2021; 11(11): 5585-5604. doi:10.7150/thno.54477
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC1 and 2 regulate endothelial VCAM-1 expression and atherogenesis by suppressing methylation of the GATA6 promoter
Chengxiu Hu, Kai Peng, Qianqian Wu, Yiying Wang, Xing Fan, Dai-Min Zhang, Anthony G. Passerini, ChongXiu Sun
Theranostics 2021; 11(11): 5605-5619. doi:10.7150/thno.55878
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Development of nucleic acid aptamer-based lateral flow assays: A robust platform for cost-effective point-of-care diagnosis
Tao Wang, Lanmei Chen, Arpitha Chikkanna, Suxiang Chen, Isabell Brusius, Nabayet Sbuh, Rakesh N. Veedu
Theranostics 2021; 11(11): 5174-5196. doi:10.7150/thno.56471
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of serotonin receptor signaling in cancer cells and anti-tumor immunity
Surojit Karmakar, Girdhari Lal
Theranostics 2021; 11(11): 5296-5312. doi:10.7150/thno.55986
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Turning cold tumors into hot tumors by improving T-cell infiltration
Yuan-Tong Liu, Zhi-Jun Sun
Theranostics 2021; 11(11): 5365-5386. doi:10.7150/thno.58390
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sialylated immunoglobulin G: a promising diagnostic and therapeutic strategy for autoimmune diseases
Danqi Li, Yuchen Lou, Yamin Zhang, Si Liu, Jun Li, Juan Tao
Theranostics 2021; 11(11): 5430-5446. doi:10.7150/thno.53961
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current status of sorafenib nanoparticle delivery systems in the treatment of hepatocellular carcinoma
Fan-Hua Kong, Qi-Fa Ye, Xiong-Ying Miao, Xi Liu, Si-Qi Huang, Li Xiong, Yu Wen, Zi-Jian Zhang
Theranostics 2021; 11(11): 5464-5490. doi:10.7150/thno.54822
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image